Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 10, Книжка 1 (2007)

ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА И ЗДРАВНАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ АДАПТАЦИЯТА КЪМ ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Максимка Рашева
Абстракт:
Психосоциалната адаптация към хронично заболяване включва смесица от променливи от физиологична, афективна, когнитивна и поведенческа области. Новите изследвания се фокусират върху успешния опит свързан с процеса на психосоциална адаптация (Liven et al., 2004). Целта на настоящата статия е да прегледа теоретичните подходи и емпиричните данни от изследвания върху връзките между социална подкрепа, здравна локализация на контрола и психологично приспособяване към хронично заболяване.
Познанието на въздействието, ограниченията и механизмите на социалната подкрепа за различните пациенти води до по-точно психосоциално оценяване и по-добри лечебни планове (Roberts et al., 1994). Много изследователи през последните няколко десетилетия постулират, че социалната подкрепа съществено предсказва изходите от соматичното и психично здраве за всеки човек (Corey, 2006).
Здравната локализация на контрола е определена като важен психологичен конструкт и съществен модератор и медиатор в различни здравни области.
*Език на статията: Български
СТАТУСИ НА ПСИХОСОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКАТА И КОНСУЛТАТИВНАТА ПРАКТИКА
Красимира Байчинска, Маргарита Бакрачева
Абстракт:
Целта на тази статия е да очертае основните резултати от изследването на статуса на психосоциална идентичност на български юноши и възможните им приложения в педагогическата и консултативната практика. Направен е опит за очертаване на възможностите за практическо приложение на статуса на психосоциална идентичност не само в изследователската, а и в педагогическата и консултативната практика. Проследява се възможната връзка между статуса на идентичност и проявите на девиантно и дезадаптивно поведение. Предлагат се специфични модели на подход към превантивната работа и предотвратяването на възможността от проява на асоциално и антисоциално поведение.
*Език на статията: Български
ПОНЯТИЯ ЗА “СПРАВЕДЛИВОСТ” И “СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ” - КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В АСОЦИАТИВНОТО ИМ СЪДЪРЖАНИЕ
Антоанета Христова
Абстракт:
Статията представя резултатите от проведено изследване на асоциативните схеми, свързани с понятията ”справедливост” и ”социална справедливост”. Проучването се отнася до три етнически групи – българи, български турци и български роми. Целта е да се очертаят приликите и разликите в асоциативното съдържание между групите изследвани лица, което е в основата на мисленето и възприемането на проблеми, свързани със справедливостта. Резултатите очертават специфично съдържание и на двете, изследвани понятия. Например, отсъствието на държавната регулация като фактор за социална справедливост при българите, по-разнообразни асоциации при българите с турско самосъзнание, както и специфично лично, проблемно ориентирано мислене при българските роми. Резултатите подпомагат процеса на комуникация пред вид възможността им за прилагане при структуриране на политическото говорене.
*Език на статията: Български
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТА НА STROOP
Маргарита Райчева, Богдана Александрова, Евелина Богданова
Абстракт:
Тестът на Stroop е методика за оценка на устойчивостта към интерференция, мярка за ефективен екзекутивен контрол като част от екзекутивните функции и един от утвърдените невропсихологични методи за откриване на леки мозъчни дисфункции. Представени са резултатите от нормативни изследвания с два адаптирани за български език варианта на теста на Струп, който е широко използван в клиничната невропсихология и когнитивната психология. С първия вариант са изследвани 124 здрави лица, а с втория вариант – 101 души разпределени в 5 възрастови групи. Анализите потвърждават значимото влияние на възрастта върху различните тестови показатели, както и липсата на значими полови разлики, което се съобщава в оригиналната форма на теста. При 88 души е изследвана хипотезата за алтернативност на двата варианта, но резултатите показват съществени различия по отделните показатели при двата варианта и в зависимост от реда на представянето им. Втората версия на теста има по-голяма чувствителност към възрастовите различия и не показва промяна в основните показатели при различни условия на представяне. Предложени са първоначални нормативни данни за двата варианта на теста.
