Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 11, Книжка 1 (2008)

”ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – ПЪТ НА РАЗВИТИЕ
Антоанета Христова
*Език на статията: Български
ЦЕННОСТНИЯТ МОДЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И НЕГОВОТО ИЗМЕНЕНИЕ (1995-2005)
Красимира Байчинска
Абстракт:
Целта на статията е да анализира измененията в ценностния модел на българската култура в рамките на 10 годишен интервал от време - 1995-2005. Сравнени са данните от две емпирични изследвания, първото e проведено през 1995г.,в началото на прехода към демократично общество в България, а второто - през 2005г., година преди присъединяването на България към ЕС. Изследвани са общо 483 учители и 397 студенти, които репрезентират респективно консервативната и модернизиращата тенденция в българската култура. Резултатите показват, че ценностният идеал на учителите не се променя съществено за посочения 10 годишен интервал от време и може да бъде характеризиран като егалитарен консерватизъм, ориентиран към майсторство. Ценностният идеал на студентите се изменя по значимо като се формира една нова доминанта – тази на ценностите на автономността над консерватизма. През 1995г. ценностният идеал на студентите е доста недиференциран, докато през 2005г. той може да бъде определен като егалитарен либерализъм, ориентиран към майсторство. Направени са също някои прогнози за бъдещи промени.
*Език на статията: Български
НАСИЛИЕТО В МЕДИИТЕ - КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЕФЕКТИ
Румяна Божинова, Ергюл Таир
Абстракт:
В статията са проследени краткосрочните и дългосрочните ефекти на насилието в медиите. На тази основа са очертани и етапите, през които минава процеса на формиране на трайни поведенчески тенденции, а също и индивидуалните различия в техните прояви. Разгледани са механизмите на влияние на медийното насилие според съществуващите концепции. Поставен е въпросът за включването на индивидуалните различия в обяснителните модели.
*Език на статията: Български
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА КОНТРОЛ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Максимка Рашева
Абстракт:
Концепта за контрол е важен модератор и медиатор в различни области на здравето и е свързан с позитивни или подобряващи здравето изходи. Настоящето изследване проучва взаимовръзките между мултидименсионалната скала за здравна локализация на контрола форма С (MHLC-C), социална подкрепа, оптимизъм/ негативни очаквания, стилове за справяне със стреса и субективно благополучие при пациенти с хронични заболявания. Проучени са демографските променливи по отношение на връзката им с локализацията на контрола. Наблюдава се влияние на образованието върху субскалата ”шанс”. Резултатите показват различни картини при пациентите на стационарно и амбулаторно лечение. При пациентите на стационарно лечение се установяват положителни корелационни връзки между възприета и действително получена социална подкрепа, удовлетвореност от живота, вътрешна локализация на контрола и субскалата ”лекари”. При пациентите на амбулаторно лечение, възгледите, че лекарите контролират заболяването им са свързани с удовлетвореност от живота и възприемане на инструментална подкрепа. Наблюдават се негативни корелационни връзки между субскалата ”лекари”, негативни очаквания и депресия. Пациентите с високи равнища на оптимизъм съобщават повече личен контрол върху заболяването си.
*Език на статията: Български
ЧЕТИРИСТАТУСЕН МОДЕЛ НА РЕШАВАНЕ НА КРИЗАТА НА ИНТИМНОСТТА
Маргарита Стефанова- Бакрачева
Абстракт:
Представена е операционализацията на шестия етап от епигенетичната теория на Ерик Ериксън криза на интимността. Проследена е връзката между успешното разрешаване на кризата на идентичността и изграждането на интимността. Обяснен е начинът за определяне на статусите на интимност. Предложен е четири статусен модел за статусите на интимност, аналогичен на четири-статусния модел на психосоциалната идентичност.
