Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 17, Книжка 1 (2014)

Индивидуални особености при потребността от приключване в българска извадка
А. Христова, Б. Андреев, Д. Велева
Абстракт:
Статията представя прилагането на методика за определяне потребността от приключване на Круглански и Уебстер ( Kruglanski, 1993). Потребността от приключване е психологичен конструкт, който се базира на теорията за създаване на знание и обяснява мотивационни аспекти при взимане на решение. Широко прилаган, конструктът предизвиква сериозни дискусии относно факторната му структура. Прилагането му в България е част от по-глобално изследване на психологични характеристики в контекста на политическите ориентации. Публикацията се фокусира върху получените резултати за някои индивидуални особености в проявата на потребността от приключване, както и върху факторната структура на методиката. Факторният анализ показва ясно оформяне на четири фактора, идентични с оригиналната методика и отделяне на петия, който частично се включва в първия фактор. Резултатите показват предпочитание на жените и по-възрастните хора към първи фактор, т.е. предпочитание към ред и структура. Изследваните лица от малките градове са с по-изразено предпочитание към предвидимост на бъдещия контекст, докато тези със средно образование – към проявяване на решителност по отношение на бъдещите решения.
*Език на статията: Български
Проблемът за семейното партниране в аспекта на личностната регулация на поведението
Р. Божинова, М. Петкова
Абстракт:
В статията се обсъжда проблемът за връзката между личностните диспозиции и моделите на партниране в семейната двойка. Представено е влиянието на стила на привързаност върху семейното партниране. Защитена е позицията за по-широко изследване ролята на личностните фактори от различно равнище (Голямата петорка, агресията и стила на привързаност), а също тяхната комбинация в двойка като предиктори за качеството на семейните отношения.
*Език на статията: Български
Афективен баланс и социална среда в юношеска възраст
E. Папазова, Р. Антонова
Абстракт:
Целта на статията е да се проследи и анализира афективния баланс при юноши от домове за деца, лишени от родителски грижи, сегрегирано ромско училище, смесен тип училище и българско училище. Изследвани са 309 лица в юношеска възраст. Използвана е скалата на Брадбърн за измерване на афектите (Affect Scales: Positive Affect, Negative Affect, Affect Balance; Bradburn, 1969). Резултатите показват, че юношите от българското училище са с по-висок позитивен афект, спрямо юношите от сегрегираното ромско училище и юношите от домовете за деца и юноши, лишени от родителски грижи.
*Език на статията: Български
Увод в когнитивно-преживелищната теория за Аза. Предпоставки и развитие на концепцията за дуалната преработка на информацията
Г. Карастоянов
Абстракт:
Статията представя предпоставките и развитието на Когнитивно-преживелищната теория за Аз-а, като глобална теория за личността, която съгласувано интегрира най-важните инсайти от почти всички големи класически теории за личността като феноменологичните теории, теориите за ученето, когнитивните теории, психоанализата и теориите за емоциите. Интеграцията се основава на допускането, че хората автоматично конструират имплицитна теория за реалността, която включва подтеории за себе си, другите, неживия свят и тяхното взаимодействие. Теорията заменя неадаптивното несъзнавано на Фройд с адаптивно несъзнаваното, което е асоциативна, автоматично учеща се, опосредствана от афекта система, наречена преживелищна. Хората притежават и рационална система, която действа чрез съзнателно обмисляне при използване на езика. Двете системи за преработка на информацията действат както паралелно, така и последователно и си взаимодействат.
*Език на статията: Български
Увод в когнитивно-преживелищната теория за Аза. Съдържание на преживелищната система
Г. Карастоянов
Абстракт:
Статията продължава представянето на Когнитивно-преживелищната теория за Аз-а, анализирайки съдържанието на преживелищната система, фокусирайки се върху базисните потребности и вярвания. Според Когнитивно-преживелищната теория съществуват две главни базисни потребности (хедонистичният принцип и потребността от контрол на възбудата) и четири подчинени базисни потребности. Последните са източник на четири кореспондиращи им базисни вярвания, които хората придобиват, на основата на удовлетворяването или фрустрацията на потребностите. Базисните вярвания и базисните потребности са сред най-важните конструкти на имплицитната теория за реалността.
