Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 15, Книжка 1 (2012)

НОРМИ ЗА ПРАВИЛНО ПИСАНЕ И ЗА СКРИНИНГ НА ДИСЛЕКСИЯТА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІ, ІІІ И ІV КЛАС
Цветанка Ценова
Абстракт:
В статията е изтъкната необходимостта от норми за правилно писане, които да служат за адекватна оценка на уменията за писане на децата от началното училище. Представено е изследване на уменията за писане на 1377 ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас. Доказани са статистически значими различия между момчетата и момичетата и между учениците от различните етапи на обучение. Установени са и са описани норми за правилно писане при всички популации (момчета и момичета от отделните класове). Те могат да се използват от различни специалисти (логопеди, училищни психолози, учители) за количествено оценяване на постиженията в овладяването на писането в тези популации, както и за своевременна идентификация на децата с дислексия – с нарушения на писането, четенето, способността за учене.
*Език на статията: Български
СТРУКТУРА НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА
Катерина Щерева
Абстракт:
Фонологичното осъзнаване е осъзнатата чувствителност към звуковата структура на езика, която включва способността за идентифициране, изолиране, сливане, разделяне и манипулиране на звуковете на езика. Развитието на фонологичното осъзнаване играе важна роля при диагностиката на познавателните постижения и определя насоките на ранната интервенция при дислексия. Скоростта на назоваване представлява комплексна интеграция на много процеси, свързани с познавателната и лингвистичната сфера. Основната цел на това експериментално проучване е да се изследва структурата на явлението фонологично осъзнаване.
Представени са резултатите от експериментално изследване на автора на 227 български деца. Доказва се, че фонологичното осъзнаване и бързото назоваване са ясно очертани компоненти във факторната структура на явлението и трябва да се разглеждат като независими, самостоятелни и значими величини.
*Език на статията: Български
ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ И ДЕПРЕСИЯ: РОЛЯТА НА ТЕНДЕНЦИИТЕ КЪМ РАЗМИШЛЕНИЕ
Максимка Рашева
Абстракт:
Настоящото изследване проучва ролята на тенденциите към размишление при опосредстване ефектите на перфекционизма (Multidimensional Perfectionism Scale, Frost et al. 1990) върху депресивните симптоми и тревожността. Резултатите показват значими положителни връзки между малко адаптивните измерения на перфекционизма, размишление, депресия и тревожност. Компонентът ”мрачни мисли” от стила на размишление напълно или частично опосредства ефектите на перфекционизма върху депресията и тревожността. Получените резултати подкрепят идеята, че тенденциите към размишление са важен механизъм, който може да обясни връзката между перфекционизма, депресията и тревожността.
*Език на статията: Български
СИТУАТИВНА И ЛИЧНОСТНА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ ЖЕНИ С РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ
Красимира Байчинска, Милена Божилова
Абстракт:
Нарушението на репродуктивните функции в последните години става все по-разпространено. Безплодието е част от съвременното ни общество. Днес огромен брой хора са засегнати от проблеми свързани с зачеването, износването и раждането на дете. Нашето проучване е фокусирано върху един от факторите, който смятаме, че има връзка с нарушенията на репродуктивните функции - ситуативната и личностна тревожност. Представени са резултатите от изследване на 300 жени – 150 майки и 150 жени с репродуктивни нарушения. Данните потвърждават хипотезата за различия в тревожността на жени майки и жени с репродуктивни нарушения. Жените с безплодие показват значимо по-високи нива както на ситуативната, така и на личностната тревожност. Нивата на тревожност при жените с репродуктивни проблеми не зависят от възрастта им, продължителността на безплодието, факторите, които го определят, броя ин витро опити. Това показва, че самата диагноза „безплодие“ е травматичен фактор, който води до повишаване на тревожността.
*Език на статията: Български
РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВЪЗРАСТТА 15-55 ГОДИНИ
Елиана Пенчева
Абстракт:
Целта на представената статия е да се идентифицира развитието на потенциала за вземане на решение през периода 15 – 55 - годишна възраст, както и да се потърси влиянието на фактора пол в това отношение. Бяха изследвани 693 души на възраст от 15 до 55 г. (358 мъже и 335 жени), разпределени в 5 възрастови категории, с българската адаптация на Майерс-Бригс индикатора за психологичен тип, форма G. Беше очертана нелинейна траектория на развитието на капацитета за вземане на решение. Резултатите, отнасящи се до двата полюса на Разсъждението, показаха низходящо движение на Чувстващия стил (F) във възрастов план, което означава съответно, че с течение на годините се повишава склонността към Мисловния стил на решаване (T). Според резултатите, отнасящи се до съчетанията на психичните функции по двойки, предпочитанията към Концептуалния (NF) и Аналитичния (NT) стил намаляват с напредването на възрастта, а афинитетът към Директивния (ST) се засилва. Бяха регистрирани малко на брой джендър различия.
