Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 14, Книжка 2 (2011)

СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ В ОБЩЕСТВАТА, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО
Десислава Дамянова
Абстракт:
Вместо резюме ще предложим един ориентировъчен според нас стандарт за отчитане на значимостта на социалните науки. Интелектуалният живот в социалната сфера представлява диалог между разумни хора, които са на различно мнение по някои фундаментални въпроси. Университетът и Академията са най-значителните научно-образователни институции, посветили се да насърчават тази дейност. В отвореното общество публичността има формата на натиск спрямо закритостта на основанията и безотговорните действия. Каква ще бъде силата на този натиск обаче, зависи от готовността на дадена общност да си създаде (произведе) повече права и свобода.
*Език на статията: Български
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРОГНОСТИЧНАТА ФУНКЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ
Благовеста Николова
Абстракт:
Практиката, в най-общ смисъл, изисква надеждно знание за бъдещето. Така прогностичната функция на социалните науки се превръща в сериозен въпрос във връзка с тяхната легитимност и ползи за обществото. Предусловие на всяко предвиждане е осмисляне на съвременната епоха, а последното е твърде сложно начинание предвид : 1) предмета на изследване на социалните науки и проблема за рефлексивността; 2) процесите на трансформация в глобален мащаб и ускорената поява на нови фактори, касаещи бъдещето на социалната реалност; и 3) подбора на адекватни методи на изследване и последваща интерпретация. Въпреки гореизброените трудности, социалните науки трябва да обърнат внимание на онези места на регулярност, от които да произтече достоверно знание за бъдещето, с оглед нуждите на практиката, както и на възможните източници на системна непредсказуемост, обмислянето на които да подпомогне всяко стратегическо действие.
*Език на статията: Български
СВОБОДАТА КАТО СПОДЕЛЕНА УНИКАЛНОСТ В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКАТА ПРАКТИКА НА ЮЛИЯ КРЪСТЕВА
Петя Тодорова
Абстракт:
Юлия Кръстева е член на психоаналитично общество в Париж от 1980 г. Тази позиция й налага отговорност за преподаване и предаване на основните понятия на психоанализата, а нейните приноси в съвременните изследвания върху фундаменталните понятия в тази област на хуманитарните науки са изключително плодотворни. Но целта на това изложение е далеч от идеята да проследи подробно тънкостите на тези особено богати и сложни теоретични разсъждения, а да изследва по-задълбочено изработената от Кръстева концепция за психичния апарат и за лечението, тъй като тя излиза извън пределите на чисто психоаналитичната сфера. Тази концепция е определяща и за особения, характерен за самата нея начин за осмисляне на човешкото, както и за такива присъщи на човешката дейност понятия като създаването на произведения на литературата и на изкуството, женствеността, свещеното, политиката.
*Език на статията: Български
СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ АРЖЕНТИНА, БЪЛГАРИЯ И ФИНЛАНДИЯ
Ергюл Таир, Флоренция Сортейкс
Абстракт:
Настоящата работа се фокусира върху различни аспекти на субективно благополучие при студенти от Аржентина, България и Финландия. Резултатите представят, че най-щастливи и удовлетворени от живота си са студентите от Финландия, а най-нещастни и ниско удовлетворени тези от България. Не се констатират съществени различия в психичното благополучие на студентите от Аржентина и България с изключение на идентификацията с групата, към която принадлежат в университета, която е по-силна при аржентинските студенти.
*Език на статията: Български
АВТЕНТИЧНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО
Надя Матеева
Абстракт:
На обществото, в което живеем е присъща култура, копнееща за откровеност и искреност в отношенията между хората или с други думи – култура, жадуваща за автентичност между хората. Много често общувайки с другите, било то с колеги, ръководители, приятели, близки роднини и т.н., ни се иска да научаваме малко повече за истината на техните преживявания, а заедно с това и малко повече за самите тях. Наред с това, много често изпитваме желание да бъдем по-свободни да изразяваме, казваме, правим и показваме тази част от себе си, която отразява реалната ни същност. За съжаление, осъществяването на тези желания често е съпроводено от постоянното напрежение за това как изглеждаме в очите на другите и за това, какво останалите биха формирали като представа за нас у себе си.