*Език на статията: Български
Етническа идентичност и акултурационни ориентации при български юноши от турски етнически произход
Е. Таир, Р. Димитрова
Абстракт:
Настоящата статия проследява етническата идентичност и акултурационните ориентации при 360 младежи от турски етнически произход в България, измерени чрез самооценъчни въпросници. Получените резултати илюстрират по-голямата значимост на турската етническа идентичност в сравнение с българската. Въз основа на проверените модели може да се приеме наличието на значимо съответствие между етническата идентичност и акултурационните ориентации към турската култура. В потвърждение на очакванията ни турската етническа идентичност е позитивно свързана с тенденцията да се следват наследствените културните традиции, докато българската идентичност има асоциации с приемането на националната култура. Представените данни подчертават централното място на турския домейн в идентичността и акултурацията на българските юноши с турски етнически произход.
*Език на статията: Български
Доминираща ценностна ориентация и гражданско поведение
М. Митевска-Енчева
Абстракт:
Изследването регистрира влиянието на доминиращата ценностна ориентация върху организационното гражданско поведение, установява причините, които подтикват хората да са по-ангажирани в работата си, да изпитват удовлетворение от постигането на високи резултати и да надхвърлят ролевите споразумения на работното си място. Данните са обработени със стандартния пакет статистически програми SPSS-16.
*Език на статията: Български
Джендър пропаганда днес. Скрито въздействие върху представите за половите роли чрез онлайн медия: VESTI.BG/NETINFO
Ст. Инчовски-Търнин
Абстракт:
В статията са представени резултати от осеммесечно наблюдение на публикациите на най-посещаваната онлайн медия в България - Vesti.Bg. Заключенията и анализът се основават на 80 статии, свързани с половите роли и отношения, обнародвани в изследвания период. Чрез сортиране на емипиричния материал в тематични групи и подреждане на заглавията по тематични линии се достига до извода, че въпросната медия излъчва целенасочено и консистентно, но скрито послание, което утвърждава нов за България социален статус на жените и на мъжете.
*Език на статията: Български
Възможности за психологична интервенция при трудния ученически клас
Е. Димитрова
Абстракт:
Разглежда се процесът и основните етапи на психологична интервенция при трудния ученически клас като реално социалнопсихологично явление в българското училище. Акцент се поставя върху фигурата на училищния психолог – професиона-листът, който е необходимо да диагностицира правилно степента на трудност на даден клас и да предприеме действия в посока на нормализирането му.
*Език на статията: Български
Влияние на стреса върху психологичните функции и психосоматичните сърдечно-съдови явления при хора: оценка чрез вариабилността на сърдечната честота
Палмена Ангелова, Екатерина Петрова
Абстракт:
Според невровисцералния интегративен модел, определени нервни структури участват в реакциите на стрес: медиалната префронтална кора (мПФК), инсуларната кора, амигдалата, хипоталамусът и медуларните вегетативни центрове. Тези структури са организирани йерархично и по-високо разположените контролират и инхибират по-ниско разположените. мПФК регулира също когнитивните функции, емоционалните и социални когнитивни процеси и сърдечно-съдовите функции. Тя подтиска тонично амигдалата и подкоровите нервни мрежи, активиращи симпатикуса и медииращи стресовите реакции. Тези нервни структури, участващи в адаптацията, могат да бъдат оценени чрез метода вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ). Индивиди с по-големи възможности за емоционална регулация в зависимост от околните условия и поставените цели, имат по-висока ВСЧ в покой. Този показател отразява степента, в която емоционалните състояния динамично повлияват периферната вегетати вна нервна система. ВСЧ корелира с някои соматични и психологични нарушения. Тя е по-ниска при някои психиатрични заболявания и е свързана с рисковите фактори на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. ВСЧ може да бъде индикатор за психологични процеси като емоционален и социален когнитивен процес и за психосоматичните влияния върху нервната и сърдечно-съдовата система.
