Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 11, Книжка 2 (2008)

ОСНОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕННОСТИ ПРИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Ева Папазова и Магдалена Гарванова
Абстракт:
Целта на изследването е да сравни и анализира данните от две емпирични изследвания с общо 414 студенти, проведени през периода май 2005 г. – април 2007 г., с въпросника за измерване на основните индивидуални ценности на Шалом Шварц (Schwartz, 1992). Резултатите показват, че индивидуалните ценности и интереси, в унисон със постмодерните ценности на глобалния свят, запазват своeто надмощие над колективните мотивационни цели при студентите през изследваният период.
Независимостта на мисленето и действието, неограничавано от външно наложени граници (ценността себенасоченост), както и желанието за промени (откритост към промени) и приемането на другите като равни (себетрансцедентиране) доминират над ценностите на себеограничението, поддържането на традицията и стабилността (Schwartz, 1992; Байчинска, 1994; Гарванова, 2008). Изпълнителността, самодисциплината и почитта към родителите и по-възрастните (ценността конформност) също намалява своята значимост за изследваните младежи през периода 2005 – 2007 г.
*Език на статията: Български
СТИЛ НА УЧЕНЕ И МОТИВАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ – ТЕОРЕТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Диана Начева
Абстракт:
Статията има за цел да концептуализира стила на учене и мотивацията за постижения, като съществени фактори за индивидуализиране на обучението в академична среда. Стилът на учене се интерпретира като типичен и предпочитан начин за получаване, съхраняване и обработване на новата информация и се разглежда в контекста на три концептуални парадигми: модели, базирани върху процеса; модели, базирани върху предпочитанията и модели, базирани върху когнитивните умения. Мотивацията за постижения, видяна като важен личностен медиатор на обучителния процес, обхваща съвкупност от потребности и мотиви за действие, насочени към високи резултати при постигането на значима цел. Тя се анализира от позициите на трите водещи подхода в психологията на мотивацията : процесните теории, атрибутивните теории и модела “очаквания – ценност”.
*Език на статията: Български
ЛИЧНОСТОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТО ПРЕДИКТОР ЗА АДИКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Соня Будева
Абстракт:
Представени са резултатите от изследване на зависими от психоактивни вещества, като се прави опит за намиране на връзка между личностовите особености и адиктивното поведение. Получените резултати насочват към извода, че някои психологически черти на личността могат да играят роля на предиктори за адиктивно поведение при срещата си с негативните фактори на средата.
С получените данни може да се оформи един личностов профил на зависимите от психоактивни вещества.
*Език на статията: Български
РОДИТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ И ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ
Добрин Добрев
Абстракт:
Статията изследва влиянието, оказвано от комплексите, свързани с родителските образи, върху личностните диспозиции, в контекста на психологията на К. Г. Юнг и на постюнгианските автори. Текстът презентира резултатите от емпирично изследване, демонстриращо релацията между формите на родителските комплекси и диспозиции от рода на социални роли, възприемане на социалните авторитети, половата идентичност и много други. Данните са полезни при осъществяването на диагностична и консултативна дейност в рамките на българската общност.
*Език на статията: Български
ЛИЧНОСТНА РЕГУЛАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА УСПЕХ В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ЮНОШИ С ВОДЕЩИ ПОЗНАВАТЕЛНИ ИЛИ ПСИХОСЕКСУАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Анастасия Гоцева
Абстракт:
В този доклад са представени резултати от проведено изследване сред 233 юноши, в гимназиален етап на обучение, на възраст 16-18 години. Проследени са различията в мотивацията за учене по отношение на дименсията стремеж за постигане на успех – избягване на неуспеха в учебната дейност. Детерминираността на мотивацията се разглежда в зависимост от локализацията на контрола на изследваните лица, като различия се търсят между групите, обособени според нивото на изразеност на познавателни и психосексуални потребности.
