Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 12, Книжка 2 (2009)

ПОНЯТИЕ ЗА СОЦИАЛНА КРИЗА
Антоанета Христова
Абстракт:
Статията представя изследване на субективното съдържание на понятието „социална криза”. В основата стои психолингвистичния подход на Лакоф за изучаването на понятията и тяхната структура. Проведен е контент- анализ на генерирани свободни асоциации на словосъчетанията „социална криза” и „обществени проблеми”. Резултатите показват субективното семантично припокриване на двете понятия и дават възможност за използването им в изследвания предвид възможността за тяхното операционализиране.
*Език на статията: Български
ПРЕДСТАВАТА НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА РЕАЛНОСТТА В СТРАНАТА
Румяна Божинова, Ергюл Таир
Абстракт:
Проведено е изследване върху представите на младите хора за актуалната реалност и промяната й в сравнение с предходните 19 години. Проследен е целият период от началото на социалната промяна до днес в пет отделни години - 1990, 1994, 2004, 2006 и 2009 г. Приложени са специално подготвени за целта на изследването методи. Установено е доминиране на негативните аспекти на представата за реалността през целия изследван период. Настоящата реалност за младите хора е напрегната, непредсказуема, конфликтна и престъпна. Позитивният аспект на реалността заема второстепенно място в представите на младите хора. С времето той претърпява сериозно ограничение, което е най-силно изявено в последния период.
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНАТА КРИЗА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Росица Георгиева, Николай Бавро
Абстракт:
В прогресисткия социален и психологичен модел кризата се разбира като труден, но необходим етап на движение от остарели към по-нови и по-съвършени форми на развитие. В екзистенциалния – кризата е част от живота, който трябва да се живее или субективно - един от начините за възприемане на света. Екзистенциалната тревога е предчувствие за объркване или прекъсване на линията на живота. За разлика от невротичната тревога, тя се поражда не от вътрешен конфликт, а от обективни причини. Глобалната социална криза е една от тях.
*Език на статията: Български
НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮНОШИ И НЕЙНОТО ФОРМИРАНЕ
Красимира Байчинска
Абстракт:
Съобщението представя нов, статусен подход към националната идентичност и нейното формиране в юношеска възраст, разработван от автора. То фокусира върху резултати от изследване на статусите на националната идентичност в юношеска възраст, проведено през 2004 г. върху 532 юноши на възраст от 16 до 21г., ученици и студенти. Показано е, че сред българските юноши, най-често се среща статуса на мораториума (63%), следван от дифузията (16%), изградената идентичност (15%) и предрешената национална идентичност (6%). Посочват се и връзките на отделните статуси с мотивацията за емиграция. Резултатите се обсъждат от гледна точка на потребността от психологическа подкрепа и подпомагане на юношите в процеса на формиране на тяхната национална идентичност.
*Език на статията: Български
МИНИМИЗИРАНЕТО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ У РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ КАТО ПРИЧИНА ЗА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ
Елена Петкова
Абстракт:
Тезата на изложението е, че детската и младежка агресия и автоагресия са само реакция на налаганите от нас, възрастните ограничения на детските жизненоважни потребности от оцеляване и развитие. Аргумент към тезата е фактът, че в периода на обедняване на българското общество след 1989 г,.неправилно наричан „криза”, ние, възрастните – учители и родители минимизирахме своите базисни човешки потребности като оказахме натиск върху децата да минимизират същите свои потребности от храна, топлина, здравословен живот и развитие.
*Език на статията: Български
ТРУДНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ КЛАС - РЕАЛЕН СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ В УЧИЛИЩЕ
Екатерина Димитрова
Абстракт:
В статията се разглежда трудният клас като социалнопсихологичен проблем в съвременното българско училище. Акцентът е върху използваната методика за изследване на трудния клас, която се състои от три основни метода за самоотчет. Анализират се някои от получените значими резултати, чрез които ясно се отграничават трудните от нормалните ученически класове.
