Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 16, Книжка 1 (2013)

Самоутвърждаването като универсален теоретичен конструкт в съвременната психология
В. Василев
Абстракт:
В статията се поддържа тезата, че самоутвърждаването следва да получи статут на водещ теоретичен конструкт в психологията на личността, тъй като стремежът към самоутвърждаване е универсална, базисна характеристика на съвременния човек. Съпоставени са класическите идеи (на З. Фройд, У. Джеймс, Дж. Дюи, А. Адлер), в които се заражда тази проблематика с две основни тенденции, в които тя се развива в съвременната психология – американската и руската. Авторът предлага две основни посоки, в които се реализира самоутвърждаването: стремеж на субекта към стойностни постижения (успехи, творения) и стремеж към признание на тези постижения от другите (чрез известност, слава, позиции в общността).
*Език на статията: Български
Азът в реалния и виртуалния свят
М. Киряков, И. Зиновиева, Св. Иванов
Абстракт:
В началото на новото хилядолетие нарастващото потребление на интернет трансформира индустриалното общество в информационно. Виртуалната реалност сe превръща в един от ключовите фактори, определящи новата културно-историческата рамка. Азът е оставен пред изпитанието да се адаптира към нов свят. С особена осторота възниква въпросът за себереализацията и себепредставянето във виртуалната реалност. Тази статия се опитва да хвърли светлина върху различията между възприемания Аз в материалния и виртуалния свят. Поради отсъствието на стандартизирани методики за измерване на тези страни от Аза, емпиричното изследване е направено чрез контент-анализ на 89 полуструктурирани интервюта.
*Език на статията: Български
Личностни особености и медийно влияние върху образа за собственото тяло
Р. Божинова, А. Александрова-Караманова
Абстракт:
Настоящото изследване анализира ролята на самооценката, перфекционизма и Големите пет фактора като усилващи медийно въздействие в посока на формиране на негативна нагласа към собственото тяло и на ангажиране в поведения, насочени към постигането на идеално тяло при юноши. Обсъждат се личностните диспозиции, които поставят определени юноши в по-висок риск и зависимостите между модериращата функция на личностните особености и пола на изследваните лица, пътищата, посредством, които се осъществява медийното влияние, специфичното измерение на образа за собственото тяло и връзката на конкретните поведения за промяна на тялото със социокултурния идеал за тяло.
*Език на статията: Български
Емоционалната интелигентност в контекста на личностната субектност
Н. Александрова
Абстракт:
Редица изследователи на емоционалната интелигентност независимо дали споделят социологическия, психологическия или смесения подходи за изследване на този психологически конструкт, изтъкват като същностни негови психологически характеристики самосъзнанието, саморегулацията, проявите на самоконтрол. Проблемът за субектността е едно от централните направления в теоретическите и приложните изследвания на науките за човека. Особена актуалност тази проблематика получава при изучаване на механизмите на личностното развитие на човека. Същностното присъствие на самосъзнателните компоненти в емоционалната интелигентност са предпоставка за нейната съотнесеност към многокомпонентната структура на субектността. От своя страна, развитието и формирането на субектността на човека е условие и предпоставка за развитие и формиране на емоционалната интелигентност.
*Език на статията: Български
Перфекционизъм и петфакторен модел на личността
М. Рашева
Абстракт:
Целта на изследването е да проучи връзката между дименсиите на перфекционизма и личностните черти от Голямата петорка. Извадката включва 215 студенти. В изследването са използвани следните методи: скала за измерване на перфекционизъм (Multidimensional Perfectionism Scale – Frost et al., 1990) и въпросник за измерване на личностните черти от Голямата петорка (Big Five Inventory - John et al., 1991). Резултатите разкриват значима положителна корелационна връзка между адаптивните аспекти на перфекционизма: ”лични стандарти” и ”организация” и съзнателност. Дисфункционалните компоненти на перфекционизма: ”родителски очаквания и критичност”, ”съсредоточаване върху грешките” и ”съмнения в действията” са свързани с невротизъм. Регресионните анализи показват, че развитието на адаптивния перфекционизъм е предсказано от съзнателност и невротизмът предсказва развитието на дисфунционалния перфекционизъм.