Този тип преживявания и факти провокират едновременно огромния ни респект и интерес към тяхното проучване и научно обяснение и са мотив за разработване на на настоящото проучване, като въведение към задълбоченото психологическо изследване на конструкта ”автентичност".
*Език на статията: Български
СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ-РОЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ-КАЧЕСТВА В ПСИХОСОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Боян Василев
Абстракт:
В доклада е застъпена тезата, че водеща характеристика на психосоциалната идентичност е преживяването на чувството за принадлежност към най-значимата за субекта група (групата на връстниците, професионална общност, етнос, нация). Чрез емпирично изследване, обхващащо 62 студенти от I, II и IV курс, специалност Психология в Пловдивския университет, са измерени ранговите тегла на 15 различни характеристики, отнасящи се към идентичността. Установява се по-висока субективна значимост на характеристиките-роли в сравнение с характеристиките-качества. Същевременно високата рангова позиция на характеристиката „Аз съм верен на своите приятели” преценяваме като потвърждение на нашата изходна теза. Съотнесени с концепцията на Дж. Маршиа за статусите на идентичността, емпиричните данни хипотетично говорят, че сред лицата от изследваната извадка преобладават статусите на „дифузия” и „предрешена идентичност” в сравнение със статусите „мораториум” и „изградена идентичност”.
*Език на статията: Български
СУБЕКТИВЕН И МЕДИЕН ИДЕАЛ ЗА ТЯЛО И НЕГАТИВНИ ЕМОЦИИ КЪМ ТЯЛОТО: ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ТЕОРИЯТА ЗА АЗ- НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО
Анна Александрова-Караманова
Абстракт:
В последните години литературата върху образа за собственото тяло все повече акцентира върху значителния потенциал на теорията за Аз-несъответствието (Higgins, 1987) да обясни механизмите на формиране на негативен образ за собственото тяло и механизмите на влияние на медиите върху образа за тялото. Докладът представя резултати от изследване с 308 момичета и 299 момчета в юношеска възраст. Анализирани са несъответствията между актуално възприето тяло и субективен идеал за тяло и между актуално възприето тяло и медиен идеал за тяло, и връзките на тези несъответствия със специфични негативни емоции към собственото тяло според предвижданията на теорията за Аз-несъответствието (неудовлетвореност, срам и неудобство от собственото тяло).
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА В ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ЕМИСИИ НОВИНИ
Мариян Томов
Абстракт:
Изследването обхваща централните информационни емисии на Българската национална телевизия, (БНТ1), като обществен доставчик на медийни услуги, и търговската телевизия bTV. Мониторингът е проведен в период от две години (19/28.03.2010 г. и 19/28.03.2011 г.). Следователно, в историческата времева скала са се състояли тъждествени събития от заобикалящата ни действителност. Те от своя страна са отразени количествено и качествено, спрямо редакторската политика на съответната медия, психологическите нагласи и очаквания на зрителите, творческото виждане и професионализъм на журналистите или не присъстват в рамките на централните емисии новини. На базата на получените и обработените данни от проучването е разработен общовалиден теоретичен модел, който следват медиите при предоставянето на данните. Направени са генерални изводи и обобщения.
*Език на статията: Български
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЗАПЛАХАТА И ГОТОВНОСТ ЗА РЕАКЦИЯ В СИТУАЦИЯ НА ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ
Петър Кърджилов
Абстракт:
Предмет на доклада е информираността и очакваната готовност за реакция на населението в ситуация на повишена радиоактивност. Апелът за опасност е убеждаващо съобщение при риск и кризисната комуникация, целящо да предизвика известно чувство на страх у хората, като описва плашещите последици, които могат да настъпят, ако не се следват препоръките на убеждаващия. Разширеният модел на паралелен процес помага да си обясним защо някои апели за опасност успяват, а други се провалят. С помощта на този теоретичен модел и чрез емпирично проучване за информираността и възприемането на риска, ще опитаме да предвидим готовността за реакция на населението в случай на авария и отправен сигнал за повишена радиоактивност. Възниква въпросът дали изобщо съществува в България отправен от отговорните институции апел за опасност, свързан с риска от авария или инцидент с освобождаване на радиоактивни частици.
