Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 9, Книжка 1 (2006)

ОРГАНИЗАЦИОННО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ: СЪЩНОСТ, ИЗМЕРВАНЕ И ДЕТЕРМИНАНТИ
Снежана Илиева
Абстракт:
В статията се анализират основните подходи към дефинирането на организационното гражданско поведение. Измерват се следните негови характеристики: алтруизъм, съгласие, подчинение, участие и лоялност.
Установяват се различия в организационното гражданско поведение в зависимост от равнището в йерархията, пола и възрастта. Мениджърите от средно и високо равнище са по-малко алтруистични и подпомагащи от подчинените си. Алтруизмът и подчинението нарастват с възрастта. Лоялността е по-висока при жените, но тяхното участие е по-ниско в сравнение с мъжете.
Нагласите към работата влияят върху организационното гражданско поведение. Привързаността към организацията е силна детерминанта на алтруизма, съгласието, подчинението и участието. Включеността в работата и удовлетвореността от условията на работата също предсказват организационното гражданско поведение.
*Език на статията: Български
ЛИЧНОСТНА ТИПОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Елиана Пенчева, Ева Папазова
Абстракт:
Целта на статията е да сравни разпределението на психологичния тип на извадка ученици с типологичните разпределения на извадки учители и училищни директори. Индикаторът за психологичния тип на Майерс и Бригс (MBTI), форам “G” е приложен върху 997 души: 573 ученици в гимназията, на възраст от 15 до 18 години; 308 учители и 116 училищни директори. Данните са обработени със Self-Selection Ratio Type Tables (SRTT).
Съпоставката на учениците с всяка една от извадките обучители се отличава със специфична конфигурация. Сравнени с учителите, по-голям брой ученици показват предпочитание към чувстване (F), усещане (S), възприемане (P), и екстраверсия (E). Сравнени с директорите, те имат по-силно изразен афинитет към чувстване (F) и възприемане (P) като тези различия са по-големи отколкото при сравнението с учителите. Откриват се два модални типа при учениците – ENFP и ESFP. Коментират се възможностите за оптимизиране на образователните взаимодействия в светлината на модела за психологичния тип.
*Език на статията: Български
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ МЪЖЕ: ВРЪЗКА МЕЖДУ НЕСЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БОДИБИЛДИНГ И РОЛЕВИЯ КОНФЛИКТ ПО ПОЛ И ДЕПРЕСИЯТА
Лиза Лукаш, Ференц Тури
Абстракт:
В статията се изследва половият ролеви конфликт, свързан с депресията и някои психологични черти на нагласите към хранене и поведение. Изследвани са 310 студенти от Военен колеж, които са или предварително, или в момента включени в несъстезателен Бодибилдинг. В контролната група са включени 170 мъже на военна служба. Методологията включва използването на демографски въпросник, метод за изследване на нарушенията в храненето (EDI), въпросник за депресия на Бек (BDI) и скалата за ролеви конфликт по пол (GRCS).
Резултатите показват, че участниците, ангажирани в бодибилдинга, докладват по–високи равнища на ролеви конфликт по пол, отколкото участниците в контролната група. Значими връзки бяха установени между някои отношения между ролевия конфликт по пол и депресията от една страна, и психологичните характеристики на нарушенията в храненето, от друга страна. В заключение, изследването подсказва, че младите мъже ангажирани в бодибилдинга, често преживяват ролеви конфликт по пол. Специално внимание е необходимо да се обърне на идеала в Източна Европа за атлетично тяло.
*Език на статията: Английски
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РОДИТЕЛСКИТЕ И УЧИТЕЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИ И ”АЗ-ОБРАЗА” НА ЮНОШИ
Иван Димитров
Абстракт:
Този цикъл обхваща 1675 изследвани лица, сред които 602 родители (35,9 %), 378 учители (22,6%) и 695 ученици-юноши (41,5%). Спряма всички изследвани лица беше използван въпросника на Пол Торънс за ”желаното” или ”идеалното” дете.