*Език на статията: Български
АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ
Николай Чирпанлиев
Абстракт:
Целта на проведеното изследване е да разкрие формите и проявите на насилие в училище. Изследвани са над 1000 ученици в горен училищен курс и се анализират причините и източниците на агресивно поведение. Установява се влиянието на семейната и училищната среда върху агресивното поведение. Извеждат се общите тенденции и насоки за предотратяване на насилието в училище.
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНАТА КРИЗА-ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ: ТЕМПОВЕТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА ПРИ ДЕЦА ДО 5 Г. И СОЦИАЛНОТО СПРАВЯНЕ ПРИ ЮНОШИТЕ
Анна Спасова, София Щерева-Кацарова, Борислава Крендева, Александра Генчева
Абстракт:
В изложението са засегнати 2 важни периода от развитието на личноста, които според нас са в пряка връзка с факторите на социалната среда. Възрастта до 5 години, и юношеството.
В резултат на 4 годишно изследване в рамките на детска игрова терапия, отчетохме промени във физическата активност, познавателните интереси и речевото развитие на децата, в следствие на изместване на родителското въздействие от модернизирани методи за отглеждане. Акцентът е поставен върху основни етапи като: прохождане, проговаряне, формиране на хигиенни навици, самообслужване и хранене, както и различното протичане на възрастта на играта с последствия за ранната училищна възраст.
От 6 години e-therapy консултира благотворително тинейджъри в рамките на сайтове в интернет пространството. На тази база сме регистрирали няколко типа проблеми в социалното справяне при юношите: Трудно изграждане и поддържане на междуличностни отношения, специфично отражение на неуспешните родителски модели и неадекватна самооценка и неспособност за себепредставяне.
*Език на статията: Български
РИСКОВИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ ЮНОШИ В УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНА КРИЗА
Татяна Коцева, Елица Димитрова
Абстракт:
Настоящата статия има за цел да даде отговор на въпроса са факторите на социалната среда в условията на социална криза, които предразполагат към формирането и проявата на рискови поведения в юношеска възраст. За целта използваме данни от националното изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (2006 г). Прилагаме логистичен регресионен модел като за целта е съставен обобщен индекс на рисковите поведения, изчислен за всяко изследвано лице в зависимост от отговорите му на въпросите за пиене, пушене, употреба на канабис, тормоз над другите в училище и сексуален опит. Като зависими променливи използваме следните характеристики: пол, свободно време (вечери, прекарани с приятели), успех в училище, общуване с майка и баща, скала за материалното състояние на семейството, семейна структура. Основните резултати от регресионния анализ показват, че рисковите поведения в юношеска възраст се влияят във висока степен от структурата и материалния статус на семейството, в което децата израстват, от взаимоотношенията с родителите и приятелите и от успеха в училище. По-високият социално-икономически статус на семействата, в които юношите растат, е свързан с по-чести прояви на рискови поведения. За юношите от семейства с по-висок материален статус достъпът до цигарите, алкохола, дрогата, проявите на „сила” в училище и ранния сексуален опит се възприемат като най-лесния и достъпен начин за себеутвърждаване и успех в една култура, в рамките на която демонстрацията на просперитет и благополучие, както и материалните ценности играят доминираща роля.
*Език на статията: Български
ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ, МОТИВАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ, ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИВНОСТ ПРИ СПОРТИСТИ
Максимка Рашева
Абстракт:
Съвременните данни показват, че някои аспекти от перфекционизма са свързани с тревожност и дистрес, докато други аспекти са свързани с позитивни характеристики като мотивация и постижение. Целта на настоящето изследване е да проучи как различните страни от перфекционизма са свързани с постижение и дистрес при спортисти. Резултатите показват, че здравият перфекционизъм се характеризира с по-високи равнища на организация, по-високи лични стандарти и е свързан с мотивация за постижение. Нездравият перфекционизъм се характеризира с възприемане на по-високи родителски очаквания и критичност, концентриране върху грешките, съмнения относно действията и е свързан с тревожност и депресивност.