*Език на статията: Български
ИДЕНТИЧНОСТ И ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ РАННА ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Деница Алипиева
Абстракт:
Настоящата статия разглежда теоретичните постановки върху проблема, как постиженията в ранна юношеска възраст(11-12 – 15-16 г.) влияят върху формирането на идентичността. Теориите и изследванията, проведени под руслото на различните теоретични направления, показват не само разнообразието и богатството на факторите, способстващи за формирането на зряла его-идентичност, но и на различните сфери от Аз-концепцията на подрастващите. Като един от основните ресурси за изграждането на идентичността се издига възприятието и оценката от тийнейджърите на собствените и чуждите постижения.
*Език на статията: Български
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕГАТИВНИТЕ МЕДИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: НАСОКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА
Ергюл Таир
Абстракт:
Нарастналата роля на средствата за масова комуникация в съвременния свят обяснява и повишения изследователски интерес към тях. Значителен брой изследвания представят негативното влияние на медиите върху децата и юношите по отношение повишаване на агресията, рисковото сексуално поведение, употреба на алкохол, цигари и др. Настоящата статия има за цел да проследи накратко някои от негативните влияния и да предостави насоки за родителите и учителите как по-ефективно да предпазват децата от тези въздействия.
*Език на статията: Български
ОСОБЕНОСТИ НА ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПОКУШЕНИЕТО В БЕСЛАН В БЪЛГАРСКИ ВСЕКИДНЕВНИЦИ
Милена Филипова
Абстракт:
В статията е направен сравнителен анализ на материалите, отразяващи събитията в Беслан във в. Труд и в. Стандарт в периода 2. 09 - 2. 10. 2004. Проучени са особеностите на медийния език, очертан е обхватът на медийните теми. Проучени са метафорите, използвани за назоваване на терористичните събития в Беслан, както и синонимиката, използвана за назоваване на терористите Анализирани са парелите с исторически събития от настоящата и миналата история.
*Език на статията: Български
ХАРИЗМАТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО В ПОЛИТИКАТА
Слави Бинев
Абстракт:
Статията представя основните теоретични направления, които обясняват понятието харизма. Авторът се спира първо на Вебер и Фройд, създали първите определения и анализи на харизматичния политически лидер. Функционалният подход е представен от Дюркхайм, Парсънс и Фридланд, а плуралистичния от Шилз и Попър. Теоретичните концепции са структурирани така, че представят изследователските търсения хронологично и в зависимост от фокуса на анализ на отделните автори.
*Език на статията: Български
ЦЕННОСТНИ НАГЛАСИ ПРИ СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ (СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И УКРАИНСКИ СТУДЕНТИ)
Велислава Чавдарова
Абстракт:
Промяната на ценностните атитюди е обусловена от редица детерминанти, между които социалнопсихологически, обществени, национално-специфични, личностово обусловени и т.н. Най-чувствителни спрямо динамичните обществени тенденции са студентите, които са обект на това проучване. С цел открояване на национално-специфичните особености на промяната на ценностните нагласи през периода 09.2007г.-03.2008г. осъществихме крос-културално изследване на две групи студенти - български и украински с методиките на Рокич и Шварц. При прилагането им се открояват различни ядра на ценностната система и различна категориална и дименсионална структура при двете изследвани групи.
*Език на статията: Български
ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗУЗНАВАНЕТО И ФУНКЦИИТЕ МУ ЗА ФОРМИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА
Надежда Пенчева
Абстракт:
Разузнаването и неговите функции имат голямо значение за политиката на съвременната държава. Разузнаването има принос в две посоки. От една страна всяко правителство използва разузнавателна информация при вземането на политически решения. От друга страна, специфичните разузнавателни сили участват в реализирането на политическите цели и решения. По силата на задачите и функциите, които изпълняват, разузнаването е призвано да има водеща роля в постигането на държавните интереси и цели.
*Език на статията: Български
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА ЗА ЖЕНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
Абстракт:
В настоящия теоретичен анализ е представен обяснителен Модел на значимите фактори в професионалното развитие на жените. През призмата на част от тези фактори, е разгледано присъствието на жените в ръководната сфера в България. Анализирани са данни от официалната статистика, описващи участието на жените в съвременния пазар на труда. Посочена е актуална информация, свързана с позицията на страната спрямо въпроса за равните възможности за кариерно израстване на двата пола. Специално внимание е отделено на резултатите от емпирично изследване на стереотипите за жена и мъж мениджъри. Представени са изводи, във връзка с разгледания проблем.
