Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 10, Книжка 2 (2007)

КРОСКУЛТУРНО СРАВНЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ НЕЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ, МАКЕДОНИЯ И СЪРБИЯ
Веселина Русинова, Елисавета Сардцовска, Зорица Маркович, Лидия Василева, Соня Жильова
Абстракт:
Настоящото кроскултурно изследване, проведено в България, Македония и Сърбия има за цел да се съпоставят оценките за степента на развитие на организацията на труда по определени критерии и удовлетвореността от състоянието й. В нея са използвани два въпросника: Въпросник за анализ на работата и на организацията й и Въпросник за удовлетвореността от труда. Представени и анализирани са резултатите между цялостните извадки от трите страни, както и между групи от частни и държавни фирми и организации.
Установени са съществени различия между трите страни по параметрите на съдържанието на работата, нейната организация и удовлетвореността от тях. Предполага се, че начините на организацията на работата зависят в голяма степен от социално-икономическите условия, културата и традициите в трите страни на Балканите – България, Македония, Сърбия.
*Език на статията: Български
ОСОБЕНОСТИ НА МОТИВАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА ОБЩУВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ РАЗЛИЧАВАЩИ СЕ ПО ДИСПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ
Алена Болдирева
Абстракт:
В статията се сравнява мотивационно-потребностната структура на общуването според критерия на генерализирания мотив за постижение. Разкрити са съществени разлики в структурата на мотивите за общуване при студентите от двата факултета, с високо и ниско ниво на мотива за постижение.
*Език на статията: Български
СЕСИИ И СРЕЩИ В ПРАКТИКАТА НА ДВЕ ВОДЕЩИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Росица Георгиева, Николай Бавро
Абстракт:
Разглеждат се понятията ”сетинг”, ”сесия”, ”инкаунтер”, и други чуждици, утвърдили се в българската психотерапевтична лексика. Съпоставят се специфичните условия и методи на работа в две от водещите терапевтични парадигми - психоаналитичната и eкзистенциално-хуманистичната, по-конкретно представена от личностно-центрирания подход на Карл Роджърс. Обсъждат се различия в организирането, провеждането и същността на психотерапевтичната практика и проблеми, свързани със смесването на понятия и техники от несъвместими парадигми.
*Език на статията: Български
ПСИХИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И НАГЛАСИ, СВЪРЗАНИ С ПУШЕНЕТО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Георги Саров, Михаела Сарова, Веселина Русинова
Абстракт:
Това изследване анализира едновременно множество показатели, описващи психосоциалните нагласи и психичните особености, свързани с пушенето при юношите. Данните от него показват, че юношите, които пушат редовно повече от 10 цигари дневно, е по-малко вероятно да се интересуват от постигането на академични успехи, по-малко се стремят към рационална организация на живота си, но са по-емоционални, по-комуникативни и по-успешни в интимните си отношения. В заключение ние предлагаме хипотеза, описваща пушенето като част от инструментариума на една жизнена стратегия, при която легитимните социални цели не са така валидни както личните преценки, междуличностните отношения и сексуалната ефективност и дискутираме необходимостта от корекции в превантивните стратегии.
*Език на статията: Български
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИЗОСТАВЕНОТО ДЕТЕ В КОНТЕКСТА НА НЯКОИ ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ТЕОРИИ ЗА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ
Теодора Танева
Абстракт:
Настоящата статия разглежда проблема за изоставеното дете през призмата на теориите за детското развитие. Статията е фокусирана върху теориите на Мелани Клайн, Джон Боулби и Доналд Уиникът, тъй като те акцентират върху изключителното влияние на връзката майка-дете за формирането на една пълноценно функционираща личност. Теорията на Мелани Клайн задълбочено анализира психичния живот на детето, пречупен през неговите фантазии и съответно интерпретира изоставянето като преживявано във фантазния свят на детето. За разлика от Мелани Клаан, в теориите си Джон Боулби и Доналд Уиникът поставят акцента върху поведението и външните прояви на изоставеното дете. Трите теории не се изключват, а взаимно се допълват, създавайки една цялостна визия за изоставеното дете, едновременно на ниво вътрешно преживяване и външна реалност. По този начин, светът на изоставеното дете може да бъде описан по-цялостно и задълбочено, което ще го направи по-достъпен за специалистите от различните помагащи професии.
*Език на статията: Български
ПОНЯТИЯТА „СПОРТИСТ”, „ПОЛИТИК” И „ТЕРОРИСТ” В РАННА ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Илина Начева
Абстракт:
В настоящата статия са представени резултати от изследване, проведено през 2006г. с извадка от 304 юноши на възраст 12-13 години от две различни населени места в България. С помощта на количествени и качествени методи са анализирани текстове, които участниците са генерирали в отговор на стимулите „спортист”, „политик” и „терорист”. Целите на проучването са изясняване на съдържанието на когнициите, свързани с тези три социални роли, анализ на афективния компонент на понятията и проверка доколко е значимо влиянието на различната социалната среда. Данните са обособени в две основни части, като първата включва начина на структуриране на информацията, предпочитаните стратегии за обяснение и анализ на преобладаващия афект в текстовете, а втората част е посветена на различията между двете групи в изследването.
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЙНИЯ ТЕРОРИЗЪМ: ПРЕСА И ТЕЛЕВИЗИЯ
Милена Филипова
Абстракт:
В статията се разглеждат особеностите и психологичните аспекти на медийния тероризъм. Дискутира се се ролята на масмедиите в определяне дневния ред на тероризма. Разгледани са различията в отразяването на тероризма от телевизията и пресата, както и различните емоционални реакции от страна на аудиторията.
*Език на статията: Български