Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 12, Книжка 1 (2009)

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ХІХ ВЕК
Соня Жильова – Ерменова
Абстракт:
Проучването на архивните материали, намиращи се в Музея на образованието в гр. Габрово установява, че от началото ХІХ век психологията се оказва изключително важна наука за обучението на децата, за формирането и подготовката на учители, народни будители, възрожденци и обществени деятели. За успешното й прилагане в тези дейности се пристъпва към превод на български език на книгите от гръцки, руски, френски, немски, английски и други източници (често през руски език). Българските интелектуалци добре са осъзнавали тяхното значение и пряко са ползвали части от оригиналите, създавани в резултат на направени научни изследвания и формиране на психологията в европейските държави Франция, Англия, Германия и други страни. Нейното свързване като наука с образованието не само повишава нейния престиж, но я прави легитимна и обществено необходима.
Най-важните материали на утвърдените чуждестранни автори и българските интелектуалци преводачи и преподаватели са представени в статията.
Осъзнаването на важността на научните познания от областта на психологията за обучението на учениците и развитието на човека има много голямо значение както в миналото, така и в нашето съвремие.
*Език на статията: Български
”ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА” НА РЕЛИГИЯТА У ЗИГМУНД ФРОЙД: ОСНОВНИ ИДЕИ
Нонка Богомилова
Абстракт:
В статията са представени и анализирани основни идеи и подходи на З.Фройд към религията, които той приема като своя най-значим и ценен опит за приложна психоанализа. Разгледани са интерпретациите му на религията от гледна точка на индивидуалната психология, на социалната психология /”Тотем и табу”, “Човекът Мойсей и монотеистичната религия”, “Психология на масите и анализ на човешкото Аз”/ и на философията /“ Бъдещето на една илюзия”/. В първите два плана са представени идеите на З.Фройд за религията в контекста на разбирането му за човека и за човешкото общество като процес на овладяване и потискане на инстинктите /сексуални и агресивни/ от страна на културата. Макар и полезен за обществото, този процес е травмиращ за човека, предизвиквайки у него невротични процеси и реакции. Анализирано е приложението на някои основни категории у Фройд – “Свръх - Аз”, “Едипов комплекс” – като методологическа “оптика” към разбирането му за религията. Представени са оценки на идеите и творчеството му от негови последователи – Е.Фром, Х.Маркузе и др. – в контекста на съвременното състояние на психоанализата.
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧЕН ТИП И ЦЕННОСТИ В ТРУДА ПРИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ
Eва Папазова и Елиана Пенчева
Абстракт:
Целта на статията е да проследи и анализира взаимовръзката между психологичният тип и ценностите в труда при български студенти. Изследвани са 253 младежи от различни университети в гр. София на възраст между 19 и 27 години. Приложени са въпросникът MBTI, форма G и въпросникът на Вундеринк и Хофстеде за измерване на ценностите и/или целите в труда при студенти.
Изследването показа, че седем от осемте типологични дименсии значимо си взаимодействат с ценностите в труда. Екстраверсията (E) се свързва с най-много ценности в труда по Вундеринк и Хофстеде, докато по отношение на Интроверсията (I) не се наблюдава зависимост. Най-застъпените приоритети в труда при изследвания контингент са „признанието”, «пълноценното използване на знанията и уменията» и «сигурността». Патерните на психологичния тип оказват значимо влияние върху 8 от 22-те ценности в труда, като ЕSTP цени най-много както „издигането в йерархията”, така и „социалните придобивки”, а ЕSFP – „условията на работа” и „липсата на стрес”. Съпоставка с финска и пакистанска изавдки показва, че «пълноценно използване на знанията и уменията» е най-предпочитаната трудова цел сред трите националности.
*Език на статията: Български
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ВЪРХУ ЗДРАВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА: МЕЖДУКУЛТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ В БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ И ПОЛША
Снежана Илиева, Вихра Найденова
Абстракт:
Представени са резултатите от международно изследване, проведено сред повече от 2000 студенти от Германия, Полша и България. Основна цел е да се установят кроскултурни различия във влиянието на качеството на живот и удовлетвореността от живота върху здравното поведение при първокурсници в университети от трите европейски държави. Удовлетвореността от аспектите на живота в различна степен детерминира здравното поведение на студентите от трите страни. Удовлетвореността от социалните отношения влияе върху здравното поведение на българските и немските студенти. При българските студенти удовлетвореността от партньорството предсказва тютюнопушенето и употребата на наркотици. Удовлетвореността от следването определя употребата на алкохол и тютюнопушенето при полските студенти. Няма междукултурни различия във физическата активност и – при трите групи тя се влияе от удовлетвореността от социалните отношения. Възприетото качество на живот по-слабо предсказва здравното поведение при студенти, отколкото удовлетвореността от живота.
