Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 19, Книжка 2 (2016)

БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ НА МУЛТИДИМЕНСИОНАЛЕН МЕТОД, ИЗМЕРВАЩ ПЕРФЕКЦИОНИСТИЧНИ КОГНИЦИИ Максимка РАШЕВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИМЕНСИИТЕ НА ВЪЗНИКВАЩАТА ЗРЕЛОСТ (IDEA) Ева ПАПАЗОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА САМООЦЕНЪЧНАТА СКАЛА ЗА АЛЕКСИТИМИЯ ОТ ТОРОНТО (TAS-20; TORONTO ALEXITHYMIA SCALE-20) Венцислав ПОПОВ, Елена ПСЕДЕРСКА, Емилия ПЕНЕВА, Кирил БОЗГУНОВ, Георги ВАСИЛЕВ, Димитър НЕДЕЛЧЕВ, Жасмин ВАСИЛЕВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА АВТОСТИГМА НА ПСИХИЧНАТА БОЛЕСТ: МЕЖДУГРУПОВИ РАЗЛИКИ И НОРМИ Анита ФЕРЧЕВА, Любомир ДЖАЛЕВ
Абстракт  
*Език на статията: Български
САМООЦЕНКА И ЦЕННОСТИ В РАБОТАТА ПРИ СТУДЕНТИ Ева ПАПАЗОВА, Станислава СТОЯНОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ТЕОРИЯ: ИЗСЛЕДВАНЕ В БЪЛГАРИЯ Ергюл ТАИР, Валдиней ГOУВЕЯ, Калина ПОПОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
ЛИДЕРСТВОТО ПРЕЗ ФОКУСА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ: СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ Илина НАЧЕВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
НАГЛАСИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ СПРЯМО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ Хасан АЗИС
Абстракт  
*Език на статията: Български
АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БЪРНАУТ СИНДРОМ СРЕД ЗДРАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА Йорданка ТОПУЗОВА, Денислава АНГЕЛОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
ЕКЗЕКУТИВНИ СПОСОБНОСТИ И СИНДРОМА С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВНОСТ Богдана АЛЕКСАНДРОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
ПОДХОДЪТ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КЪМ ИГРАТА НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Мария АТАНАСОВА-ТРИФОНОВА, Йорданка ЛАЛОВА, Евелина БОГДАНОВА, Калина ПОПОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български