Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 13, Книжка 1 (2010)

СТРЕСЪТ ПРИ ОСИНОВЕНИТЕ ДЕЦА – ФАКТОРИ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ
Красимира Байчинска, Теодора Танева
Абстракт:
Обществената нагласа към осиновяването както в България, така и в повечето страни по света, до скоро бе изключително позитивна. Осиновяването се възприема от обществото преди всичко през призмата на мита за „спасението” за всички участници в него. Последните изследвания в областта на осиновяването фокусират върху причините, поради които нерядко това „спасение” се оказва проблематично. Целта на настоящата статия е да разгледа преживяването на стрес и загубите в живота на осиновените деца. Разгледани са някои фактори, влияещи върху преживяването на стресa, като възрастта на детето, взаимоотношенията родител-дете, различните начини, по които осиновеното дете осмисля и интегрира в живота си своето осиновяване. Представени са също разнообразните стратегии за справяне със стреса от осиновяването.
*Език на статията: Български
УЧЕНЕТО В ПЕРСПЕКТИВАТА НА РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ
Eлиана Пенчева
Абстракт:
Целта на статията е концептуализация на ученето като феномен от позициите на психологията на развитието през жизнения цикъл. Изяснява се нейната централна идея за развитието, което не завършва в старостта, а се развива през целия жизнен път като адаптивен процес на придобиване, поддържане, трансформиране и изхабяване на психичните структури и функции. Теорията за селективната оптимизация с компенсация се разглежда като много задълбочено обяснение на онтогенезата през жизнения цикъл, което дава възможност да се разшири темата за капацитета за учене в по-късна възраст. Развитието, разгледано като взаимодействие между съзряване, учене и стареене, поставя ученето, макар и имплицитно, като централна категория за анализ. Допълнителна светлина върху неговата природа хвърля моделът на асимилативния и акомодативен копинг. Предлагат се емпирични доказателства за динамиката на интелектуалния потенциал през жизнения цикъл и върху тази база се очертават изводи за ученето и обучението на възрастни. Като заключение се препоръчват идеи за разширяване обема на понятието с некогнитивни компоненти.
*Език на статията: Български
ЗРИТЕЛНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА БИНОКУЛЯРНО ПРЕДСТАВЕНИ КОНФЛИКТНИ СТИМУЛИ В РАЗВИТИЕ
Йорданка Лалова Величка Стойкова, Лили Пирова
Абстракт:
Целта на настоящата работа е проучване на глобално-аналитичната стратегия при бинокулярно тахистоскопично представяне на невербални конфликтни стимули при здрави деца от начална училищна възраст. Изследвани са 88 деца от две възрастови групи с тест за зрителна перцепция на невербални конфликтни стимули (триъгълник,кръг и квадрат). Статистическата обработка е извършена с многофакторни дисперсионни анализи ANOVA. Резултатите показват, че малката група (1-ви клас) дискриминират голямата фигура (цялото) значимо по-лесно в сравнение с дискриминацията на съставните й елементи. С възрастта се загубва това глобално предимство по отношение на зрително представени невербали конфликтни стимули, но се увеличава бързината за отговор. Полови различия се наблюдават и при двете групи деца.
*Език на статията: Български
МОЖЕМ ЛИ ДА ИЗМЕРВАМЕ ЛИЧНОСТОВИ ЧЕРТИ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА РАЗГЪВАНЕ?
Енчо Герганов, Цвета Николова, Ина Младенова
Абстракт:
Представено е експериментално изследване за измерване на личностовите черти екстраверсия и невротизъм чрез четири различни подхода – класическия психометричен подход, теорията на скалограмния анализ, теорията за скритите черти и техниката на едномерно разгъване. Едни и същи данни от самооценката на 120 участници с въпросника на Айзенк за личността са анализирани по първите три подхода, в резултат на което са получени по три скали за участниците и твърденията както по дименсията екстраверсия, така и по дименсията невротизъм. В независимо изследване, проведено месец след първото по метода на сравняване по двойки, същите участници трябваше да отговорят за всяка двойка твърдения кое от двете ги описва по-добре. Данните от второто изследване са анализирани чрез техниката на разгъване. Получени са нови скали както за участниците, така и за твърденията. Корелационният анализ на първите три скали показва, че съществуват значими корелационни връзки между всеки две от тях. Скалите, получени чрез техниката на едномерното разгъване, обаче не са корелирани с първите три. Това се интерпретира като емпирично доказателство, че във второто изследване е използвана различна самооценъчна стратегия, известна като подход на идеалната точка. Приведени са теоретични основания за по-адекватното измерване на личностови черти чрез подхода на идеалната точка, който се реализира най-добре в парадигмата на Клайд Кумбс за едномерното разгъване (Coombs, 1964).
*Език на статията: Български
МАТЕРИАЛИСТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ – КОРЕЛАТИ, КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ, ИЗМЕРВАНЕ
Ангел Величков
Абстракт:
Статията представя разработка на метод за оценка на материалистични ценностни ориентации. За основа е взет концептуалният модел, предложен от Graham (1999). Този модел предполага наличие на три ценностни ориентации – разкош и богатство като средство за постигане на психологично благополучие, себеутвърждаване чрез демонстриране на материален лукс и придобиване и притежание като основна жизнена цел. Формулирани са 21 признака, съответстващи на тяхното съдържание. Проведено е емпирично изследване в извадка от 121 лица. Експлораторният факторен анализ очерта наличие на три материалистични ценностни ориентации – материалистично щастие, себеутвърждаване чрез демонстриране на притежания и поддържане на висок статус чрез богатство.
*Език на статията: Български
МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АФЕКТИВНО ПРОФЕСИОНАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА И ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ергюл Таир
Абстракт:
Целта на настоящото изследване предполага да се провери теоретичната структура на метод за измерване на афективно професионално благополучие и някои аспекти на психично здраве, предложен от П. Уор (Warr, 1990). Представят се резултати от факторните анализи, които най-добре описват структурата на професионалното афективно благополучие от една страна, а от друга на психичното здраве. Също така се проследяват връзките на изследваните конструкти с определени характеристики на работата като контрол над работата и подкрепящ организационен климат, както половите и възрастовите влияния върху афективното благополучие и психичното здраве.
*Език на статията: Български
МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ
Максимка Рашева
Абстракт:
Изследването оценява факторната структура и психометричните свойства на мултидименсионалната скала за измерване на перфекционизъм разработена от Frost et al. (1990) в българска извадка. Резултатите насочват, че пет от оригиналните шест фактора се очертават при факторния анализ. Първият компонент е комбинация от два от оригиналните фактори на Фрост: «родителски очаквания» и «родителска критичност». Останалите четири компонента: ”организация», ”съсредоточаване върху грешките», ”лични стандарти» и ”съмнение в действието», са идентични с оригиналните фактори. Вътрешната консистентност на скалата и подскалите е задоволителна. Подскалите ”лични стандарти” и ”организация” са свързани с позитивен стремеж към постижение. Тези фактори имат положително влияние върху психологичното здраве. Други подскали като: ”съсредоточаване върху грешките”, ”съмнение в действието” и ”родителски очаквания и критичност” са свързани с тревожност и депресия. Скалата се очертава като психометрично силен инструмент и е от потенциална ценност и полза при изследване конструкта на перфекционизма и неговите връзки с личността и психопатологията.
*Език на статията: Български