*Език на статията: Български
Влияние на възраст и образование върху компонентите на личностовата ригидност
К. Стойчева, Д. Щетински, К. Попова
Абстракт:
Възрастта и образованието са свързани с индивидуалните различия в персеверативността, ригидността и догматичността при студенти и възрастни от 18 до 60 години, изследвани с въпросника Л.Р.–1 на Иван Паспаланов. По-младите мъже и жени и лицата с висше образование се отличават с по-ниска личностова ригидност. Тази тенденция е изразена по-силно при ригидността и най-силно при догматичността. Наблюдава се взаимодействие между възрастта и образованието: при по-възрастните лица равнището на образование не влияе съществено върху догматичността им. Оценките по отделните субскали корелират умерено с общия бал по скалата и са достатъчно устойчиви и надеждни при ре-тест след 3 месеца.
*Език на статията: Български
Индивидуален стил на привързаност и семейно партниране
Р. Божинова, М. Петкова
Абстракт:
Представено е изследване върху моделите на партниране в семейната двойка във връзка с комбинацията от индивидуалните стилове на привързаност на двамата партньори. В сравнителен план са изследвани 36 двойки, прилагащи насилие и 66 двойки без насили с „Метод за изследване стиловете на привързаност в двойката” (ECR-R на Fraley, Waller и Brennan, 2000). Доказва се, че при двойки с насилие комбинацията от стилове на привързаност са свръхангажиран/отхвърлящ и страхуващ се /свръхангажиран , предпоставящи съответно партниране с модели на противоречието «преследване/дистанция» и «близост/разстояние». Партнирането без насилие в семейната двойка се основава предимно на комбинация от стилове, единият, от които най-често е сигурният стил. В резултат се формират модели на партниране с баланс „независимост/интимност” и „достъпност/ отзивчивост”. Наблюдава се и съчетанието страхуващ се/ страхуващ се стил, предполгащо модел на ”поддържане на дистанция” в двойката.
*Език на статията: Български
Комуникативният стил в перспективата на жизнения цикъл
Е. Пенчева
Абстракт:
Целта на представената статия е да се проследи динамиката на комуникативния стил при различни възрастови групи в рамките на периода 15 – 55 години и да се потърси съществуването на определен развитиен патерн. Бяха изследвани 693 души на възраст от 15 до 55 г. (358 мъже и 335 жени), разпределени в 5 възрастови категории, с българската адаптация на Майерс-Бригс индикатора за психологичен тип (МВТІ), форма G. Беше очертана нелинейна траектория на развитието на капацитета за комуникативно поведение. Тя показва тенденция към понижаване на склонността към екстравертно (Е) (F = 4.4; P = .002), интуитивно (N) (F = 20.7; P = .000), емоционално (F) (F = 15.5; P = .000) и перцептивно (P) F = 26.5; P = .000) комуникативно поведение и съответно към повишаване на склонността към интровертно (I), сетивно (S), мисловно (T) и разсъждаващо (J) комуникативно поведение с напредването на възрастта.
*Език на статията: Български
Стадии на психосоциална зрелост и социална и/или училищна среда в юношеска възраст
Е. Папазова, Р. Антонова
Абстракт:
Целта на статията е да определи стадиите на психосоциална зрелост при юноши от домове за деца, лишени от родителски грижи, сегрегирано ромско училище, смесен тип училище и българско училище. Изследвани са 309 лица в юношеска възраст. Използван е въпросникът за измерване на психосоциалната зрелост на Розентал и сътрудници (Erikson Psychosocial Stage Inventory, Rosenthal et al., 1981). Резултатите покават, че юношите от българското училище се отличават с най-високи стойности на автономност и интимност. Юношите от сегрегираното ромско училище са като цяло най-незрели и се отличават с най-ниски стойности на автономност и трудолюбие. Юношите от домовете за деца и юноши, лишени от родителски грижи се отличават с най-високи стойности на трудолюбие и с най-ниски стойности на интимност.