*Език на статията: Български
ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНАТА ПРАКТИКА
Майяна Митевска-Енчева
Абстракт:
Изследването е свързано с процеса на клъстеризация в България и изграждането на организационна култура, ориентирана към иновациите. Клъстерите се приемат като инструмент на иновативност и значим елемент на комуникацията университет, общество и бизнес. Организационната култура се разглежда като сигурен начин да се обясни, онова, което се случва в организационната действителност на индивидуално и групово и организационо ниво. Практическият смисъл на предлаганато изследване произтича от повишената роля на организационната култура като важна предпоставка за ефективна дейност в съвременните условия на изграждане на общество, основано на знанието.
*Език на статията: Български
МОДЕРНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В СЪВРЕМЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Вихра Найденова
Абстракт:
Докладът разглежда модерните и най-често използвани в практиката методи за подбор на персонал в управлението на човешките ресурси в България и в европейски контекст. Представени са методи като интервюта, тестове за подбор и центрове за оценка, както и възможността и необходимостта от тяхното приложение в повече организации в България. Дискутират се предимствата и недостатъците на отделните методи. Разглеждат се някои от практиките за подбор на персонал на една интернационална компания в България, както предимствата и областите за развитие на тези практики.
*Език на статията: Български
ЛОКУСЪТ НА КОНТРОЛ И РОЛЯТА МУ ПРИ ИЗБИРАНЕ НА ПОДХОДИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
Филип Филипов
Абстракт:
Изследването има за цел да намери допирните точки на процеса на мотивиране на персонала с теориите за социалното учене и по-специално с теорията на Джулиан Ротър. За такъв вид изследване основание дава разбирането, че мотивацията не би следвало да се разглежда единствено като последствие от активните действия на мениджмънта на дадена организация, но и като способността на служителите да разбират, научават и перманентно да повтарят желано поведение в трудовата си дейност. Използването на набор от мотивационни и когнитивни променливи биха довели до придвижване към дадена цел или отдалечаване от нея, като фокуса е поставен върху това, кое поведение веднъж научено, ще се появи отново в определена ситуация.
*Език на статията: Български
ЗАВИСИМОСТ НА СИНДРОМА БЪРНАУТ ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИ РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Стефка Дойкова
Абстракт:
Представени са резултати от изследване в шест дирекции за социално подпомагане в област Хасково, проведено с извадка от 150 изследвани лица. Основната цел е да се изследват проявите на синдрома бърнаут и влиянието на отделните фактори от условията на средата върху синдрома като цяло и неговите скали - емоционално изтощение, дехуманизация и намалена работоспособност. Установи се, емоционално изтощение, дехуманизация и намалена работоспособност - компоненти на синдрома бърнаут са изявени сред работещите в сферата на социалното подпомагане от област Хасково. Параметрите на бърнаут синдрома са близки в дирекциите „Социално попомагане” в Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли, Тополовград и Ивайловград, независимо от различието в контингента на обслужваните клиенти.
*Език на статията: Български
РОЛЯ НА МРЕЖИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТАКТИ В КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТИ
Виктория Недева
Абстракт:
Високо образовани, мотивирани и предимно млади хора, докторантите са сред основните носители на експертен трансфер на знания към бизнес-практиката и следователно – значим фактор за изграждането на общество, основано на знанието. Специфичната важност на мрежите професионални контакти и развитието на умения за участие и изграждане на такива мрежи (networking skills) при докторантите са тясно свързани с необходимостта от постоянен обмен на нова и надеждна информация, с цел създаването на научна продукция с високо качество, която да бъде успешно приложена в бизнеса и социалната практика. В настоящия доклад е представен анализ на различни видове мрежи контакти като основа за констуиране на методика за изследване на предпочитаните мрежи контакти, свързани с кариерното развитие.