*Език на статията: Български
ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКÁЛА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Пламен Миразчийски
Абстракт:
В последните месеци обществото ни стана свидетел на цяла поредица от асоциални постъпки, а дори и тежки престъпления, извършени от малолетни лица. За асоциалното поведение е характерно, че постепенно се формира като стереотип в поведението, а това увеличава опасността постепенно да премине в по-тежки форми – антисоциално, девиантно, а след това и делинквентно, особено при липса на обществена ангажираност. В последните години освен в социалната работа в затворите оценката на риска намира приложение и при прогнозиране на поведенческите отклонения при малолетни и непълнолетни. Целта на настоящата статия е да представи създаването и анализа на инструмент за оценка на риска от асоциално поведение при ученици в края на НУВ (4-ти клас), който е част от по-голямо изследване. Описани са концепцията на настоящото изследване, методиката и получените резултати. Макар инструментът да е в начален стадий на разработване, той се отличава с висока надеждност и данните са обещаващи по отношение на критериалната му валидност, което би позволило успешното му използване в практиката на социалните работници и педагогическите съветници в училище.
*Език на статията: Български
МЕТОДИ ЗА ФОКУСИРАНО УБЕЖДАВАНЕ В РЕКЛАМАТА - ОТ АПАТИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ КЪМ РЕШЕНИЕ ЗА ПОКУПКА
Диана Бакалова
Абстракт:
Методите на фокусирано убеждаване и ролята на психологията в рекламата стават все по-значими поради непрекъснато нарастващия брой рекламни послания, които ежедневно заливат потребителя. Традиционният маркетинг и реклама се оказват недостатъчно ефективни, тъй като обикновено не анализират в дълбочина потребностите, мотивацията и ситуационните фактори, опосредстващи решението за покупка на съвременния потребител. Представителите на някои модерни маркетингови течения, напр. Guerilla Marketing, предлагат далеч по-ефективни подходи за мотивиране на потребителите, атакувайки директно подсъзнанието и психичните процеси на най-елементарно равнище. Въпреки, че някои автори оспорват моралността на тези методи, те несъмнено разкриват напълно нови възможности в сферата на рекламата, които успешно могат да се използват и за дълбоко хуманни цели.
*Език на статията: Български
ЙЕРАРХИЧНИ ВРЪЗКИ В ПРОЦЕСА НА РЕЧЕВЪЗПРИЯТИЕ И ТЯХНОТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОВОРНИ ЗВУКОВЕ ОТ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Цветанка Ценова
Абстракт:
Статията разглежда две основни теории, обясняващи механизмите на говорната перцепция – моторна и акустична. Тяхното потвърждение се търси в експериментално проучване на разпознаването на звукове в думи от деца в предучилищна възраст с артикулационни нарушения и без нарушения. Използват се два метода: тест, съдържащ серия от 132 думи, и наблюдение. Изследвани са общо 268 деца. Установяват се количествени различия между двете популации, но също и общи тенденции в качествата на разпознавателния процес. Изследваните лица манифестират няколко типа поведение и ползват различни по степен на информативност стратегии при разпознаване на звукове в думи. Данните от изследването разкриват ролята и на моторната (кинестетична), и на слуховата (акустична) обработка на чутите говорни сигнали и показват взаимовръзката между тях. Намират се потвърждения както на моторната, така и на акустичната теория, но се доказва, че акустичните сигнали стоят йерархично по-високо при възприемане на реч в сравнение с кинестетичните.
*Език на статията: Български
МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В ХЕМИСФЕРНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НА ФОНЕМНАТА ПЕРЦЕПТИВНА ПРЕРАБОТКА
Иванка Асенова
Абстракт:
В статията се представят данните от сравнително изследване на хемисферната латерализация за дихотична фонемна перцепция при четири различни етнически групи – български, македонски, албански и цигански деца в начална училищна възраст.
Получените резултати показаха липса на различия между българската и македонската групи и значими такива между тях и останалите две групи. Предположено е, че констатираните особености в церебралната организация на фонемната перцептивна преработка при тези етнически групи се дължат на социални и културни фактори и различия в жизнения опит.
*Език на статията: Български