*Език на статията: Български
Сценарното разрешение –изход от сценария
И. Левкова
Абстракт:
Статията представя някои основни идеи за сценария в рамките на транзакционния анализ. Описан е случай, разкриващ положителен изход от неконструктивен сценарий. Дискутира се сценарното „разрешение”, давано от консултанта в процеса на анализа като „тласък” извън сценария и преживяванията на консултирания при „разрешаването”.
*Език на статията: Български
Психологията на здравето в България: утвърждаване и нови перспективи
Х. Силгиджиян
Абстракт:
В статията са разгледани базисни проблеми, посветени на утвърждаването, актуалното състояние и бъдещите перспективи в развитието на психологията на здравето в България. Специално внимание е посветено на диференциалната специфика на двете ориентации в психологията на здравето: клиничната и обществената. Представена е съвременната тенденция в професионалната подготовка на специалисти в САЩ и Европа, която изисква интегративен синтез на компетентности от три области: клинична психология, обществена психология на здравето и психотерапия. Аргументирана е необходимостта на този интегративен подход при реализацията на основните цели на съвременната психология на здравето: оптимизация на психичното здраве и преживяването на благополучие; превенция на физическите и психически болести и подобряване на тяхното лечение.
В тази връзка са изказани някои съображения за утвърждаването на клиничната психология на здравето като една от перспективните насоки в бъдещото професионално израстване на здравните психолози (Belar, 1997; Belar, McIntyre & Matarazzo, 2003; Friedman, 2007; Силгиджиян, 2011, Силгиджиян, Папанчева, 2012, 2013, Занкова,2012).
*Език на статията: Български
Хуманистичната психология и някои нови направления в практиката на психологичното консултиране
Р. Георгиева, Н. Бавро
Абстракт:
Представени са някои нови форми на психологично консултиране, придобили широка популярност и разпространение, декларирайки своята принадлежност към принципите на хуманистичната психология. От гледна точка на последната и в частност във връзка с такива нейни базови понятия като „самоактуализация“, „пикови преживявания“, „върхови постижения“ са коментирани принципите и методите на консултативната практика на акмеологичната психологична служба, „коучингът“ и личностно-центрираната психотерапия.
*Език на статията: Български
Валидизиране на българските версии на скрининговите методики за когнитивни нарушения Mini-Mental State Examination и Isaac Set Test при възрастни
М. Райчева, К. Стоянова, А. Джанян, Ш. Мехрабиан, Р. Павлова, М. Петрова, Л. Трайков
Абстракт:
Целта на това проучване е да се стандартизират и валидизират скрининговите клинични скали за когнитивен статус Mini-Mental State Examination (MMSE) и Isaac's Set Test (IST) при български възрастни лица. Методи: Изследвани са 373 души, от които 155 здрави лица без неврологични и психиатрични заболявания, 135 пациенти с леко когнитивно нарушение (ЛКН) и 83 пациенти с лека деменция (болест на Алцхаймер и съдова деменция). Резултати: Двата скринингови теста могат да разграничат когнитивно здравите лица от пациентите с ЛКН и деменция. Оптималният критичен бал за разграничаване (cut-off) за MMSE при изследваната българска популация е 26/27, като специфичността се подобрява за по-млади пациенти с ЛКН при критичен праг 27/28. За IST критичните балови стойности са 27/28 за лек дементен синдром и 30/31 за ЛКН. Възрастта е най-значимият фактор, който влияе върху праговите балови стойности. Заключение: Българските версии на MMSE и IST са достатъчно валидни скринингови скали за оценка на риска от развиващ се дементен процес.