*Език на статията: Български
КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КАТО ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА
Вилиана-Мария Николова
Абстракт:
Растящите рискове за устойчивостта на света и кризата на доверие между бизнеса и групите за натиск правят концепцията за корпоративното гражданство по-актуална отвсякога. Негативната репутация на корпорациите, фирмените скандали и фалити задълбочават причините за повишената социална чувствителност към бизнеса. Практиката на медиите, че „добрата новина не е новина” допълнително влияе в тази посока. Ето защо докладът съдържа социологически проучвания за обществените нагласи към бизнеса; представя различни аспекти на процесите и факторите за оптимизиране на КСО с цел преодоляване кризата на доверие и успешното прилагане на модела „корпоративен гражданин”.
*Език на статията: Български
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ РАБОТАТА. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
Мария Караиванова
Абстракт:
Настоящата работа представя резултатите от емпирично изследване, целящо да открие и сравни разликите между две поколения на българския трудов пазар в момента - поколението, навлизащо на пазара на труда и поколението в средата на своето кариерно развитие - по отношение на техните предпочитания към някои характеристики на работата, към някои организационни стимули и към някои резултати от работата. Представен е обзор на резултатите от подобни изследвания, правени до момента. След това са представени резултатите от проведеното емпиричното изследване. Направен е анализ на резултатите и са очертани основните разлики между двете поколения респонденти.
*Език на статията: Български
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА СТРЕСА В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ, ПОРОДЕН ОТ ДВЕТЕ РАБОТНИ МЕСТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – В УЧИЛИЩЕ И У ДОМА
Христина Михалева
Абстракт:
Стресът на работното място представлява едно от най-големите предизвикателства за здравето и безопасността, с което се сблъскват трудещите се в Европа. В България са налице множество проблеми в сферата на здравословните условия на труд, но обект на разглеждане в тази разработка е стресът на работното място характерен за учителската професия. Актуалността на темата е предопределена от факта, че учителят има две работни места – в училище и у дома. Породената в такъв аспект проблематика не е широко застъпена в национални изследвания. В рамките на представената разработка е направен опит за проследяване на спецификата и зависимостите, характерни за стреса на работното място на учителя.
*Език на статията: Български
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОПТИМИЗМА И ПЕСИМИЗМА НА СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Зорница Ганева, Мартина Растицова
Абстракт:
В статията е направен сравнителен анализ по държави, пол и възраст на нивото на оптимизъм и песимизъм на студенти от България и Чехия. То е измерено чрез скалата за ориентация в живота Life-Orientation Test-Revised (LOT-R) (Scheier, Carver & Bridges, 1994). Изследвани са 161 човека (89 българи и 72 чехи; 85 момчета и 76 момичета на средна възраст 21.9 години). Отразена е и надеждността на приложената скала. Резултатите показват, че като цяло студентите от България, както момчетата, така и момичетата, са по-оптимистично настроени в сравнение с групата на чехите. Също така обаче момчетата от български произход изпитват по-високо ниво на песимизъм в сравнение с момчетата от Чехия.
*Език на статията: Английски
СТРУКТУРНИ КОМПОНЕНТИ НА ЕТНИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Есма Риза
Абстракт:
Статията представлява опит да бъдат изведени структурните компоненти на етническата идентичност с цел по-нататъшното им операционализиране и съответно изследване на етноидентичността като общностно психично явление. Изведените структурни компоненти на етническата идентичност са приложими в мултикултурен контекст. Обособени са в три групи – когнитивни (самокатегоризация, социално-групова самооценка и съзнание за споделена култура), емоционални (обвързаност и привързаност, приписване на ценност и значимост на етническата принадлежност, лична ангажираност със случващото се с етноса като цяло, чувствителност към предразсъдъци) и конативни (споделени нагласи към своята и към други етнически групи, лоялност към своята етническа група и нейните членове и потребност от предаване и приемственост на етническата култура между поколенията).
