Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 14, Книжка 1 (2011)

ЛИЧНОСТНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФАКТОРИ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНО АФЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Ергюл Таир
Абстракт:
Целта на настоящата работа предполага разкриване влиянието на определени личностни и организационни фактори върху афективното професионално благополучие и психичното здраве. Според получените резултати, контролът в работата и подкрепящият организационен климат оказват по-значимо влияние върху афективното професионално благополучие в сравнение с личностните черти. По-голямата част от чертите, включени в петфакторния модел на личността, нямат значими връзки с професионалното благополучие и психичното здраве. Изключение правят: невротизмът, който има слаби взаимодействия с афективното благополучие; и съзнателност и доброжелателност, които имат връзки с психичното здраве.
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И СУБЕКТИВНО ЗДРАВЕ ПРИ ЮНОШИ НА 11, 13 И 15 ГОДИНИ – І ЧАСТ
Богдана Александрова, Евелина Богданова
Абстракт:
В тази работа се разглежда приложението и психометричните свойства на формата за самооценка на въпросника „Силни страни и трудности” (Гудман, 1997) при ученици на възраст 11, 13 и 15 години и влиянието на така оценените емоционални, поведенчески и комуникативни затруднения върху тяхното субективно здраве. Извадката се състои от 4854 юноши от представително за страната изследване, част от международното проучване “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” под егидата на СЗО. Съпоставени и анализирани са самооценките на юношите според изпитваните от тях трудности по отношение на здравето, психосоматичните оплаквания и удовлетвореността от живота. Установено е много значимо влияние на емоционалните проблеми, които са изявен рисков фактор за недобро субективно здраве.
*Език на статията: Български
ПРОУЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – ІІ ЧАСТ
Богдана Александрова, Евелина Богданова
Абстракт:
Настоящата работа проучва различни аспекти на психичното здраве с помощта на въпросника „Силни страни и трудности” и „Скалата за психично здраве” при деца в юношеска възраст. Изследвани са 4854 юноши от три възрастови групи (на 11, 13 и 15 години), които са от представителна за страната извадка.Съпоставката на резултатите, получени от приложението на двата измерителя на психично здраве, позволява да се установи ясна зависимост – с влошаването на психическото здраве се снижават усещането за благополучие и свързано със здравето качество на живот. Наблюдават се статистически значими различия по пол и възраст - момчетата като цяло оценяват по-високо своето психично здраве и по-често го определят като “отлично” в сравнение с момичетата; с нарастване на възрастта се засилва тенденцията за влошаване на психичното здраве.
*Език на статията: Български
СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ ПРИ РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Стефка Дойкова
Абстракт:
Представени са резултати от изследване в две дирекции за социално подпомагане в област Хасково, проведено с извадка от 80 изследвани лица. Основната цел е да се изследват проявите на синдрома бърнаут и влиянието на отделните фактори от условията на средата върху синдрома като цяло и неговите скали - емоционално изтощение, дехуманизация и намалена работоспособност. Установи се ,че коммпонентите на синдрома бърнаут са изявени сред работещите в сферата на социалното подпомагане от двете дирекции. Компонентът емоционално изтощение се проявява с по-високи нива сред младите специалисти и по-малко опитните. Дехуманизацията и намалената работоспособност в двете дирекции са проявени в по-ниски стойности Работещите с по-дълъг стаж и по-възрастните не преживяват по- силно проявите на синдрома бърнаут. Те са изградили подходящи стратегии за справянеи използват подходящи пожарогасители. Сред мъжете работещи в тази сфера компонентите на синдрома бърнаут са по-изявени. В различните направления в дейността на двете дирекции социално подпомагане не се наблюдават значими различия в проявите на синдром бърнаут. Параметрите на бърнаут синдрома са близки в девете дирекции независимо от различието в контенгента на обслужваните лица. Корелацията между общия бал на бърнаут и компонентите му емоционално изтащиение и дехуманизация е висока. Стойностите на корелация между бърнаут и работоспособност е отрицателна. Обобщените резултати на изследването установиха статистическа значимост на проявите на компонентите на синдрома бърнаут при работещите в сферата на социалното подпомагане в две дирекции в област Хасково.
*Език на статията: Български
СТРЕС В УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ЮНОШИТЕ В БЪЛГАРИЯ: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ - HBSC 2005/6 Г.
