Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 18, Книжка 2 (2015)

За два възможни подхода при изследване и осмисляне на индивидуалните различия на психикатаВ. Василев
*Език на статията: Български
Предпоставки за популярност и личен социален капитал във виртуалните социални мрежи И. Зиновиева, М. Киряков
*Език на статията: Български
Индивидуалните различия в контекста на личностноцентрирания подход на Карл Роджърс Р. Георгиева, Н. Бавро
*Език на статията: Български
Политическо самоопределяне в дясно и нагласи към консерватизма през фокуса на личностните типове А. Христова
*Език на статията: Български
Изместената агресия като един от психологическите медиатори на футболното хулиганство К. Гайдаров, М. Пъйков
*Език на статията: Български
Индивидуални различия и петфакторен модел на личността в младежка възраст Е. Папазова, Б. Андреев
*Език на статията: Български
Постиженията на волевия контрол във връзка с личностовата характеристика. Насоченост към действие Г. Кузмова
*Език на статията: Български
Социоемоционални умения и езиково развитие на децата в два възрастови интервала 7–9 и 19–24 месеца М. Трифонова, Ю. Стоянова
*Език на статията: Български
Професионално оценяване на мотивите и стимулите за учене при учениците Р. Божинова, E. Таир, Е. Папазова, А. Александрова- Караманова, М. Бакрачева, К. Попова, З. Тоткова
*Език на статията: Български
Рисково поведение, свързано с тютюнопушене, сред деца в училищна възраст Е. Димитрова, Т. Коцева
*Език на статията: Български
Професионално възприемане на индивидуалните особеностина ученика в контекста на мотивацията за учене Р. Божинова, А. АлександроваКараманова, М. Бакрачева, Е. Папазова, К. Попова, Е. Таир, З. Тоткова
*Език на статията: Български
Интерактивните методи в подкрепа на деца с обучителни трудности С. Ангелова
*Език на статията: Български
Предпочитания на софтуерните специалисти при търсене на работа А. Щетинска, И. Зиновиева
*Език на статията: Български
Индивидуални и групови различия – значими поведенчески ефекти в организацията М. Митевска-Енчева
*Език на статията: Български
Индивидуални различия и ефективна комуникация при интервю за работа Р. Георгиева, А. Александрова-Караманова, В. Недева-Атанасова, Л. Василева
*Език на статията: Български
Перцепции за успех при вземане на икономически решения Г. Менгов, И. Зиновиева, Е. Паунова-Маркова, М. Караиванова
*Език на статията: Български
Нагласи към споделянето на информация във виртуална общност при вземане на икономически решения Г. Менгов, И. Зиновиева, Е. Паунова-Маркова
*Език на статията: Български
Профили в проявите на стеснителност при жени в младежка възраст в Балканска кроскултурна перспектива П. Цоков
*Език на статията: Български
Индивидуалните и групови различия в автентичността като предиктори на психичното здраве и субективното благополучие П. Димитров, Н. Матеева
*Език на статията: Български
Наблюдения върху качеството на живот при донори на органи за трансплантация Р. Крумова - Пешева, Й. Узунова, Х. Пешев, В. Михайлова
*Език на статията: Български
Оценка на субективното здраве и удовлетвореност от живота при юноши – осем години по-късно Б. Александрова, Е. Богданова
*Език на статията: Български
Здраве и психосоциално благополучие на юноши с нехетеросексуална ориентация А. Александрова-Караманова
*Език на статията: Български