*Език на статията: Български
СТРУКТУРИРАНЕ НА ВРЕМЕТО И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОБЩУВАНЕТО ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ: КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА СЛУЧАИ
Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева
Абстракт:
Популярността на виртуалните социални мрежи ги превръща в голямо предизвикателство за останалите форми на медиирана комуникация, както и за реалните социални мрежи и общуването „лице в лице”. Това неминуемо насочва вниманието ни към спецификата на търсените и получаваните ползи (лични, социални, професионални) за е-потребителите от посещенията им в мрежата. В статията се представят резултати от качествено изследване на начина, по който участници в социалната платформа Фейсбук възприемат виртуалното общуване във връзка с организацията на времето и дейностите им в мрежата. Дали и как честотата, продължителността и целта на посещенията им, т.е. структурирането на времето за престой в социалните мрежи, влияе върху начина на възприемане на общуването в мрежата и обратното? Отговорът на този въпрос ще ни даде възможност да изградим типология на начините на възприемане на виртуалното социално общуване в зависимост от организацията на времето при посещенията в социалната мрежа.
*Език на статията: Български
МОДЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ЗА СТАТУСНО-РОЛЕВИ ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛЯ
Надежда Калоянова
Абстракт:
Докладът представя два институционални модели за статусно-ролеви профил на учителя – модел на ученици от начален етап и модел на ученици от гимназиален етап. Теоретично, изследването се базира на предположението, че учителската професия е сложна мултистатусна цялост. Статус e аспект на учителя в професията, който се състои от професионални роли. Ролите формират специфичен ролеви сценарий. Сценарият е ефективен, когато ролите са изпълнени с адекватни функции. Моделите на учениците са изведени според представите им за статус и роли на учителя в професията, както и предполагащите ги функции. Откроява се както адекватността на изведените профили, така и нивото на „съвместимост” между моделите на учениците и тези на учителите. Последните са вече изведени на база предходни изследвания. Изследвани са 200 ученици от начален етап и 200 ученици от горни класове на гимназиален етап. Изследователският инструментариум включва беседа, метода „фокусна група” и есе по дадена тема. За анализ на резултатите е използван количествен и качествен контент-анализ.
*Език на статията: Български
ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО: ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ПСУ) – ПЕРСОНАЛ
Натали Досева
Абстракт:
За целта на настоящата разработка се изследва една затворена общност, където са настанени и живеят около 400 възрастни хора с различни соматични увреждания, следствие на старостта и с изявени личностови акцентуации, утвърдени битови и хигиенни навици. За да се постигне тяхната адаптация, интеграция и социализация, както и да се работи за максимален психологически комфорт и за двете страни - персонал и домуващи - е необходимо да се приложи психологически и педагогически подход. Новопостъпилите лица трябва да привикнат към новите порядки и да приемат различната нова среда, в която са настанени, както и да се приобщят към новите персонажи, малките и големи социални групи на етажа, а в стаята - към новия съквартирант. Често ресурсите за справяне с подобни предизвикателства са изчерпани, необходимо е да се открие адекватното решение и стъпка по стъпка, както с малко дете, лицето да бъде поощрявано в неговите ежедневни действия и при необходимост - да бъде коригирано.
*Език на статията: Български
ЗА „ТЪМНАТА” СТРАНА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Соня Будева
Абстракт:
Социалните мрежи са все по-популярна форма на общуване. Те вече не са малки лични или професионални мрежи, а големи и постоянно действащи обществени арени. Представеният материал поставя фокус върху негативните ефекти от комуникацията в кибер-пространството. Разглежда възможните рискове за физическото, психическото и социалното здраве на индивида. Авторът дава някои идеи във връзка с причините за злоупотребата при използване на виртуалните социални мрежи.
*Език на статията: Български
ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РАБОТА С ЮНОШИ, ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ ИЛИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Росица Рачева
Абстракт:
Докладът разглежда потенциала и ролята на психосоциалната помощ и подкрепа при проблемна употреба на алкохол и дроги в юношеска възраст. Анализират се резултатите от проучванията на основните интервенции, доказали своята ефективност при работата с тази възрастова група – кратки интервенции, мотивационно интервюиране, моделът 12-стъпки, поведенчески и семейни интервенции, когнитивно-поведенческа терапия. Обосновава се приложимостта на разгледаните интервенции в български условия и се очертава необходимостта от изследване на тяхната ефективност при използването им в работата с юноши, злоупотребяващи или зависими от психоактивни вещества, у нас.