*Език на статията: Български
Фактори за развитието на психология на здравето във връзка с общественото здраве
Б. Ценова
Абстракт:
Целта е да се идентифицират актуалните предизвикателства, обуславящи необходимостта от развитие на двете области - психология на здравето и обществено здраве, съчетаващи интердисциплинарни подходи, и сферата им на взаимодействие и общи цели и задачи. В съответствие с целите на „Европейската стратегия 2020” за интелигентен растеж основните предизвикателства през следващите години са: демографските промени, новите технологии, глобализацията и свързаните с тях промени с увеличаване на психосоциалния риск за здравето, определящи приоритетите на изследване в трудовата медицина. Промоция на здравето при работа е интегрална част от тези цели. Темпът и съдържанието на работата се променят, а с това се повишават и изискванията и проблемите за психичното здраве на популацията.
Представени са 2-та алтернативни подхода в модерната психология на здравето, особено тясно свързани с общественото здраве. Анализирани са различни индикатори на психичното здраве като най-голямото здравно-политическо предизвикателство пред ЕС в XXI в. на основата на солидни емпирични изследвания в ЕС и данни за 2103 лица от различни професионални групи у нас, с разкриване на взаимовръзката им с психосоциалните условия на труд.
Психология на здравето и общественото здраве, включително здравето при работа, си взаимодействат и допълват добре по отношение на теория, изследвания и практика. Крайната цел на психология на здравето съвпада с тази на общественото и професионалното здравеопазване.
*Език на статията: Български
Безработните в условията на криза – неавтентичност и себеотчуждение в основата на проблемното психично здраве: екзистенциално-психодинамичен мета-анализ на сравнителните и лонгитудните изследвания
Пл. Димитров, Н. Матеева
Абстракт:
Статията представя ефектите на неавтентичността и себеотчуждението на безработните върху състоянието на психичното им здраве. Авторите формулират хипотезите, че преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение: (а) са типична характеристика на ситуацията на безработицаи (б) систематично са свързани с влошено благополучие и психично здраве както при безработни, така и в други социални групи. Екзистенциално-психодинамичният мета-анализ на широк спектър от емпирични резултати в сравнителните и лонгитудни изледвания потвърждава и двете хипотези. Безработните в условията на настоящата затяжна криза са в екзистенциалната ситуация на неавтентичен и себеотчужден живот, която устойчиво се свързва с психичен дистрес, депресия, тревожност, ниски нива на субективно благополучие и удовлетвореност от живота, и по-ниско самоуважение. Всички налични данни ясно потвърждават модела за ефективна професионална помощ на безработните, основаващ се психосоциалната рехабилитация на автентичността им.
*Език на статията: Български
Арттерапията в геронтологията
Н. Досева, Ст. Тодорова
Абстракт:
В трета възраст лицата изживяват криза по отношение на промяната на социалния и професионалния статус, а именно - прекъсване на трудовата заетост. Това води до социална изолация и усещане за самота и безполезност - един динамичен и до скоро изпълнен с ангажираност и плътен график на заетост дневен ритъм, се заменя с много свободно време, отдих и почивка, които преобладават в ежедневието и водят до апатия. Редуцират се социалните контакти, доходите се понижават, засилват се някои хронични заболявания или се отключват нови. Соматичният статус също e динамичен и това създава допълнително усещане за непълноценност и зависимост. Като цяло в тази възраст се наблюдава спад на жизнения тонус на човека. Това е възрастта, в която често следват лични драми-загуба на роднини, близки, семеен партньор. Засилват се междуличностовите конфликти поради динамика в емоционалната нестабилност. Като резултат от всичко това се занижава самооценката, изкривява се представата за собствената личност. Социалната желателност се завишава и възниква потребност от приемане на социални роли - неприсъщи за лицата, които целят да завоюват повече съмишленици и да спечелят съюзници и симпатизанти с цената на лицемерие и нови поведенчески роли като тази на жертвата - „горкият аз“. Всичко това прави старият човек по-дезадаптивен и уязвим. Завишава се тревожността, спада стресустойчивостта и фрустрационния толеранс. Ако няма промяна в ежедневието - това може да доведе до апатия, депресия и влошаване на общото соматично и психично състояние. Често старите хора отключват характеропатии и личностови изменения - бягства в абнормността. Именно тук се включва арт-терапията като успешен метод за работа в геронтологията.