*Език на статията: Български
РИСКОВЕ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА В ПЕРИОД НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Красимира Костадинова
Абстракт:
Докладът третира проблема за психичното здраве на децата в обществено здравен аспект, който акцентира върху влиянието на рискови фактори, според степента на тяхното разпространение и въздействие, върху здравето в период на социално-икономическа криза. Посочват се негативни тенденции, касаещи промоцията на психично здраве в детска възраст, базирани на анализ на статистически данни и резултати от проучвания. Предлагат се превантивни мерки и стратегии за преодоляването им.
*Език на статията: Български
НАТИСК НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПСИХИЧНО И ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ
Веселина Русинова и Соня Жильова
Абстракт:
Икономическата криза засяга все по-дълбоко и България. Недостатъчно, обаче, се говори за зависимостта и със социалната криза, и още повече за психологичните параметри на тези кризи.
Целта на изследването е да се анализира връзката между натиска на работното място, източниците на стрес в работата, които в момент на криза се засилват значително и оценката за състоянието на психичното и физическото здраве на работещите.
Изследвани са 117 души от различни професионални области, със статус на изпълнители, със средно и висше образование.
За изследването са използвани модифицираната и адаптираната за български условия Методика на Инсел и Муус за оценка на компонентите на социалния климат на работното място и въпросниците за оценка на източниците на стрес и за психично и физическо здраве от Индикатора за професионален стрес на Купър. И двете методики са адаптирани и модифицирани от Русинова,В., Василева,Л., Жильова, С.
Получените резултати напълно потвърждават поставените хипотези за силно изразена връзка между:
  • 1. натиска в работата и психичното и физическото здраве;
  • 2. натиска в работата и подскалите на източниците на стрес на работното място;
  • 3. източниците на стрес и оценката за влошено психично и физическо здраве. Открива се тясна зависимост между натиска в работата, източниците на стрес на работното място, психичното и физическото здраве на служителите и стилът на ръководство в организациите.
*Език на статията: Български
СТРЕС ПРИ РАБОТА И ДЪЛГОСРОЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД
Бистра Ценова
Абстракт:
Резките социално-икономически промени и продължителни преходи трябва да са обект на внимание от страна на учени и практици поради дългосрочните им последствия за приспособяването и промените в индивидите и организациите, в които те работят. На основата на собствени и чужди изследвания се разгледани връзките между водещи обществено-икономически фактори и психосоциални характеристики на работното място през последните години у нас, несъответствието между вложени усилия и възнаграждение (признание), свързания с тях стрес и различни аспекти на благополучието.
*Език на статията: Български
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТЕС И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ УЧИТЕЛИ В УСЛОВИЯТА НА РЕФОРМА
Валери Стоянов
*Език на статията: Български
КРОС-КУЛТУРНА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
Калин Янев
Абстракт:
Изследването проучва организационната култура за извадка от български мениджъри от средно ниво от телекомуникационната, хранителната и финансовата сфери. Използвана е крос-културната методика на международния проект GLOBE. Организационните практики и ценности се измерват по дименсии, сходни на откритите от Хофштеде и Бонд. Проверя се дали те са адекватни и за организационната култура в България. Анализират се взаимовръзките между тях и други, независими променливи. Резултатите се съпоставят с данните за други страни.
*Език на статията: Български
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕНИЯ СТРЕС ПРИ РАБОТЕЩИ В МИННОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С МЕТОДИКА НА КУПЪР
Добрил Колев
Абстракт:
Професионалният стрес е състояние на работещите по време на изпълнение на служебните им функции, различно от нормалното, в което те попадат под въздействие на стресогенните фактори на работната среда: характеристика на извършваната трудова дейност, организационен микроклимат, организация на технологичния процес, начин на работа, физични, физико-химични и други фактори на работната среда. Това многообразие на стресогенните източници изисква прилагането на комплексна психологическа методика за изследване на професионалния стрес на оперативния персонал в миннодобивната промишленост.