В резултат на серия от експлораторни факторни анализи разпределихме 66-те характеристики от въпросника на Торънс в пет скали. Те са:
  • 1. ”Целенасоченост и независимост”,
  • 2. ”Отношение към другите”,
  • 3. ”Рискуващ, игрив, общителен”,
  • 4. ”Егоцентризъм и необщителност” и
  • 5. ”Мотивация за изследване, компетентност и постижения”.
*Език на статията: Български
ОЦЕНКА НА СТРЕСОГЕННИТЕ ФАКТОРИ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Желязко Христов
Абстракт:
За изучаване на силата на действие на стресогенните фактори при служителите от държавната и общинска администрация изследвахме 500 лица, работещи в 47 звена на различни нива в административното управление. Наблюдавани са 4 групи фактори свързани с характеристиката на работата, с взаимоотношенията работа-бит, произтичащи от междуличностните отношения и имащи връзка с промените в сферата на труда. Силата на действие на отделните групи фактори бе оценена чрез коефициент на средно претеглена сила на действие имащ стойност от 0-1.
Използвани бяха следните показатели на единиците за наблюдение: пол, възраст в три периода, семейно положение, трудов стаж в три периода, образование, месторабота /общинска, областна администрация/, вид на работата /с директен и индиректен контакт с гражданите/, личностна типология и локус на оказвания контрол.
Получените резултати показаха, че жените изпитват по-силни стресогенни влияния от мъжете, че те са по-силно изразени в по-млада възраст, при лица с по-малък трудов стаж и семейните в сравнение с несемейните служители.
Служителите в общинската администрация са изложени на по-силно стресогенно действие в сравнение с тези в областната администрация. Същото се отнася и за лицата имащи директен контакт с гражданите, тип А поведение или използващи вътрешен контрол при овладяване на ситуацията.
*Език на статията: Български
СРАВНЯВАНЕ ТАКТИЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЯ НА БУКВИ ОТ КИРИЛИЦА ПРИ ЗРЯЩИ И НЕЗРЯЩИ
Йорданка Лалова, Енчо Герганов
Абстракт:
Целта на това изследване е да се получат матрици на конфузабилност за идентификация на букви от кирилица в експерименти със зрящи и незрящи изследвани лица. Предполага се, че тези матрици съдържат важна информация за прототипните връзки на когнитивната структура на буквите.
26 зрящи и 26 незрящи платени доброволци участват в тактилен перцептивен експеримент за идентификация на буквите от кирилицата. Данните за конфузабилност са обработени с алгоритмите на клъстърния анализ и на многомерното скалиране. Теорията на Тверски за асиметричните разстояния в психологичното пространство беше използвана, за да се открият буквите – прототипове и варианти.
Важен резултат от това изследване е, че при тактилна перцепция на букви от кирилица се допускат малък брой грешки както от зрящите, така и от незрящите лица. Обособява се група от остроъгълни букви, от които най-бъркана е двойката И-М. Заоблените букви се бъркат по-рядко. Важно е да се каже, че буквите Н и О са прототипове. Те вероятно имат водеща роля при когнитивните маханизми на кодиране и прекодиране на буквите от кирилица.
*Език на статията: Български
ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ КЪМ РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ
Русанка Манчева
Абстракт:
Направен е опит да се разкрият възможностите за използване на различни модели за разрешаване на конфликти. Конфликтите се представят като процес на противопоставяне и противодействие, който нарушава взаимоотношенията между хората. Потърсени са конструктивните характеристики на предложените модели. Те са определени като “успешни”.
Преговорният процес, посредничеството и арбитража се представят чрез дейността на трета страна в разрешаването на конфликта. Присъствието, както и уменията й предопределят успешния край на преговорния процес.
