Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 9, Книжка 2 (2006)

НОРМАТИВНИТЕ СТРАХОВЕ В ЮНОШЕСТВОТО И МЛАДОСТТА –ПСИХОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Елиана Пенчева, Енчо Герганов, Георги Карастоянов, Ева Папазова
Абстракт:
Статията представя преглед на литературата върху нормативните страхове в юношеството и младостта. Обобщават се теоретични постановки и емпирични данни, свързани с феноменологията, класификацията, възрастовите и половите различия, както и с методите на изследване. Страхът се разглежда като нормално преживяване, което играе интегрална роля в процеса на развитието и има адаптивна функция. Очертават се различията му с тревожността като конструкт с различна когнитивна композиция. Най-голямо приложение намират различните версии на Въпросниците за изследване на страха за деца и възрастни (Fear Survey Schedule -FSS). Широко разпространен е петфакторният модел, който адекватно отразява характерните за юношеството и младостта страхови преживявания и доказва своята кроскултурна валидност. Необходимостта от Изучаването на профила на нормалните страхове в юношеството и младостта и идентифицирането на културно специфични модели на тяхното развитие се обвързва със създаването на подкрепяща обществена среда, която ще подпомогне социализацията на младите хора и промоцията на психичното здраве.
*Език на статията: Български
ВЪЗРАСТОВИ КРИЗИ И СИЛИ НА АЗ-А В ТЕОРИЯТА НА ЕРИК ЕРИКСЪН. ИНТИМНОСТ СРЕЩУ ИЗОЛАЦИЯ
Маргарита Стефанова-Бакрачева
Абстракт:
Тази статия описва възрастовите кризи, представени в епигенетичната теория за развитието на Ерик Ериксън. Проследени са осемте фази на изграждане на Аза и силите на Аз-а, които са резултат от успешното разрешаване на възрастово обусловените задачи. Акцентът е върху взаимовръзката между отделните етапи на личностно израстване и предимствата, с които завършва всяка една фаза от развитието. Специално внимание се отделя на статусите на интимност, въведени от Орлофски (1976). Подобно на статусната парадигма на идентичността на Маршиа (1966) и извеждането на четири статуса на психосоциална идентичност, се разграничават пет статуса на интимност, които отразяват степента на постигната интимност и личната ангажираност в направените избори. Прави се аналогия между концептуализирането на идентичността и интимността посредством използване на две биполярни дименсии – степен на направен избор срещу липса на избор и степенна активност в постигането на избора срещу липса на активност.
*Език на статията: Български
ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТОВИ РАЗСТРОЙСТВА И АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Христина Мартинова, Тони Дончев
Абстракт:
Себеувреждащото поведение е явление, свързано с редица фактори, обусловени както от вътреличности причини, така и от социално-икономическата обстановка като цяло. Разграничаването на това понятие (себеувреждащо поведение), като един от показателите на способността за адаптация, от чисто медицинските епидемиологични показатели е свързано с идентифициране на специфична психиатрична патолагия, като в най-голям процент от случаите това е патология на личността.
Автоагресивните прояви (самонаранявания, суцидни действия) са специфични във всеки един от случаите, поради факта, че всички хора са уникални в своята същност личности с индивидуална житейска история. Начините за самонараняване и/или суицидни действия са “стандартни” както и причините, личните мотиви, стоящи зад този акт.
Дали склонността към суцид и автоагресия е обусловена от специфични личностнови дисфункции или е “неизбежно разрешение”, свързано с определени дефицити и вътреличностни конфликти? Това е въпрос на който съвременните научно-приложни дисциплини все още търсят отговор.
*Език на статията: Български
ЮНОШЕСКА САМООЦЕНКА И ПСИХОЛОГИЧЕН ТИП
Ева Папазова
Абстракт:
Юношеската самооценка предполага множественост и разнообразие на аспекти и подходи при изучаването й. Един от подходите се отнася до влиянието на психологичния тип. Той дава възможност да се откроят и изучат универсалните и конституционално обусловени аспекти на юношеската самооценка. Статията представя резултатите от емпирично изследване на юношеската самооценка и психологичен тип. Методите, които са използвани са MBTI и скалата на Розенберг за измерване на самооценката. Извадката обхваща 573 ученици в горна училищна възраст. Резултатите потвърждават хипотезата, че учениците с типологични предпочитания към Интуиция (N) и Възприятие (P) имат по-висока самооценка, докато тези с предпочитания към Усещане (S) и Разсъждение J – по-ниска. Резултатите са консистентни с типологичната теория и изследвания.
*Език на статията: Български
ВИДОВЕ КОНФЛИКТИ И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ: КРОСКУЛТУРЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА
Людмила Смокова
Абстракт:
Настоящото социално-психологическо изследване се фокусира върху кроскултурния анализ на видовете конфликти и стратегиите за тяхното разрешаване в контекста на две различни по своя характер и същност общества – българското и украинското. Въпреки че през последните десетилетия двете държави се намираха в идентична ситуация на социална промяна, след настъпилите кардинални промени се забелязват различни по характер социални процеси в контекста на демократизация. Пътят на глобализацията и европейската интеграция, както и влиянието на динамични социално-икономически и политически промени в тези страни допринесе за формирането на нови културални образци. Въпреки че всички култури са подобни в делемите които те конфронтират и в решенията, които те намират, културните различия предопределят възникване на различни конфликти на междуличностно и междугрупово ниво. Националните културни различия предопределят различния избор на предпочитаните стратегии за разрешаване на конфликтите във всекидневния живот и в организационните среди.