*Език на статията: Български
ОБЩЕСТВЕНИ НЕРАВЕНСТВА И СТРАТИФИКАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ, ВИДИМИ В ПРАКТИКИТЕ НА ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ
Станислав Инчовски- Търнин
Абстракт:
България е с планински релеф. До столицата е разположена планината Витоша. Планинският туризъм е разпространена практика в свободното време. Изследването на различните форми на упражняване на планински туризъм като рекреационно занимание, позволява да се разкрият икономическите и социални неравенства, които обуславят индивидуалният избор за определен вид туризъм. Чрез обобщаване на тенденциите стават видими политиките, които възпроизвеждат и поддържат неравенствата. Исторически обзор на движението планински туризъм показва основните идеологически доминанти през различните периоди.
*Език на статията: Български
НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА БЕЗДОМНОСТТА
Мирослава Блаха
Абстракт:
Статията разглежда приноса на социалната антропология към научните изследвания на проблема за бездомността. Придобитото от антрополозите знание за живота на улицата има огромен потенциал за прилагане в социалната практика.
*Език на статията: Български
ДЕМОГРАФСКИ И ПСИХО-СОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА РЕШЕНИЯТА ЗА РАЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО ДЕТЕ СРЕД ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Елица Димитрова
Абстракт:
Целта на изследването е да представи влиянието на различни психологически и социално-демографско фактори върху решенията на жените в България за раждане на първо и второ дете. Анализът е базиран на данни от изследването „Взаимоотношения между половете и поколенията” (2004 г.). Въз основа на два логистични регресионни модела е тествано влиянието на възрастта, образованието, етническата принадлежност, партньорския статус, икономическата активност на жената и нейния партньора, образованието и етническата принадлежност на партньора, типа на населено място, в което жената живее и удовлетвореността й от качеството на отношенията с настоящия партньор. Резултатите показват, че възрастта, образованието и икономическия статус на двамата партньори имат определящо влияние върху преходите към майчинство и второ раждане, а за последния също така и удовлетвореността от взаимоотношенията в семейството.
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ГРАБЕЖИ С УБИЙСТВО НАД ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Любка Христова
Абстракт:
В последните години се забелязва увеличаване на насилствените престъпления спрямо възрастни хора. Едни от най-трудни за разбиране са грабежите завършващи с убийство, при които е проявена особена жестокост към жертвата. Важна роля по пътя на криминалното разследване на този род престъпления има изучаването на самото деяние, жертвата и извършителя. Посредством анализ на реални случаи от практиката, ще се изследват индивидуалните и ситуативни фактори, обуславящи динамиката на престъпната мотивация и по-специално на причините за ескалация на агресията в престъпния акт. Наред с това ще се очертаят основни социално-психологични характеристики на извършителите на този вид престъпления.
*Език на статията: Български
ПРЕНОСЪТ НА ЕМОЦИИ ПРИ СПЕЦИАЛНИТЕ СЪБИТИЯ
Оля Иванова-Мокуние
Абстракт:
Специалните събития са уникален вид комуникационна технология, целенасочено планирана и организирана. Нейната същност се състои в събиране на хора в определено време, място и с определена цел.
При събитийния комуникационен модел от съществено значение са фактори като предварителните установки за събитието на реципиентите и комуникаторът, очакванията от комуникацията, полето на общ интерес и полето на реална комуникация. В полето на реална комуникация протичат голям брой комуникационни процеси на различни нива- между комуникатор и реципиенти, между реципиентите, между реципиенти и комуникатор.
Един от важните фактори за нормалното протичане на събитието и неговия успех е протичащото взаимодействие между реципиентите(представителите на публиката на събитието). То оформя синергитичния облик на събитието(комуникативна синергия). Взаимодействието е многостепенно, но един от най-използваните му аспекти е преноса на емоции между членовете на публиката. Чрез преноса на емоции, познат в психологията и като индукцията на емоции или още като „емоционална зараза”, което се среща единствено при специалните събития, организаторите им по-лесно и по-бързо успяват да постигнат стратегическите си цели.