Елица Димитрова, Лидия Василева
Абстракт:
Настоящото изследване е фокусирано върху влиянието на училищната среда и източниците на социално-психологична подкрепа от страна на учители, съученици и родители върху появата и справянето със стреса в училище сред юношите в България. За анализ на връзката между социалната подкрепа и стресът, свързан с училищните задължения, са използвани данни от изследването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (2006 г.). Влиянието на трите основни източника на социална подкрепа в училищната възраст върху усещането за стрес е изследвано чрез дескриптивни анализи и логистични регресионни модели. При контролиране влиянието на редица демографски и психологически променливи диференциращият ефект на възрастта изчезва, ефектът на пола обаче се запазва. Анализът показва още, че ниският успех и неудовлетвореността на децата от училището са фактори, които повишават усещането за стрес. Съвместно с тях, липсата на социална подкрепа от страна семейството, както и от страна на учителите съдейства за повишаване на стреса сред българските ученици. Въпреки че анализът не достига границата на статистическата значимост, резултатите показват, че чувството за подкрепа от страна на съучениците има превантивен ефект усещането за стрес.
*Език на статията: Български
ВЛИЯНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ВЪРХУ РИСКОВИТЕ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. РЕЗУЛТАТИ ОТ МУЛТИ-ЛЕВЪЛ АНАЛИЗ
Елица Димитрова, Татяна Коцева
Абстракт:
В статията се изследва влиянието на училищната среда върху риска за пушене, пиене, употреба на канабис, тормоз над другите и ранен старт на сексуалния живот на тийнейджърите в България. Използвани са данни от българската извадка на международното изследване „Поведение и здраве сред деца в училищна възраст”- HBSC (2005/6 г.) Приложен е мулти-левъл анализ, чрез който се изследва вариацията в рисковите поведения на учениците, която се дължи именно на типа училище, в което те се обучават. Моделът, който прилагаме е random coefficient logit model. Резултатите потвърждават, че неблагоприятната училищна среда (липса на толерантност, взаимопомощ и подкрепа между учениците, по-висок стрес от уроци и домашни) се асоциира с по-чести прояви на рискови за здравето поведения. Допълнително, типът на училището, в което тийнейджърите учат, има изключително важно значение за формирането на този тип поведения. В училищата, в които е налице по-голяма „толерантност” към пиене, пушене, употреба на марихуана, тормоз над другите или ранен старт на сексуалния живот, индивидуалните различия (пол, възраст и др.) между децата отслабват. В тези „рискови” учебни заведения в процеса на общуване със съучениците децата възприемат подобни модели на поведение като обичайни и започват да ги възпроизвеждат.
*Език на статията: Български
ТИПОЛОГИЯ НА ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
Максимка Рашева
Абстракт:
Изследването проучва типологията на перфекционизма на основата на мултидименсионална скала за измерване на перфекционизъм (Frost et al., 1990) в извадка от български студенти. Процедурата на клъстеризация очертава две групи студенти, интерпретирани като неперфекционисти и малко адаптивни перфекционисти. Малко адаптивните перфекционисти имат висок бал по подскалите ”съсредоточаване върху грешките”, ”родителски очаквания и критичност”, ”съмнения в действията”, ”лични стандарти” и в по-малка степен ”организация”. Неперфекционистите имат нисък бал по всичките пет дименсии. Резултатите също посочват, че малко адаптивните перфекционисти показват значимо по-високи равнища на мотивация за постижение, тревожност и депресия от неперфекционистите. Дискутирани са бъдещи насоки за изследвания и подпомагане на позитивния перфекционизъм.
*Език на статията: Български
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА СЕБЕОСЪЗНАТОСТ НА ФЕНИГСТЕЙН, ШАЙЕР И БЪС
Маргарита Дилова
Абстракт:
Българският превод на скалата за себеосъзнатост на Фанигстейн, Шайер и Бъс (Fenigstein, Scheier & Buss, 1975) беше изпробван върху 246 изследвани лица. Субскалите „публична себеосъзнатост” и „социална тревожност” показаха добра надеждност, но не и субскалата „лична себеосъзнатост”. Дискриминантната валидност на трите субскали беше потвърдена, като беше показано, че всяка от тях корелира с различен аспект на себеоценката. В съответствие с част от предишните изследвания, факторният анализ разкри пет измерения на скалата – две на личната себеосъзнатост (саморефлексия и осъзнаване на вътрешните състояния), две на публичната себеосъзнатост (осъзнаване на стила и на външния вид) и социална тревожност. Тези измерения обаче не формират надеждни субскали.