Настоящият междукултурен анализ маркира някои тенденции и закономерности, които биха могли да се проучат по–задълбочено в бъдещи изследвания. Изводите от тях могат да бъдат приложени в социалната практика при създаване на техники за конструктивно разрешаване на конфликтите.
*Език на статията: Български
РЕГУЛАЦИЯ НА НАСТРОЕНИЕТО
Теодора Йорданова
Абстракт:
Много изследователи са се интересували в поведенческата себе-регулация, докато интереса в саморегулацията на афекта е неотдавнашен. Представени са системата на настроението и компонентите на регулацията на настроението. Очертан е модел за регулация на настроението, който се опира на принципите на максимизиране на позитивните и минимизиране на негативните афекти - при равни други условия, хората се стремят да поддържат позитивен хедонистичен баланс. Разгледани са таксономии от афективно-регулаторни стратегии или поведения, както и влиянието на валентността върху регулацията на настроението.
*Език на статията: Български
ЕГО –ТО И ”МЕДИЦИНСКОТО КОЛЕЛО”
Бренда Донаху
Абстракт:
Историята на възрастния индианец демонстрира как компонентите на Его-съзнанието са взаимозависими и взаимосвързани и как те функционират, за да падкрепят индивидуалното развитие. Поведението и духовността на възрастния мъж очертават движението на неговата жизнена енергия. Тялото му и мечтите му осигуряват сдържаност и толерантност в поведението му. Неговите емоции и душа дават енергия да продължи развитието му, той е чувствителен към образа на най-малката птичка-колибрито, който е продукт на човешката колективна памет.
Статията представлява метафорично психологизиране на основни понятия като: памет, тяло, поведени, емоция в клиничната практика.
*Език на статията: Английски
ВЪЗПРИЯТИЯ И СТЕРЕОТИПИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ МЕНИДЖЪРИ
Виктория Недева
Абстракт:
В сферата на мениджмънта, физическата привлекателност се счита за предимство за мъжете и проблем за жените. Целта на настоящото емпирично изследване е да разкрие начина, по който подчинените възприемат физически привлекателните жени и мъже мениджъри, под чието ръководство работят. Изследвано е влиянието на тази привлекателност върху удовлетвореността от работата с прекия ръководител. Установено е и въздействието на пола върху цялостното възприятие на привлекателен пряк ръководител и удовлетвореността от работата с него. Съпоставени са профилите на привлекателните жена и мъж мениджъри. Възприятието на жена мениджър и възприятието на мъж мениджър са изследвани с помощта на специално създадена за целта скала тип Ликерт, съдържаща характеристики на идеалния мениджър. Удовлетвореността от работата с прекия ръководител също е установена посредством скала. Представен е анализ на резултатите, получени от проучването.
*Език на статията: Български
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПСИХОСОЦИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ И НАГЛАСИ ПРИ ЛЕЖАЩО БОЛНИ С АНАМНЕЗА ЗА РЕДОВНА АЛКОХОЛНА УПОТРЕБА И ПСИХОЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС
Георги Саров
Абстракт:
Рисковото поведение е трудно обясним социален феномен. В настоящото изследване се сравняват психосоциалните особености и нагласи, асоциирани с редовна алкохолна консумация (RAC, n=79) и стрес (ST, n=198) у лежащо болни пациенти. Установено бе, че RAC изповядват по-егоцентрична житейска философия, по-обективно анализират действителността, но притежават по-слаб съзнателен контрол над поведението си, имат по-висока самоувереност, но изживяват по-често депресивни емоции. От своя страна ST са по-добре интегрирани социално, но с цената на значителни саможертви. Получените данни показват, че психосоциалните консултации, насочени към развиване на съзнателен контрол на поведението при RAC и към постигане на по-голяма лична свобода при ST, биха допринесли за понижаване на потребността от алкохолна употреба и на честотата на стресовите епизоди, респективно.
*Език на статията: Български
САМООЦЕНКА И КОНФОРМНОСТ НА ЛИЧНОСТТА
Ирина Георгиева
Абстракт:
В тази статия се разглеждат основни концепции в психологията за отношението между двата конктрукта – самооценка и конформност. Представено е емпирично изследване, чиято основна цел е да разгледа характера на взаимоотношението между самооценка и два различни вида конформност - конформност към връстници и обща конформност /конформност към авторитетни фигури и правила/. В рамките на настоящето изследване с юношеска извадка не се потвърди хипотезата, че конформността към връстниците е отрицателно свързана със самооценката на личността. Скалите за конформност към връстниците и обща конформност не корелират статистически значимо с въпросника за самооценка на М. Розенберг, а получените коефициенти на корелация свидетелстват за много слаба и положителна зависимост между изследваните величини.
Както се очакваше, конформността към връстниците и общата конформност са отрицателно и статистически значимо свързани помежду си, което потвърждава концепцията за наличие на два противоположен типа влияние, генерирани от връстниците и други авторитетни фигури в живота на юношите.
*Език на статията: Български