*Език на статията: Български
ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЮНОШИ ОТ ТУРСКИ, РОМСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
Зорница Ганева, Джейн Фини
Абстракт:
Като повечето страни в Европа, населението на България се характеризира със значително разнообразие от култури и етноси. На Балканския полуостров България е пример за толерантно съжителстване на повече от 30 различни етнически и религиозни групи. Според данни от 2002 г българските граждани, които принадлежат на различни етноси надхвърлят 16%. Настоящата статия разглежда етническата идентичност като общо явление за социалните групи. Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) (Phinney, 1992) се състои от 14 айтема, които измерват 3 аспекта от етническата идентичност: положителни етнически нагласи и чувство на принадлежност към етноса (5 айтема), придобиване на етническа идентичност, което включва изследване и привързаност към етнически въпроси (7 айтема), поведение според етническите традиции (2 айтема) и ориентация към другите групи (6 айтема). Изследвани са 168 ученика от горен курс (89 българи, 47 турци и 32 рома; 81 момчета и 87 момичета на средна възраст 17 години). Разгледана е връзката между различни социо-демографски променливи и самооценката на изследваните лица. Компонентите на етническата идентичност са анализирани по отделно за трите етнически групи. Направени са допълнителни анализи с цел изследване на еднородността на трите етноса.
*Език на статията: Английски
АСОЦИИРАНЕ НА ПУШЕНЕТО С ДРУГИ РИСКОВИ ПРАКТИКИ У СРЕДНОШКОЛЦИ
Михаела Сарова, Георги Саров, Веселина Русинова
Абстракт:
Напоследък в литературата се забелязва стремеж за пренасочване на научното търсене от изучаване на отделни рискови поведения към изследване на рискови клъстери (група рискови практики), което би дало нови възможности за разбиране и контролиране на рисковото поведение. За да проучим каква е ролята на пушенето и сексуалността за формирането на рискови клъстери (рисковия клъстеринг), проведохме анонимно анкетно изследване ср ед ученици от три средни училища в гр. Стара Загора (n=987). Събраните данни показват, че пушенето се асоциира позитивно с пиенето и употребата на леки наркотици, със сексуалната атрактивност и ефективност. Излагаме хипотетично обяснение на получените резултати, според което е възможно рисковото поведение да се използва в юношеската възраст като доказателство за бунтарска идентичност, претендираща за романтичен имидж и лидерски позиции в юношеската субкултура, като по този начин се увеличава сексуалната атрактивност и ефективност. Предполагаме, че това може да бъде поне отчасти причина за рисковия клъстеринг в юношеска възраст.