*Език на статията: Български
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА НОРМАЛНИТЕ СТРАХОВЕ
Елиана Пенчева Енчо Герганов, Ева Папазова, Георги Карастоянов
Абстракт:
Целта на предлаганото изследване е да разкрие развитийния патерн на нормалните страхове в юношеството и младостта по отношение на интензивност, честота и интегрален показател. В изследването взеха участие 177 юноши и младежи на възраст от 16 до 40г. Бяха използвани два идентични въпросника за изследване на интензивността и честотата на страховете, базирани върху резултатите от насочен асоциативен експеримент за генериране на страхове в тези две възрастови групи. Беше приложена и скалата на Ч. Спилбъргър за личностна тревожност STAI_Y_2, адаптирана за български условия от Д. Щетински и И. Паспаланов (1989). Резултатите показват, че корелацията между интензивността и честотата на измерваните страхове е статистически значима, но умерена. Съвкупното влияние на интензивността и честотата на страха (интегралният показател) детерминира личностната тревожност. Страховете при момичетата са по-високи и по трите измерителя на страха: честота; интегрален показател и интензивност от тези при момчетата. С увеличаване на възрастта честотата, с която се проявяват страховете в тези два периода от жизнения цикъл, намалява. Най-голямо представителство сред 10-те най-разпространени страхове в целия изследван контингент имат стимулите от категорията ”физическо нараняване, болест и смърт”. Наблюдават се полови и възрастови различия по отношение на 10-те най-разпространени страхове.
*Език на статията: Български
ПРОБЛЕМЪТ ЗА АГРЕСИВНОСТТА - РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПТУАЛНАТА СФЕРА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЕНИЕ
Йоланда Зографова
Абстракт:
Представена е теоретико-концептуална постановка за същността на агресивността, разглеждана на две основни субектови нива – индивидуално и социално-групово. На основата на когнитивно-бихейвиористичния подход, идеите на Тажфел за социалната категоризация и културалния подход се очертава възможността дефиницията на агресията да бъде обогатена и анализът на феномените на агресивността да се разшири. Като един от основните и общи механизми, действащи на двете субектови нива се анализира нарушаването на общоприети социални принципи, норми и правила. За значима насока на анализа се приема социалната конкретизация, и насочването на социалнопсихологичното изследване към аспекта на социалност в проявите на индивида като представител на социални групи и социални категории.
*Език на статията: Български
СПРАВЕДЛИВОТО ПОВЕДЕНИЕ – СИТУАЦИИ, ПРИПИСВАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОТИВИ (ЕТНОСРАВНЕНИЕ)
Антоанета Христова
Абстракт:
Статията представя изследване на различията по отношение на основни характеристики на понятието “справедливост” между три етноса в България – българи с българско самосъзнание, българи с турско самосъзнание и български роми. Изследването е проведено със 124 изследвани лица. Очертани за разлики при реалните житейски ситуации, които групите свързват с акт на справедливост. Диференцирани са приписваните качества на извършилия справедлив акт. Различия са установени и по отношение на мотивите, които провокират поведение, възприето като справедливо. Установените резултати при сравнението на трите етнически групи, насочва към необходимостта от различни комуникационни стратегии при обсъждане на теми, асоциирани с проблема за справедливостта.
*Език на статията: Български
ОБРАЗЪТ НА ЕВРОПА: КАМПАНИЯ НА ПЪРВИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ НА СТРАНИЦИТЕ НА В. ”СЕГА”
Бистра Мизова, Толя Стоицова
Абстракт:
Първите избори в България за депутати в Европейския парламент на 20 май, 2007 поставиха много въпроси пред различните специалисти. За социалните психолози се оказа особено важно да анализират какви бяха медийните послания, какъв образ за Европа създадоха те, защо не успяха да мотивират избирателите да гласуват, в крайна сметка – кой спечели, кой загуби и защо, в тези уникални за България евроизбори. В своя анализ на публикациите във в-к ”Сега” един месец преди провеждането на изборите, авторите на статията се опитват да отговорят на част от повдигнатите въпроси.
