Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 
Изисквания за оформление на ръкопис
 1. Език: български или английски
 2. Название на файла: фамилия на автора (първия автор)
 3. Заглавна страница
  1. На български език
   • заглавието на материала;
   • двете имена на автора;
   • името на институцията, към която работи;
   • адресът на институцията;
   • електронен адрес на автора (авторите);
   • резюме на материала до 250 думи;
   • ключови думи до 6 на брой.
  2. На английски език
   • заглавието на материала;
   • двете имена на автора;
   • титлите, академичните длъжности и степените на автора (авторите);
   • името на институцията, към която работи;
   • адресът на институцията;
   • електронен адрес на автора (авторите);
   • резюме на материала до 250 думи;
   • ключови думи до 6 на брой.
 4. Обем на ръкописа
  • Статии: да не надхвърлят 60 000 знака с интервалите.
  • Студии: да не надхвърлят 120 000 знака с интервалите.
  • Максималният размер включва резюме и ключови думи, текста с интервалите, таблици, фигури, приложения и литература.
 5. Текст, таблици и фигури
  • Текстът и таблиците следва да бъдат във формат .doc или .docx за Windows X.
  • Всички фигури и таблици следва да бъдат чернобели и читаеми.
  • В текста следва да има конкретна препратка към всяка таблица и фигура.
  • Названията на таблиците се разполагат над тях, а на фигурите – под тях.
  • Авторите следва да се уверят, че заглавието, легендата и източника са ясно обозначени на всяка таблица и фигура.
 6. Оформление на текста
  • Шрифт – Times New Roman;
  • Размер на шрифта – 10 пункта;
  • Междуредов интервал – Single;
  • Отстъп на първия ред в абзаца – 0,5.
 7. Бележките под линия
  • Да бъдат номерирани последователно;
  • Да не съдържат таблици или илюстрации.
 8. Литература
  • Списъкът се представя в края на статията, подреден по азбучен ред с номерация, хронологично за всеки автор, като първо се подреждат авторите на кирилица и след тях – тези на латиница.
  • Всички заглавия в списъка с литература на кирилица следва да бъдат транслитерирани по БДС (вж. Закон за транслитерацията) и преведени на английски език.
  • Стилът на списъка с литературата трябва да съответства на този на Ръководството за публикуване на Американската психологична асоциация (APA стил), широко използван за такъв вид публикации: 
  • http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
  • Списъкът следва да се оформя в следния стил:

   

  Литература

  1. Зографова, Й. (2004). Национализъм, патриотизъм и интернационализъм – съществени взаимовръзки с нагласи към война и личностна агресивност. Психологични изследвания, кн. 2, 11–26.
  2. 2. Селигман, М. (2017). Благоденствие. София. Хермес.
  3. 3.  Kosterman, R. & S. Feshbach (1989). Toward a Measure of Patriotic and Nationalistic Attitudes, Political Psychology, v. 10, No. 2, 257-274.

  REFERENCES

  1. 1. Zografova, Y. (2004). Natsionalizm, patriotism i internatsionalizm – sschtestveni vzaimovrzki s naglasi km voiyna i lichnostna agresivnost. [Nationalism, patriotism and internationalism – essential interrelations with attitudes to war and personal aggressiveness. Psychological Research, vol. 2, 11-26] (In Bulgarian).
  2. 2.  Seligman, M. (2017). Blagodenstvie. [Flourish]. Sofia, Hermes. (In Bulgarian).
  3. 3. Kosterman, R. & S. Feshbach (1989). Toward a Measure of Patriotic and Nationalistic Attitudes, Political Psychology, v. 10, No. 2, 257-274.
  • В текста се цитира по следния начин:
  • (Зографова 2004: 54); (Селигман 2017: 117); (Kosterman & Feshbach 1989: 45).

   

 9. Бележки: Интернет-източниците и други се посочват в отделен списък в края на статията след „Литература” с изрично посочване на Интернет-адреса и датата на достъп до съответния сайт.
 10. Изпращайте ръкописи на адрес: psy_research@abv.bg