*Език на статията: Български
Психотерапевтични взаимоотношения в семейството: един алтернативен подход
Т. Стоева
Абстракт:
Основополагаща за разработката е идеята, че процесът на общуване между родителя и детето може да се третира като вариант на психотерапевтичен контакт. Основните психологически школи са представени от гледна точка на отношенията родител-дете. В контекста на тези школи са изведени препоръки за поведението на родителите към подрастващите.
*Език на статията: Български
Специфики на взаимоотношението родители-деца при деца с поведенческа тревожност в предучилищна възраст
В. Иванова, Ив. Александров
Абстракт:
Настоящият доклад представя етап от изследване на взаимовръзките между семейните отношения, родителско-детските отношения и поведението на тревожност в детска възраст. Изследвани са 85 души - 75 жени и 10 мъже. Основната цел на доклада (настоящото изследване) е анализ и разкриване на спецификите на родителско-детските отношения при деца с поведенческа тревожност. Допуска се, че при родители (преди всичко майки) на деца с поведенческа тревожност ще има значими различия по отношение на оптималността на емоционалният контакт с детето, излишна концентрация върху детето и излишна емоционална дистанция от детето, в сравнение с родители, чиито деца не показват повишена поведенческа тревожност. Използван е Parental attitude research instrument - Изследователски инструмент за изследване на родителските нагласи /PARI/. Получените резултати потвърждават хипотезата, че при майки на деца с повишена поведенческа тревожност, се наблюдава значимо повишение по скалите свързани с излишна концентрация върху детето, нарушен емоционален контакт, контрол, свръхзагриженост и създаване на отношения на зависимост.
*Език на статията: Български
Наблюдения върху качеството на живот след чернодробна и бъбречна трансплантация
Р. Крумова-Пешева, Л. Спасов, В. Михайлова
Абстракт:
Пациентите с трансплантация на орган преминават през сложен път на приемане на новия орган – физически и психично. Интегрирането на органа е свързано неизбежно с процесите на социалното интегриране, на ресоциализация и реадаптация на болните. Нагласите в България към тези хора все още са дисквалифициращи. Това се дължи основно на непознаването на проблема и липсата на достатъчно информация относно присаждането на органа.
Авторите си поставят за цел да представят особеностите на промяната при болни с чернодробна и бъбречна трансплантация. Представят се 40 случая на пациенти (15 с присаден черен дроб и 25 с присаден бъбрек) от гледна точка на тяхната професионална реализация, социална интеграция, близост със семейството като линии, определящи качеството им на живот.
*Език на статията: Български
Тревожност и депресивност при пациенти с чернодробна трансплантация
Р. Крумова-Пешева, Л. Спасов, В. Михайлова
Абстракт:
Трансплантацията на орган е животоспасяваща операция за голям брой пациенти. Едновременно с това тя се явява тежко психотравматично събитие, с което болните се справят в продължителни периоди от време. Присаждането на черен дроб от трупен донор поставя редица въпроси от медицинско, психологично, религиозно, етично и друго естество. Поставя въпроса за необходимостта от психотерапевтична работа като начин за преодоляване на травматичните аспекти на процедурата, за промяна и автономизация.
Тревожността и депресивността са водещи емоционални преживявания за пациентите в етапите преди и след чернодробна трансплантация. Авторите си поставят за цел да представят част от динамиката на тези преживявания в процесите на психологична оценка, консултиране и психоаналитична психотерапия с болните.
*Език на статията: Български