*Език на статията: Български
ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВНОСТ В РАБОТАТА: СЪЩНОСТ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Соня Драгова
Абстракт:
Целта на настоящия доклад е да изясни същността на конструкта лична инициативност, неговите основни аспекти и въздействия както върху работната среда, така и върху индивидуалното и организационно изпълнение. За обяснение на личната инициативност е използвана теорията за личното действие и неговия контрол. Интересът към изучаването на личната инициативност се обуславя от факта, че в съвременните динамични условия и променящи се изисквания на външната среда, ефективността на организациите и успешното осъществяване на организационните промени изключително зависи от способността на служителите да се справят с предизвикателства и непредвидени събития, да поемат рискове, да бъдат гъвкави и проактивни, и да преодоляват препятствия.
*Език на статията: Български
АКУЛТУРАЦИЯ И СТРЕС ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МУЛТИКУЛТУРАЛЕН ТИП
Стоянка Шопова
Абстракт:
Поради бързо нарастващата глобализация и международна миграция проблематиката във връзка с различията, особено по отношение на трудещите се, заема изключително важно място в социалните науки, управленските теории и деловата практика през последните години. В условията на глобализираща се икономика компаниите откриват потенциалната полза от мултикултуралната работна сила и се опитват да създадат по-интегриращи условия на труд. Много организации, обаче, са разочаровани от резултатите, постигнати вследствие на усилията им да посрещнат предизвикателството на различията.
Акултуративната теория отразява проблематичните ефекти, възникващи при интеркултурния контакт, чрез феномените на приспособяване и стрес. Колкото по-мултикултурална и интернационална става работната среда, толкова повече нарастват нивата на акултуративен стрес.
От първостепенно значение е мениджърите да разбират индивидуалните и организационните последици от новите форми на стрес, засягащи тях и техните служители и една от приоритетните им цели да бъде създаването на истински приобщаваща работна среда, където хората с различен произход да се чувстват уважавани и приемани.
*Език на статията: Български
АНАЛОГИЯ И ТРАНЗИТИВНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ
Милена Мутафчиева
Абстракт:
Изследването, описано в настоящата статия, проверява дали способността за разсъждения по аналогия, която се появява рано в развитието на детето, може потенциално да подпомогне дедуктивното мислене и в частност транзитивните разсъждения. Описаният експеримент демонстрира, че „аналогията с влакче” успешно подпомага децата при решаването на задачи за транзитивни разсъждения. Емпиричните доказателства подкрепят теоретичните допускания на Халфорд, че дедуктивните разсъждения се развиват въз основа на способността на децата да правят аналогии.
*Език на статията: Български
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ: КАК ДА РАЗЛИЧИМ УСПЕШНИТЕ ОТ НЕУСПЕШНИТЕ ПОДХОДИ?
Добрина Василева
Абстракт:
Докладът представя нов подход към анализа на проблемната ситуация — анализ на структурата на ситуацията през призмата на теорията за концептуалната метафора. В англоезичната литература се идентифицират няколко метафори, описващи разрешаването на проблеми. Настоящето изследване проверява доколко тези метафори се използват в българска среда и дали съществуват критерии за разграничаване на успешните от неуспешните изследвани лица. Анкетирани са 232 младежи, ученици и студенти, на средна възраст 18,3 г. Резултатите им се сравняват по множество скали, но единствено отговорите, описващи „доброто решение на проблема”, успяват да разграничат извадката.
*Език на статията: Български
СТАТУС И СТИЛ НА ИДЕНТИЧНОСТТА КАТО ОСНОВА НА ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ
Маргарита Бакрачева
Абстракт:
Идентичността се изгражда в юношеска възраст, но се променя, губи и постига през целия живот. От една страна човек във всеки момент е с определена степен на изграденост на идентичността, от друга страна за по-пълното описване на този конструкт от значение е и стилът на изграждане и поддържане на личните самоопределения. За да може личностната самоопределеност да бъде по-пълно обхваната, тя може да се разглежда от една страна като резултат, а от друга страна като действен компонент, свързан с определени начини на изграждане. Тези два подхода в практиката позволяват да се търсят възможности и варианти за разработване и прилагане на консултативни, превантивни и корективни програми.