*Език на статията: Български
ВЪЗПРИЕМАНЕ ПОДЧИНЯВАНЕТО НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ С ЦИВИЛНИ ГРАЖДАНИ: РОЛЯ НА ДОВЕРИЕТО И АДЕКВАТНОСТТА НА ПОЛИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ
Толя Стоицова, Чарлз У. Чои, Хауърд Джайлс, Валери Баркър; Кристофър Хаджек
Абстракт:
Най-новите изследвания показват, че за младите хора практиката на адекватно поведение на полицейските служители е потенциален предиктор за приписване на доверие в полицията. От друга страна, ако цивилните граждани имат доверие в полицейските служители, много по-вероятно е и да се подчинят на конкретни полицейски искания. Настоящото изследване продължава тази линия на изучаване като обект на изследване в случая са Съединените щати и България. Включването на българския контекст е не просто интригуващо с факта, че съществуват много малко изследванията в областта на комуникациите в този аспект, а и с това, че правителството на страната, заедно с органите за упражняване на закона, са едни от най-корумпираните институции в Европейската общност. Освен националните различия, резултатите показват, че за американските участници в изследването, адекватността в поведението на полицаите индиректно – посредством степента на доверие в полицията – прогнозира вероятността за подчинение от страна на цивилните граждани. За българските участници обаче, се оказва, че съществува само директна връзка – между адекватността на полицията и доверието на гражданите в нея, и между полицейската адекватност и подчиняването на полицейските нареждания. Уникалността на тези резултати дава възможност за обсъждане на теоретичната и практическата им значимост за двете култури
*Език на статията: Английски
АКТИВНОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ КАТО МЕТОД ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕ И СЕБЕИЗМЕНЕНИЕ
Красимира Байчинска
Абстракт:
Методът на активното въображение в различни модификации, се използува от много съвременни психотерапевтични школи, което свидетелствува за неговия целителен потенциал. Този метод се разработва и използува от К.Г.Юнг през 1912– първоначално като метод за себепознание, а по-късно като метод за психотерапевтична работа с клиенти. Целта на тази статия е да запознае читателя с метода на активното въображение като фокусира върху същността на отделните етапи на метода и неговата крайна цел – себепознание чрез слизане в колективното несъзнавано и интеграция на съзнаваното и несъзнаваното с помощта на трансцедентната функция. Подчертава се, че методът цели не само познание на личното несъзнавано, въплътено в максимата на Фройд: ”На мястото на ”То”, трябва дойде ”Аз”. Юнг отрича водещата роля на съзнанието и подчертава ролята на диалога между съзнаваното и несъзнаваното и разрешаване на тяхното противоречие в рамките на символната реалност. Специално внимание се отделя на внедряването на символите в ежедневния живот и моралната нагласа на съзнанието към колективното несъзнавано.
*Език на статията: Български
ОБЩЕСТВЕНИ РЕАКЦИИ НА ТЕРОРИЗМА В БЪЛГАРИЯ: МАСМЕДИИ И БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА
Толя Стоицова
Абстракт:
Кога и как масмедиите е необходимо да отразят определено терористично събитие, е въпрос от по-голямо значение за разработването на специфична антитерористична стратегия в съвременното общество, отколкото извършването на самите терористични атаки. Нещо повече – можем да кажем, че тероризмът се превърна в „трагична форма на аудиовизуален шоубизнес”. Тероризмът диктува новите правила на подреждане на новините в телевизията и Интернет, опитвайки се по този начин да манипулира аудиторията.
Отразяването на терористични атаки и даването на публичност на исканията на терористите е част от ролята, която обществото приписва на съвременните медии. От друга страна, като упражняват публичната си роля, медиите „помагат” на терористите да постигнат своите цели. Какъв е и какъв трябва да бъде езикът, които използват медиите за описване на терористични атаки, се оказва от огромно значение.
В настоящия момент в България позитивната роля на масмедиите може да бъде разкрита в две направления: Първо, в популяризацията на специфичната превантивна институционална работа, която е извършена у нас, тъй като за щастие няма извършени атаки на международния тероризъм директно срещу България. И второ, масмедиите могат да улеснят установяването на баланс във взаимоотношенията между различните анти-терористичните институции и да представят по този начин полезна информация на цивилните граждани у нас.
*Език на статията: Английски
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО И РАЗОЧАРОВАНИЕТО ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕШЕНИЯ
Хенрик Егбърт, Георги Менгов
Абстракт:
В статията се изследва влиянието на емоциите при вземане на икономически решения. Участниците в компютърен експеримент се поставят в ролята на клиенти на хипотетична услуга, донякъде напомняща ползването на мобилен телефон. В продължение на 17 кръга участникът трябва да избира между запазване на текущия доставчик или смяната му с неговия единствен конкурент, на основа информацията за очаквана и окончателна цена, която заплаща. Удовлетворението и разочарованието на клиента от доставчика във всеки кръг се измерват чрез психометрична скала. За обяснение и прогнозиране на индивидуалния избор на доставчик се използват логистично-регресионни модели, отчитащи цените, ценовите разлики, предходните избори и емоциите (удовлетворение-разочарование). Беше установено, че прогнозирането на избор на доставчик е статистически значимо по-добро, когато моделите съдържат информация за емоциите на участниците. Беше изследвано явлението прекъсната „хедонична мелница” (hedonic treadmill), с което се обяснява защо хората могат да се чувстват разочаровани при получаване на финансова отстъпка, както и доволни, когато трябва да заплатят малко повече от очакваната сума.
*Език на статията: Английски