Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 7, Книжка 2 (2004)

НАЦИОНАЛИЗЪМ, ПАТРИОТИЗЪМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ – СЪЩЕСТВЕНИ ВЗАИМОВРЪЗКИ С НАГЛАСИ КЪМ ВОЙНА И ЛИЧНОСТНА АГРЕСИВНОСТ
Йоланда Зографова
Абстракт:
В статията е очертана социалнопсихологична перспектива за изследване на национализма. Тя представлява база за емпиричното изследване на взаимозависимостите между патриотизъм, национализъм, интернационализъм и нагласи към гражданските права, от една страна и нагласи към войната, въоръжаването, и междуличностната агресивност, от друга.
Използвани са няколко теста: Тест за национализъм, патриотизъм и т.н. и Тест за нагласи към войната на Костерман и Фешбах; Тест за агресивност на Бъс и Уорън.
Анализът на данните разкрива функционални различия между национализъм и патриотизъм. От гледна точка както на корелациитте между тези феномени или на техните релации с антивоенните възгледи, се установява, че между последните и национализма не се проявява взаимозависимост, а между патриотизма и антивоенните нагласи е разкрита значима взаимовръзка. От друга страна, провоенните атитюди са детерминирани както от национализма, така и от личностната агресивност.
*Език на статията: Български
ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО –ПЕРЦЕПТИВЕН ИЛИ ФОНОЛОГИЧЕН ДЕФИЦИТ
Ваня Матанова
Абстракт:
Изследването има за цел да се проучи зрителната перцепция на лингвистични стимули при деца с дислексия на развитието. Изследвани са 136 ученика на възраст от 9 до 12 години. След оценка на декодирането и разбирането на прочетеното те са разделени на 4 групи- нормолексици, дислексици, хиперлексици и с неспецифични четивни проблеми.
Установено е , че четивните нарушения не са хомогенна група. Спецификацията на различните видове четивни нарушения може да бъде осъществена на основата на способностите за перцептиране на лингвистични стимули в различни позиции и в различни по структура думи.
Изследването доказва, че дислексиците използват преимуществено модела ,,отгоре-надолу”, поради изразените трудности в декодирането. Фонологичният дефицит обяснява малък брой грешки в четенето, най-вече тези, свързани с графемо-фонемното съотнасяне. Той може да се интерпретира като вториченq на базата на ниските способности за декодиране, в резултат на което в буфера на паметта постъпва ,,некачествена” сензорна информация.
*Език на статията: Български
КОГНИТИВНАТА ВЪЗРАСТ КАТО МЕДИАТОР МЕЖДУ МОТИВАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС
Толя Стоицова, Силвия Цветанска
Абстракт:
В статията се прави опит за теоретично обосноваване на възможността конструктът ”когнитивна възраст” да изпълнява ролята на един от важните медиатори в мотивацията на хората за подкрепа усилията на България да се присъедини към Европейския съюз.
Първата част от статията описва накратко същността и видовете мотивация във връзка с човешките потребности – вътрешна, външна и мотивация за постижение, свързана с ролята на държавните служители в процеса на присъединяване към ЕС. Основно ударение е поставено на разбирането на конструкта ”когнитивна възраст”, начините за неговото емпирично измерване, както и различните му възможности да се използва като медиатор.
Заключителната част е посветена на някои специфики на писменната комуникация. От една страна, се представя разбирането на комуникацията като следствие от повишаване на мотивацията в публичната администрация и от друга – като относително нова реалност за българската държавна администрация.
*Език на статията: Английски
СУБЕКТИВНО УСЕЩАНЕ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ. ОСНОВНИ ПОДХОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Теодора Йорданова
Абстракт:
Статията прави обзор на изследванията върху субективното усещане за благополучие в рамките на класическата дефиниция за конструкта. Четири подхода, разглеждащи отношението на субективното усещане за благополучие и базисни променливи - социално сравнение, средови влияния, личност и цели, са разгледани по реда на тяхното хронологично възникване. Очертани са вижданията на автора за перспективи в дадената област.
*Език на статията: Български
ФОНОЛОГИЧНО ЧЕТЕНЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ И НЕМСКИ НОРМОЛЕКСИЧНИ И ДИСЛЕКСИЧНИ ДЕЦА
Андрей Попатанасов, Петра Георгиева и Божидар Димитров
Абстракт:
Изследвано е развитието на фонологичното четене при деца. Приложена е група йерархично структурирани задачи с контрол за различните типове фонологично кодиране (т.нар. директна спрямо индиректна стратегия на четенето). Сравнени са групи от 56 български деца без проблеми в четенето и 22 деца с дислексия на развитието спрямо групи от 55 нормално четящи и 68 дислектични немски деца. Те изпълняваха 4 задачи: 1) четене на съчетания от букви, непредставляващи думи; 2) четене на обикновени думи; 3) четене на текст; 4) четене с фонологична трансформация. По-малките деца показаха по-дълги времена за изчитане и повече грешки в сравнение с по-големите деца при всички задачи. Немските деца с дислексия бяха по-бавни при четенето на "не-думи", а българските деца с дислексия имаха повече затруднения при задачата за фонологична трансформация. Данните от изпълнението на задачите показват, че способността за четене на цялостни думи се развива най-рано, изисквайки директно насочени фонологични стратегии. Подобрението при използването на индиректни фонологични стратегии беше в по-малка степен. Децата с дислексия на развитието демонстрираха неефективно фонологично кодиране при индиректната стратегия на четенето.