*Език на статията: Български
РЕТОРИЧЕСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ – ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИСКУРС И ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ
Нели Стефанова-Нинова
Абстракт:
Засилващите се международни обвързаности доведоха до небивало увеличение на международните контакти в сферата на политиката, културата и трансфера на технологиите. Дискурсивната теория формира нови модели във философското, политическото и културното мислене. Необходимостта от прогнозиране, смекчаване и решаване на конфликтите, възникващи при междукултурното общуване в съвременните условия на мултиетническо и мултирелигиозно съжителство, пораждат необходимостта от аргументативни стратегии в интеркултурната комуникация. В тези условия перспективни и успешни са личностите, владеещи техниките на убеждаващото общуване, ситуативно адаптивни личности, обучени да попадат и излизат от всяка ситуация, да правят силни умозаключения, с непоклатима аргументация и великолепна памет. Достигането на тези способности изисква упорит тренинг, изучаване и овладяване на компонентите и арсенала на реторическата аргументация – комплексен научен процес, процедура и продукт, който се базира на логическите закони и борави с логически доводи и опорни точки. Изследването на този мисловен и езиков феномен става неизбежно за съвременните социални науки.
*Език на статията: Български
РЕТОРИЧЕСКА АРГУМЕНТАЦИЯ ПРИ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО
Христо Йорданов
Абстракт:
Основополагащ принцип на съвременното демократично общество е наличието на плурализъм на мненията, идеите, схващанията и пр. Това многообразие от гледни точки безспорно се нуждае от теоретичен инструмент за анализ, оценка и произвеждане на аргументативен дискурс, който да съпоставя техните прагматични достойнства за предприемане на адекватни съвместни действия за усъвършенстване на социалните връзки и социалното взаимодействие.
В настоящата статия, авторът акцентира върху някои аргументативни подхода и видове аргументи, предмет на изследване на съвременната реторическа наука (Теория на аргументацията), приложими в защита, запазване и утвърждаване на принципите на демократичното общество.
*Език на статията: Български
ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ И ДЕЛОВИ ВЪНШЕН ВИД В ТЕЛЕВИЗИОННОТО ОРАТОРСТВО
Кремена Георгиева
Абстракт:
В условията на информационното общество, в което живеем (А. Тофлър, 1999), комуникациите се превръщат във водещ принцип на битийността на постмодерното общество. Характеристиките на телевизията, нейните специфики както на физическо (лесният достъп), така и на психологическо (Стоицова, 2004) ниво, я превръщат във водещ канал за транслиране на комуникация в условията на съвременното общество. В рамката на телевизионния контекст, най-новите теории за развитието на масмедиите, очертават тенденция за плавно сегментиране на аудиториите, което превръща комуникатора (медията) в изцяло зависим от своите публики.
В преноса на значения, дефиниращи комуникационния процес (Малецке, 1994г.), участват равностойно вербалният и невербалният канал, разбирани по-широко от конкретиката. Двата канала заедно са разглеждани като „събитие, което се локализира в областта на социалното действие” (Буркард, 2000), но в рамките на което, всяка една част запазва своята изключителна самостоятелност. Деловият външен вид заема изключителна част от цивилизационната модалност (Стоицова, 1992) в изграждането на невербална комуникационна среда, разглеждано в условията на деловия стил на публицистичните телевизионни предавания.
*Език на статията: Български
АПРОБАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНА ИГРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ПРИ ПОДБОР НА КАДРИ
Калин Янев
Абстракт:
В доклада е представено пилотно изследване с браузър-играта „Работодател `08”. Целта е проверка на психометричните й качества за планирано бъдещо научно изследване. Играта е предназначена за измерване на стратегиите за подбор на кадри чрез символно пресъздаване на обстановка на променяща се среда от събития, заплати и кандидати. Играчът, който е в позицията на работодател, може да планира избора си или да действа случайно. Резултатите от изследването показват задоволителни качества на инструмента за следващото, същинско измерване.
*Език на статията: Български