*Език на статията: Български
ЗНАЧЕНИЕТО НА МУЗИКАЛНОТО ЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНОТО УДОВОЛСТВИЕ, АНАЛИЗИРАНО ЧРЕЗ РАБОТАТА НА МУЗИКАЛНИТЕ ГРУПИ ЛАИБАХ И МИЗАР
Юлияна Жабева-Папазова
Абстракт:
През последните две години направих две изследвания на кавър композиции и албуми: песента Бяло Море на Мизар и третия албум на Nouvelle vague 3, допълнен с техния концерт на живо в Белград (12.2009). Моята основна цел беше по-добре да разбера значението на музиката като познание не само, както аз лично го разбирам и пиша за това, а да се направи по-ясно разделение между конструктивното знание (възможност за композиране, аранжимент, изпълнение) и знанието, което се получава чрез слушане (да се коментира за музиката, да се разпознават различни звуци и техните културни конотации и социални функции). Във второто разделение всъщност принадлежи и момента на наслада или естетическо удоволствие, което се получава при слушане на някой албум или на някой концерт на живо.
В този текст са анализирани и представени значенията и знанието, които се получават чрез слушането на определена музика Това се представи чрез анализ на две ковер части: албума Kunstderfuge на Лаибах и песента Бяло море на Мизар. Основен подход на анализ бе използването на метода на музиколога Ф. Таг IOCM, който включва група от информатори, а основни теми за коментари бяха: първи асоциации и впечатления, коментари за музикалната структура, мигове на наслада и удоволствие, съотношение на кавър /оригинал и допълнителни коментари.
*Език на статията: Български
ЗНАЧЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ПРИКАЗКИТЕ
Ана Стефанова
Абстракт:
Инициацията е многоетапен процес с архетипна природа, която се изявява в различни форми на човешкото творчество. Една от тях е приказката. Чрез теоретичния апарат на аналитичната психология могат да бъдат очертани етапите на този модел, който е заложен в структурата на приказката и чиято динамика се открива и в обреда, и в психотерапевтичния процес. Разказвачът на приказки е мана личност, гради една условна реалност, разказната ситуация. Тя е отражение на обективната, с възможности за въздействие над нея, но със свои характеристики и закономерности. Там се осъществява преобразуването на участниците. Наред с възможността за осъществяване на инициацията, приказката притежава и други функции. Психологическият анализ на приказката е значим не само за терапевтичния процес, но също и в етнологията и фолклористиката, където описва различни форми на творчество и човешка дейност, в педагогиката, в изкуствата от индивидуалния тип култура.
*Език на статията: Български
ТАНЦЪТ КАТО НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Надежда Петрова
Абстракт:
В доклада се отстоява тезата, че комуникацията е неделима част от обществото и основен начин за предаване и приемане на информация. Чрез нея се пренасят и обменят мисли и чувства, идеи и послания. Танцът, като вид изкуство, се отнася към групата на пластичните изкуства, при който средства за създаване на художествен образ са движението и положението на човешкото тяло. В настоящия доклад е направен опит да се разгледа спецификата на невербалната комуникация като елемент от информационния процес и танцът, като начин за предаване на невербални художествени послания в процеса на комуникация. Проучват се най-често използваните комуникационни средства, етапите и начините за обратна връзка. Специални акценти се поставят върху жестовете и ситуирането на тялото в пространството.
*Език на статията: Български
АМЕРИКАНСКОТО ОГНЕХОДНО ДВИЖЕНИЕ И НЕСТИНАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Весела Ванчева
Абстракт:
Американското огнеходно движение и българското нестинарство са два феномена, максимално отдалечени във времето и пространството; всеки от тях притежава своя история на възникване и утвърждаване, свои форми на съществуване и устойчив вътрешен смисъл. Настоящият доклад представя съпоставка на двете явления, като разглежда основните прилики и разлики между тях, извеждайки уникалните особености на всяка практика, търсените ефекти и постигнати цели, както и специфичните им обяснения за липсата на изгаряния у участниците. Анализът предлага вникване в психологическите аспекти на субективното преживяване при двете практики и обръща особено внимание на терапевтичния смисъл, приписван на огнеходния елемент.
*Език на статията: Български