*Език на статията: Български
КОГНИТИВНИЯТ ТРЕНИНГ В ТЕРАПИЯТА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ
Полина Балканска
Абстракт:
Когнитивният тренинг е съществен дял от третичната профилактика на деменцията и други когнитивни нарушения в късна възраст. Голямо практическо значение има разрешаването на въпроса, свързан с възможностите на познавателния тренинг за активиране и стимулиране на болните.
Предлага се психотерапевтична стимулационна програма за поддържане на социалната компетентност на тези пациенти с три главни насоки: подобряване на възможностите за ориентация; съхраняване на социални контакти; поддържане на стари утвърдени навици.
*Език на статията: Български
ЛИЧНОСТ, КОГНИТИВЕН СТИЛ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
Елиана Пенчева, Румяна Божинова, Соня Василева, Диана Боянова
Абстракт:
Анализира се литературата върху връзката между различни аспекти на личностна регулация на поведението - личност, когнитивен стил и стил на вземане на решение. Първата част е посветена на Конструкта психологичен тип, според концепцията на К. Юнг, К. Майерс и И. Бригс, поставяща акцент върху разбирането и вземането на решение. Втората част обхваща изследванията и теоретичната интерпретация на когнитивния стил и по-специално на адаптивно-иновативния стил изведен от М.Киртън. В третата част е представен концептът вземане на решение и в частност стилът на вземане на решение активност/решителност и индивидуална отговорност според схващането на Р. Франкен. Върху базата на тази концептуална разлика се предлага “трипластов модел” на взаимодействието “психологичен тип-когнитивен стил-стил на вземане на решение”.
*Език на статията: Български
МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ СТИЛОВЕ. ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КОМУНИКАТИВЕН СТИЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ В ГРУПАТА
Бистра Мизова
Абстракт:
Изучаването на същността и механизмите на директното междуличностно общуване, както и динамиката на комуникативния процес е необосновано без да се отчитат едновременно особеностите на двата канала на комуникация - вербален и невербален. Динамиката между вербалните и невербалните измерения на общуването намира непосредствено отражение в комплексното комуникативно поведение на човек в различни ситуации, обозначавано от редица изследователи като комуникативен стил. В настоящата статия се представя комплекс от собствени методи и специфични процедури за идентифициране и измерване на комуникативните стилове, които се основават на операционализирания от нас феноменологичен модел на осемте комуникативни стила на Щулц фон Тун. Представят се накратко резултати от собствено изследване, които дават възможност да се проследи влиянието на индивидуалния комуникативен стил върху процеса на вземане на решение в групата.
*Език на статията: Български
НЯКОИ ПСИХОСОЦИАЛНИ КОРЕЛАТИ НА АЛКОХОЛНА УПОТРЕБА
Георги Саров
Абстракт:
Статията изследва психичните и психосоциалните детерминанти на алкохолната употреба в случайна извадка от 1051 лица от двата пола на възраст 16-65 г. Установени бяха емпирични данни, показващи позитивна асоциативна връзка между комплекс от физиологични (добро здраве), психосоциални (афилиативност, преобладаване на социални над здравослони ценности) и психични фактори (хедонизъм, стереотипия), от една стната, и алкохолната употреба, от друга, както и индиректни данни за променена перцепция към физическата активност, запазени когнитивни функци и по-висока субективна чувствителност към стреса у употребяващите алкохол, които трябва да се вземат предвид при дизайна на профилактичните интервенции и формулирането на медийните послания.
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Силвия Цветкова
Абстракт:
Независимо че специалната педагогика в България определя хетерогенната категория деца със специфични затруднения в ученето с невро-психологически дефицити като обект на изучаване, интерес представляват характеристиките, представянето и интерперсоналните отношения на такива деца.
Социалната интерпретация на нарушенията и отклоненията в развитието се базира на изследвания на социални и персонални променливи, индивидуални оценки и акценти на деца със специфични образователни потребности от начална училищна възраст.
Материалът съдържа резултати и анализи на въпроси на ученици от различни региони на страната.
*Език на статията: Български