*Език на статията: Български
ИНДИВИДУАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СУБЕКТИВНОТО УСЕЩАНЕ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ
Ергюл Таир
Абстракт:
Субективното усещане за благополучие е сред най-изследваните теми през последните години в психологията. Налице са две основни перспективи в проучванията като акцентът в настоящата работа е върху хедонистичната традиция. Проследени са множество изследвания в литературата, които анализират влиянието на редица индивидуални и личностни фактори върху субективното усещане за благополучие. Представени са и резултатите от собствено изследване върху 367 лица на възраст от 22 до 67 г., в което се проучват въздействията на личностните черти от „Голямата петорка” върху афективния и когнитивния компонент на субективното усещане за благополучие.
*Език на статията: Български
АКУЛТУРАЦИЯ И/ИЛИ ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ. МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ КАТО КАТАЛИЗАТОР НА ЕТНИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ ПРИ БЪЛГАРИ, ТУРЦИ И РОМИ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ /СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ РАКУРС/
Есма Риза
Абстракт:
Статията представлява теоретичен обзор на част от теориите за акултурацията и представя социалнопсихологически анализ на връзката между акултурация и етническа идентичност. Търси се отговор на въпроса доколко е възможно в процеса на акултурация да се измени и етническата идентичност. Представени са резултати от емпирично изследване на взаимозависимостта между етническите социални дистанции и степента на етническа идентичност у българи, турци и роми от различни градове на България, които подкрепят тезата, че големината на социалните дистанции има предиктивна стойност по отношение на степента на идентичност.
*Език на статията: Български
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА СЕБЕОСЪЗНАТОСТ НА ФЕНИГСТЕЙН, ШАЙЕР И БЪС
Маргарита Дилова, Албена Трайкова, Инна Маноилова
Абстракт:
Български превод на скалата за себеосъзнатост на Фeнигстейн, Шайер и Бъс (Fenigstein, Scheier & Buss, 1975) беше изпробван върху 358 изследвани лица. Българските изследвани лица имат същите средни стойности по субскалите ”лична себеосъзнатост”, „публична себеосъзнатост” и ”социална тревожност”, както в първоначалната извадка. Но, факторният анализ на скалата разкри две форми на лична себеосъзнатост, които до голяма степен съответстват на съобщаваните в литературата – ”себерефлексия» и ”осъзнаване на вътрешните състояния». Последният фактор ние нарекохме „себепознание”, тъй като включва и осъзнаването на това как човек изглежда в очите на другите. Себепознанието се оказа положително свързано с равнището на себеоценката, докато всички останали субскали – отрицателно.
*Език на статията: Български
АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА ЛИДЕРСКИ СТИЛ MLQ 5X ЗА ВОЕННА СРЕДА
Димитър Димитров, Георги Карастоянов
Абстракт:
Статията е посветена на адаптацията на въпросника за лидерски стил MLQ 5x, версия 2004, за военна среда. Емпиричният апарат е изграден върху теоретичния модел за трансформиращо лидерство с автор Бърнард Бас (1985-2004). Потвърдена е валидността, надеждността и факторната структура на въпросника. Получените резултати потвърждават предложените от авторите на въпросника скали на лидерските стилове трансформиращ, транзакционен и ненамесващ, както и на техните конструкти.
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ. ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВА ТЕРАПИЯ
Милена Божилова
Абстракт:
Двойките с репродуктивни проблеми в България надхвърлят 270 000 – факт, който ни кара да се замислим за разширяване на подходите в неговото преодоляване. Освен социален, безплодието е и тежък психологически проблем. В статията е отделено внимание на връзката „психика- тяло” и на някой основни концепции за произхода на психосоматичните симптоми. Разгледани са и емоционалните стадии при безплодие. Предложена е програма за „Психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения”, която посредством психотерапевтични техники, се включва в комплексния подход при преодоляване на безплодието. Разгледана е и динамиката на групата от пилотния проект.
*Език на статията: Български