*Език на статията: Български
ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ В РЕЧИТЕ НА ЧЕТИРИМА БЪЛГАРСКИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ (ИВАН ГЕШОВ, АЛЕКСАНДЪР ЦАНКОВ, ЖАН ВИДЕНОВ, ИВАН КОСТОВ)
Слави Бинев
Абстракт:
Статията представя резултатите от продължение на изследването на основните критерии на министър-председателския лидерски стил, които включват: правила, ред и контрол, лична почтеност, мотев за принадлежност, мотив за власт, емоционална балансираност и отношение към медиите (Бинев, 2010). В допълнение към тях са включени още 4 критерия, които ясно се отбелязват в лителатурата и които дават възможност да бъдат проверени в изследването: опит и интереси, ориентация към задачата или към хората, управление на конфликти и мотив за постижение. Формулираните критерии са анализирани чрез метода на контент анализа върху речи на четирима министър-председатели, които в предишното изследване са оценени и ранжирани като ефективни и неефективни. В изследването са анализирани 14 изказвания на Иван Гешов (41 стр.), 8 изказвания на Александър Цанков (81 стр.), 12 изказвания на Жан Виденов (83 стр.) и 21 изказвания на Иван Костов (118 стр.). За всеки критерии е оценен начина, по който присъства при разграничаване на ефективния от неефективния лидерски стил при министър-председателите.Четири от критериите, се уставови, че не проявяват разграничителна способност, а именно: управлението на конфликти, личната почтеност, мотива за постижение, както и отношението към медиите.
*Език на статията: Български
ИМПЛИЦИТНИ ТЕОРИИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ МЕНИДЖЪРИ: КРОС-КУЛТУРНО СРАВНЕНИЕ С 62 ОБЩЕСТВА
Калин Янев, Едвард Конрад
Абстракт:
Имплицитните теории за лидерството представят когнитивни схеми или прототипи, които позволяват да се категоризира поведението на лидера. Успешното лидерско представяне зависи от това как лидерът е (въз)приеман от последователите. В настоящето изследване имплицитните теории за лидерството на български мениджъри са съпоставени с голяма световна извадка от 62 общества, проучени от проекта GLOBE. Специално внимание е отделено на сравнението с мениджърите от европейските страни. Изследвани са имплицитните теории на Западноевропейски vs. Източноевропейски, пост-социалистически мениджъри и положението на българските имплицитни теории към това разделение. Като цяло, резултатите показват близост на българските имплицитни лидерски теории до тези на обществата, с които България има общо минало и културно-исторически сходства. Обсъдени са практическите и социалните импликации от резултатите.
*Език на статията: Английски
САМООЦЕНКАТА КАТО МОДЕРАТОР НА АФЕКТИВНИЯ БАЛАНС И ПОЛОВО-РОЛЕВИТЕ НАГЛАСИ ПРЕЗ ЮНОШЕСТВОТО
Ева Папазова
Абстракт:
Целта на статията е да проследи и анализира влиянието на полово-ролевите нагласи върху афективния баланс и самооценката на юношите и да се установи дали съществува взаимовръзка между самооценка и афективният баланс. Изследвани са 257 юноши на възраст между 13 и 20 години. Приложени са въпросниците - Въпросник на Спенс, Хелмрич и Стап за измерване на личностните нагласи (Personal Attribute Questionnaire; Spence, Helmreich & Stapp, 1974, 1975), Въпросник на Купърсмит за измерване на самооценката (The Self-Esteem Inventory; Coopersmith, 1967) и Скала на Брадбърн за измерване на афектите (Affect Scales: Positive Affect, Negative Affect, Affect Balance; Bradburn, 1969). Резултатите показват, че момичетата в изследваната извадка се отличават със значимо по-висок афективен баланс и по-нисък негативен афект от момчетата. Мъжествените и андрогинни юноши не се отличават с по-висок позитивен афект, позитивен афективен баланс и по-висока самооценка от женствените юноши в изследваната извадка.
*Език на статията: Английски
ОСНОВНИ АСПЕКТИ И ПРОЦЕСИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ЛИЧНОСТ. ОБЗОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ТЕОРИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА
Стефка Александрова
Абстракт:
В настоящата статия акцентирам върху творчеството на съвременните психоаналитици, които разглеждат процесите протичащи в хода на развитие на индивида:диференциация, интернализация, ментализация, за да се осъществи интегриране на личността, т.е. осъзнаване за себе си като субект, който е добре информиран и възприемащ обектния свят. Въпросите, които ме вълнуват са свързани с това как човекът се оформя като личност; кои са факторите, които предполагат развитието на индивида; каква е значимостта и причинната основа за всяка еволюционна стъпка в растяща, усложняваща се и наслояваща се организация на психиката? Или казано с други думи „защо, как, какво” е относителното нормално в процеса на съзряване, растеж и зрялост на човек.
*Език на статията: Български