*Език на статията: Български
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ВЪЗПРИЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА С ЖЕНИ И МЪЖЕ МЕНИДЖЪРИ
Веселина Русинова, Виктория Недева
Абстракт:
Настоящото изследване си поставя за цел да анализира взаимозависимостта между възприятията за жена и мъж мениджъри и удовлетвореността от работата с тях. Възприятията за жена и мъж мениджъри сe изследват с помощта на специално създадена за целта биполярна скала, която съдържа 21 характеристики на идеалния мениджър, групирани в три фактора (“Личност”, “Взаимоотношения” и “Задача”). Удовлетвореността от работата с жена и мъж мениджър се установява чрез 4-степенна скала тип Ликерт. В проучването участват 400 изследвани лица със статут на изпълнители. Получените резултати потвърждават основната хипотеза на изследването, че между възприятията за жена и мъж мениджъри и удовлетвореността от работата с тях съществува взаимозависимост, която е най-силна при фактор “Взаимоотношения”.
*Език на статията: Български
ВРЪЗКА НА ЧУВСТВОТО ЗА ХУМОР С НЯКОИ ОТ ФАКТОРИТЕ НА СУБЕКТИВНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ
Борян Андреев
Абстракт:
Идеята, която стои пред това изследване е да се провери как чувството за хумор се свързва с някои от факторите на субективното благополучие като екстраверсия, контрола на ситуацията и цялостното удовлетворение от живота. Не е установена корелация на чувството за хумор с чувството за хумор с екстроверсията и установяването на контрол над ситуацията. Удовлетвореността от живота е в силна връзка с чувството за хумор. Радостта и въодушевлението са в значима отрицателна корелация с наличието на негативни спомени от миналото, и в значимо взаимозависимо влияние с щастието. Насоките на бъдещи търсения се отнасят до влиянието на отрицателните характеристики на хумора ( като подигравка, сарказъм, агресия и т.н.) върху субективното благополучие.
*Език на статията: Български
СРАВНЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ НЕЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ В БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Веселина Русинова, Лидия Василева, Соня Жильова
Абстракт:
Целта на направеното изследване е да се открие спецификата при оценяването на работата и организацията й, както и на удовлетвореността от тях между различни групи работещи в български предприятия. За целта са приложени две авторски методики: Въпросник за анализ на съдържанието на труда и организацията му и Въпросник за изследване на удовлетвореността от труда.
Изследвани са 119 души-работещи, разпределени в 8 групи в зависимост от: място на работа (държавна-частна); от статута в предприятието (ръководители-изпълнители); от степента на образование (средно-висше) и от пол (мъже-жени).
Резултатите от изследването показват по-високи оценки по параметрите на организацията на работата в сравнение с тези за степента на удовлетвореност. Констатирани са значими разлики в оценките по двете изследвани дименсии в зависимост от диференциацията по групи.
*Език на статията: Български
ВЪЗРАСТОВИ РАЗЛИЧИЯ В НАГЛАСИТЕ НА ЮНОШИТЕ КЪМ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
Мария Атанасова- Трифонова
Абстракт:
Основано на разбирането за метафоричната природа на основните човешки права в представите на юношите, в експериментално изследване бе приложена техниката на семантичния диференциал с цел да се разкрие динамиката в нагласите им към тези понятия. Този метод позволява да се извлече конотативното значение на метафорите, на които се основава разбирането на юношите за правата и което се свързва с осъществяването на основни човешки дейности, с идеята за субектността, за благополучието на личността, за справедливостта и др. Участниците са 284 ученици от три български града-Силистра, Ямбол, Хасково, равномерно разделени в три възрастови групи (11-, 13-, 15-годишни), а също и по пол.
Разкрити са значими различия по възраст и пол- юношите от по-голямата възрастова група (15 годишните) дават по-високи оценки на понятията по скалата “Оценка”, а по-ниски оценки- по скалата “Сила”. Това се обяснява с тенденцията към приписване на по-голяма ценност на човешките права като идеал, от една страна, а от друга –с придобиването на по-реалистична представа за възможността им да бъдат регулатор на социалните отношения и тяхната реална реализация в близкия им социален контекст.