*Език на статията: Български
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ЖИВОТ
Добрил Колев
Абстракт:
Работното място се утвърди като един от най-важните стресогенни фактори определящи психичното и физическо здраве на работещите. То корелира пряко с променящия се професионален живот. Допълнително за това допринасят информационните и комуникационните технологии, типа на организацията на работата, изменение в характеристиката на извършваната трудова дейност, съкращения в щата на предприятието, намаляване на поръчките, всеобщата глобализация (Cox T, Rial – Gonzalez E., 2002)).
*Език на статията: Български
РЕТОРИЧНО ОБЩУВАНЕ В ПЕРИОД НА СОЦИАЛНА КРИЗА
Христо Йорданов
Абстракт:
В настоящето, световната икономическа криза обхваща всички сфери на човешката дейност и неизменно допринася за появата и установяването на социални проблеми и социална криза. В статията авторът разглежда реторичното общуване като ефективен и надежден механизъм за справяне със социалните проблеми и несъвършенства. Изяснени са същността, функциите на участниците и контекстуалната обусловеност на реторичното общуване както и възможностите му за справяне с проблемите и преодоляване на социалната криза.
*Език на статията: Български
ВИРТУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И СТИЛ НА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова
Абстракт:
В статията се разглежда въпросът за виртуалната идентичност и стила на идентичност на интернет потребителя в контекста на динамично развитие и масовизиране на компютърно-медиираната комуникация. Авторите предлагат подход към изследване на виртуалната идентичност като компонент от общата рамка със самоопределености и избори на психосоциалната идентичност. Представени са резултати от собствено пилотно изследване сред интернет потребители в зряла възраст (35-50 г.). Очертани са седем профила на потребителите от гледна точка на техните идентификации и активност като основни измерения на виртуалната им идентичност в онлайн социални мрежи, както и връзката със стила на идентичност като личностен подход към конструиране, поддържане и преоткриване на идентичността. Изследването потвърждава връзката между измеренията на виртуалната идентичност и стила на идентичност на изследваните лица.
*Език на статията: Български
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ
Маргарита Бакрачева, Виктория Недева
Абстракт:
Значението на кариерното консултиране става все по-силно в динамичния и силно конкурентен социален контекст. Икономическите и социалните промени от своя страна внасят нова специфика в процеса на изграждане и поддържане на професионална идентичност. Основните измерения на тези промени са разгледани както в глобален план, така и конкретно за България. На тази основа са изведени предложения за промени в отговор на социалните условия както на ниво образователна система, така и в частност към кариерните консултанти. Специално внимание е отделено на необходимостта от замяна на рамката в кариерното консултиране с насочване на кариерния избор в посока повишаване на субективното психично благополучие. Общата цел е кариерното и професионалното консултиране да допринесат максимално за постигането и поддържането на гъвкава и адаптивна професионална идентичност и високи нива на субективно психично благополучие.
*Език на статията: Български
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА БЪЛГАРИ И РОМИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Зорница Ганева
Абстракт:
В статията е направен сравнителен анализ по пол и по възраст на психичното благополучие на българи и роми в условията на криза. То е измерено чрез скала за оптимизъм и песимизъм (Life-Orientation Test-Revised (LOT-R) (Scheier, Carver, & Bridges, 1994) и скала за самота (UCLA scale of Loneliness) (Russell, Peplau & Cutrona, 1980). Отразена е и надеждността на приложените скали. Резултатите показват, че ромското малцинство е както по-песимистично, така и по-оптимистично настроено в сравнение с групата на българите. Ромите се чувстват по-самотни в сравнение с групата на мнозинството. При ромите с увеличаване на възрастта това чувство се засилва.