*Език на статията: Български
ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТОВИ РАЗСТРОЙСТВА. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ
Тони Дончев, Христина Мартинова
Абстракт:
Категорията личностови разстройства има неясни граници и обхваща широк спектър от характери и поведения, което понякога затруднява диагнозата и нерядко се повлиява, от една страна от субективното мнение и оценка на клиничния специалист, а от друга - от наличието на т.нар. ”силни” признаци, при които е възможно да няма пълно съответствие или превелиране на критериите, необходими за поставянето й. В тази област с особена сила се налага необходимостта от ”внедряването” на инструмент, който притежава необходимия потенциал за обективизиране на клиничната диагноза. Основна цел на изследването е да апробира българска версия на утвърдено от СЗО клинично полуструктурирано интервю за диагностика на личностови разстройства. В настоящото изложение се обсъждат резултатите от 457 изледвани лица и диагностичните възможности на инструмента.
*Език на статията: Български
ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАМАТИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ПРИ ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ
Екатерина Тодорова
Абстракт:
Статията представя едно изследване на възможностите за правилно езиково кодиране на един доста богат и усложнен аспект от морфологията на българския език – множествено число на съществителните имена, при деца с дислексия. Теоретичната част дискутира теорията на Ноам Чомски, за структура на езиковата система и моделът на Дан Слобин, свързан с теорията за универсални оперативни принципи в конструирането на граматиката на родния език. За проверката на експерименталните хипотези са използвани оригинални тестови набори, в които отделните форми за множествено число са балансирани по степен на трудност и дават възможност за дискриминиране между норма и патология. Статистическите процедури, приложени към данните включват описателни методи на анализ и методи на статистическия извод (честотно разпределение, анализ на двумерни разпределения, ANOVA, MANOVA). Получените резултати демонстрират специфично езиково поведение при децата с дислексия, изразяваща се в трудности на езиковото кодиране на словоформи за множествено число според рода на съществителните имена, неустойчива дискриминация между правило и изключения, свръх генерализация на определени окончания спрямо други. Установените процеси на неправилно формообразуване, допълнително представят данни за онтогенетичното развитие на флексивната морфология на българския език.
*Език на статията: Български
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАКТИЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНА ДЕПРИВАЦИЯ
Мария Величкова, Полина Стойчева, Даниел Георгиев
Абстракт:
Изследвани са 15 деца в периода на ранната им онтогенеза от 7 до 11 години. Те имаха нарушения на зрението в различна степен, от частична до пълна слепота и в зависимост от тежестта на увредата бяха разделени на три групи: отчасти виждащи, умерено увредени и напълно слепи по рождение. Предположението бе, че деца с нарушено зрение биха подобрили обработката на езикова информация при представяне на стимула към дясната мозъчна хемисфера – доминираща пространствения гнозис. Стимулите представляваха дървени букви от кирилицата, с различна пространствена конфигурация, които бяха активно докосвани и опипвани. Не бе намерена дясна хемисферна доминантност при децата със зрителен дефицит по време на обработката на буквената стимулация.
*Език на статията: Български
СТЕРЕОТИПИ И НАГЛАСИ КЪМ НЯКОИ МАЛЦИНСТВА В БЪЛГАРИЯ
Хосе Валенсиа, Зорница Ганева
Абстракт:
Анализирана е връзката между вярвания и нагласи, както и различните нормативни регулации при обяснение на стереотипите и предразсъдъците за двете най-многобройни етнически групи в България: роми и турци. В проведеното изследване чрез прилагане метода на свободни асоциации на думи се установява стабилна корелация между стереотипите и предразсъдъците. Освен това е налице по-позитивна оценка на малцинствата в индивидуален нормативен контекст отколкото в контекст на заместване. От гледна точка на Теорията за социалните репрезентации е обяснена различната логика, която метасистемата оказва при действието на когнитивните операции.
*Език на статията: Български
ПОЛОВИ РОЛИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ
Петя Генкова, Станка Момчева
Абстракт:
Дискриминацията въз основа на пола винаги е предизвиквала бурни социални реакции. Изследвани са две хипотези: половите предразсъдъци в България се засилват и поради социалните и политически промени се променят половите роли. Резултатите потвърждават и двете хипотези и рефлектират специфичната ситуация на социални, политически и икономически промени в страната. С нарастващата безработица жените са принудени да приемат позицията на майка и домакиня и често в последствие на това загубват своята социално независимост.
*Език на статията: Български