*Език на статията: Английски
Ефекти на окситоцина върху когнитивните процеси, емоциите, поведението и върху вегетативните функции при хора
Палмена Ангелова, Екатерина Петрова, Тим Владимиров
Абстракт:
Емоционалната интелигентност е от значение за функционирането на личностно и социално ниво. Нервните структури, които определят емоционалната и социална интелигентност, участват също в регулацията на вегетативните функции и в някои когнитивни процеси като вземането на решения. Това са вентромедиалната префронтална кора, амигдалата и инсуларната кора. Окситоцинът улеснява създаването на социални връзки, като усилва контрола от префронталната кора върху амигдалата. По този начин се потенцира когнитивният контрол върху емоционалните реакции. Окситоцинът подтиска и възбудните влияния от амигдалата към мозъчния ствол, като намалява реакциите на страх, тревожността в социална среда и усилва доверието към другите хора. Свързан е с проявите на емпатия и социално мотивираното обучение, поради което може да подпомогне лечението на заболявания като аутизъм и шизофрения. Участва в създаването на емоционалната връзка между майката и бебето и на отговорното родителско поведение. Повишените стойности на вариабилността на сърдечната честота са свързани с наличието на позитивни емоции като щастие и спокойствие. Вариабилността на сърдечната честота е надежден показател за базалното психоемоционално състояние, за просоциалната нагласа и за вегетативния баланс.
*Език на статията: Английски
Цената и ползата от управлението на здравето и безопасността
Б. Ценова
Абстракт:
Статията е насочена към мениджъри, които искат да са лидери по здраве и безопасност при работа (ЗБР), с фокус върху сътрудничеството между фирма и работещи в тази насока. Мениджърският подход към ЗБР се доказва като най-ефективният по отношение на калкулирани рискове като ограничава неизвестността, повишава продуктивността и нивото на печалбата.
Анализите на данни от последните ни изследвания на 495 лица, разкриват разпространение на неблагоприятни психосоциални условия на работа (стил на ръководство) и стресори, здравни оплаквания и достоверната им взаимовръзка, отразена в мненията на работещите за необходими действия, от страна на ръководители за подобряване на условията на работа и намаляване на стреса и напрежението. Кратко са представени преобладаващите лидерски стилове по ЗБР, както и ключови управленски принципи за подобряване на ЗБР.
Предоставят се базирани на доказателства практически съвети за създаването на ефективни мениджмънт системи по ЗБР, с подчертаване на възможностите на бенчмаркинга да разкрие най-добрите практики. Привежда се и контролен въпросник за ръководители за оценка състоянието на ЗБР в собствените организации.
Признаването на активната лидерска роля в осигуряването на ЗБР от мениджърите е важно от гледна точка на закона, етиката, но също и чисто икономически, от гледна точка на бизнеса, и води до значителни подобрения в ЗБР.
*Език на статията: Български
Изследване на качеството на живот на жени с рак на млечната жлеза
З. Ганева
Абстракт:
В статията е направен анализ на качеството на живот на жени преживели рак на млечната жлеза. То е измерено чрез ска̀лата Quality of Life in Adult Cancer Survivors (QLACS) (Avis et al., 2005). Изследвани са 42 жени от български произход на средна възраст 48.79 години (минимум 30 и максимум 74 години). Отразена е надеждността на приложената ска̀ла и на всяка една от 13-те подска̀ли, които я изграждат. Най-често посочваните области, които оказват влияние на качеството на живот на изследваните лица, са наличието на когнитивни проблеми, изпитваното ниво на енергия или умора, възприемането на външния вид и избягването на социални контакти. Най-рядко споменаваните области са наличието на безпокойство, свързано със семейството, и страха за рецидив.
*Език на статията: Български