*Език на статията: Български
ПСИХОДИНАМИКА НА ПОЛИТИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕДУКЦИОНИЗЪМ И КРИЗАТА КАТО ПОЕМАНЕ НА ЦЕНАТА НА МАСОВИЯ КОНСУМАРИЗЪМ
Пламен Димитров
Абстракт:
В доклада се изтъква тезата, че в контекста на текущата социално-икономическа криза социално-психологическото изследване на динамиката на консумаризма (http://en.wikipedia.org/wiki/Consumerism) измества досегашния доминантен анализ на икономическата принуда и социална зависимост. Социалните и управленски практики, обществените политики и психичните съдържания пораждани от масовия консумаризъм и политикономическия редукционизъм действат като защитно-компенсаторни механизми срещу тревожността генерирана от неопределеността и промените в социално-икономическата среда, в която глобалните пазари доминират, а потребителя се издига до статуса на „псевдо-суверен”. Проверяват се няколко работни хипотези за действието на тези психосоциални защитни механизми и свързания с тях „вторичен нарцисизъм”. Предлага се нов работен модел за психодинамичен анализ на развитието на моделите за изход от социално-икономическата криза – трансформацията на взаимозависимостта в диадата „доставчик-потребител”.
*Език на статията: Български
ЗДРАВЕ И ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮНОШИ
Богдана Александрова, Евелина Богданова, Лидия Василева, Ирина Тодорова
Абстракт:
В доклада се разглежда здравословното състояние и психичното благополучие на българските ученици в ранна юношеска възраст – от 11 г. до 15 г., въз основа на проведеното за първи път в България международно изследване ”Поведение и здраве при деца в училищна възраст”. Анализирано е влиянието на психологични, социални и икономически фактори с помощта на логистични регресионни модели. Резултатите установяват значимо независимо влияние на социално-икономическото положение на семейството и социалната подкрепа върху здравето и субективното благополучие на учениците. Българските юноши имат повече здравословни и психологични оплаквания и са значимо по-неудовлетворени от своя живот в сравнение с връстниците си от другите централно- и източно-европейски страни.
*Език на статията: Български
ОБЩУВАНЕ НА ЮНОШИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО И С ВРЪСТНИЦИТЕ
Лидия Василева, Евелина Богданова, Богдана Александрова, Ирина Тодорова
Абстракт:
В общуването между българските юноши и техните родители се наблюдава следната основна тенденция - с нарастване на възрастта намалява процентът на тези, които съобщават, че лесно общуват с родителите си. За сметка на това, взаимоотношенията с връстниците стават по-интензивни и се разширяват. Общуването на юношите в семейството и с връстниците влияе значимо върху удовлетвореността им от живота. Добрите взаимоотношения с родителите и връстниците оказват положително влияние за социализацията на децата в периода на юношеството.
*Език на статията: Български
ВИРТУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПРАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО НИВО
Лидия Василева, Малина Йорданова, Максимка Рашева, Румяна Божинова
Абстракт:
Докладът представя резултатите от проучване, проследяващо влиянието на индивидуалните различия (възраст и пол) върху нагласите на клиентите към виртуалните Интернет психологически консултации. Изследването е част от проект OHN 1514/2005, финансиран от Национален фонд за научни изследвания, България. Първата част от проучването е, извършена през пролетта на 2006 г., а втората - през 2008 година.
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ НА ”ВЪЗНИКВАЩАТА ЗРЕЛОСТ” (18-29)
Елиана Пенчева, Ева Папазова
Абстракт:
Статията има за цел да установи дали българите на възраст 18 – 29 години се характеризират със специфичен личностен профил. Изследвани са 459 души, от които 230 на възраст 18 – 29 г. и 229 на възраст 30 - 60 г. Приложена е българска адаптация на Индикатора за психологичен тип на Майерс и Бригс (МВТІ). Бяха установени статистически значими различия между личностните особености на двете изследвани групи. По-младите участници се отличават от по-възрастните със склонност към спонтанност, гъвкавост и любознателност (Р - Възприемане), което кореспондира с описаните в литературата характеристики на възникващата зрелост (Arnett, 2006; Blonigen еt al., 2008). Друга отличителна особеност на този период е предпочитанието към реализъм, практичност и отговорност, съчетан с внимание към човешкия фактор и хармония във взаимоотношенията (ISFJ). Установяват се и личностни различия в зависимост от фактора „пол”. Тези резултати подкрепят идеята за обособяването на отделен възрастов период, наречен възникваща зрелост (emerging adulthood).
*Език на статията: Български