*Език на статията: Английски
КОНСТРУКТ ВАЛИДНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ФОРМА
Катя Стойчева, Димитър Щетински, Калина Попова
Абстракт:
Българската форма на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс показва висока вътрешна консистентност и времева стабилност при ученици (14 – 19 г.), студенти (17 – 43 г.) и възрастни (17 – 69 г.). Наблюдава се положителна връзка на творческата мотивация с толерантността към неопределеност и с потребността от постижение. Съдържанието на айтемите, диференциращи творческата мотивация на индивидите с различно равнище на толерантност към неопределеност и на потребност от постижение, очертава възможните механизми на тези взаимовръзки. Способността да толерира напрежението, породено от срещата с неопределеността, позволява на личността да се ангажира в творчески процес, а ориентацията към високи стандарти в изпълнението на дейността й позволява да активира и използва ресурсите си. Изследването на творческата мотивация и Аз образа при юноши показва, че високата творческа мотивация е свързана както с висока самооценка на качествата, притежавани от личността, така и с по-голямо разминаване между Аз реално (какъв съм аз) и Аз идеално (какъв искам да бъда).
*Език на статията: Български
ВЕРИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ТРЕТИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНИЯ СЪН ПРИ ЗАТРУДНЕНО ДИШАНЕ
Божидар Димитров, Петър Петров, Милена Николова, Славчо Славчев
Абстракт:
Нормално сънят се изгражда от няколко отделни стадия, оценявани според симултанния и взаимно допълващ се анализ на данните от електроенцефалографски (ЕЕГ), електромиографски (ЕМГ) и електроокулографски (ЕОГ) регистрации. Взети заедно във фиксирани, макар и не стриктно ограничени взаимоотношения, по отношение на поява, продължителност и последователност, те предоставят физиологичната основа на здравия и възстановителен сън. При различни нарушения на съня променената структура на сънните стадии обусловява през деня т.нар. Синдром на прекомерна дневна сънливост (ПДС). Най-ранните белези на ПДС се проявяват в умора, раздразнителност, когнитивен дефицит и влошено изпълнение. Когато не бъдат лекувани, тези нарушения най-накрая провокират рискове при работа, катастрофи на пътя и влошено качество на живот, завършващо с фатален край. Съществува техниката на назалното повишено налягане (СРАР), която елиминира една от причините за нарушения сън – запушването на горните дихателни пътища; основен представител на заболяването е т.нар. сънна апнея (ОСА). В статията са показани непосредствените и дълготрайни подобрения при пациенти с ОСА, подчертавайки забележителните постижения на съвременната медицина.
*Език на статията: Български
ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ И РАЗВИТИЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Богдана Александрова
Абстракт:
Представен е обзор на невропсихологичната литература върху екзекутивните функции. Съществуват много дефиниции и модели, които се припокриват в различна степен по отношение на същността и отделните им компоненти. Повечето изследователи поставят ударението на техния контролиращ аспект, тъй като екзекутивните функции контролират изпълнението на всяка целенасочена или сложна за изпълнение дейност, особено в нови и трудни ситуации.
Проследено е изучаването на тези много дискутирани в последните десетилетия способности във връзка със структурно-функционалните съответствия. Разгледани са теориите за тяхното развитие. Изложени са съвременните теоретични модели за обяснение на разстройствата на психологичното развитие в детска възраст в светлината на непълноценна изява на различни аспекти от екзекутивните способности поради нарушения във функциите на префронталните невронни вериги.
*Език на статията: Български
ТАКТИЛНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА БРАЙЛОВИ ЗНАЦИ ПРИ ДЕФИЦИТ ОТ ВРЕМЕ
Йорданка Лалова, Енчо Герганов, Камелия Борисова
Абстракт:
Целта на изследването бе проучване на когнитивните механизми за кодиране и разкодиране на тактилната перцепция при четене на Брайлово писмо от незрящи хора. Изследваните лица бяха незрящи по рождение. Те докосваха по една буква с пръст на лява или дясна ръка за една секунда и трябваше да назоват буквата. Неправилните отговори и объркването на една буква с друга бяха елиминирани от анализ. Обработката на резултатите бе извършена чрез факторен и клъстърен статистически анализи. Бяха намерени разлики между двата пола. Жените отчитаха като най-близки знаците с огледални образи. Мъжете групираха знаците според случайни белези. Прави се заключението, че мъжете се нуждаят от някакъв вид конструкция за придобиването на умения към Брайлова азбука.
*Език на статията: Български