Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 15, Книжка 2 (2012)

Проблемно поведение и училищна и/или социална среда в юношеска възраст
Eва Папазова, Радостина Антонова
Абстракт:
Целта на статията е да се проследи и анализира проблемното поведение при юноши от домове за деца, лишени от родителски грижи, сегрегирано ромско училище, смесен тип училище и българско училище. Изследвани са 309 изследвани лица в юношеска възраст. Използвана е скалата за измерване на проблемно поведение на Ахенбах и Еделброк- Children Behaviour Check List (Achenbach & Edelbrock, 1979, 1991). Резултатите показват, че момичетата се отличават с интернализирано проблемно поведение, а момчетата с екстернализирано проблемно поведение. Най-агресивни са най-малките (14-15- годишните), а най-малко агресивни са най-големите (18-19-годишните). Най-проблемна е социалната среда в домовете за деца, а най-малко проблемна е тя в българското училище, като се изключат показателите за екстернализирано проблемно поведение. Смесената училищна среда не се оказва по-проблемна от сегрегираната ромска среда.
*Език на статията: Български
Специфика и проблеми в оказването на психологична помощ в болнична среда
Иван Александров, Вероника Иванова
Абстракт:
Настоящият доклад разглежда моменти от спецификата на психологичната помощ в болничните заведения. Изследването се ограничава в рамките на психологичните интервенции по време на криза (най-често инцидент или оперативна намеса) в болнични условия. Основният акцент е поставен върху два аспекта: първият, е свързан със спецификите на болничната среда и ограниченията, които тя налага върху прилагането на психотерапевтични методи, и вторият, върху конкретни психологични интервенции, удачни за използване в такива условия. Идеята на разработката е предлагане на техники, подходящи за психологична работа в динамична ситуативно обусловена обстановка.
*Език на статията: Български
Позитивната психотерапия в помощ на справяне с проблеми в партньорските отношения
Оксана Хорват-Станчева
Абстракт:
Статистическите данни сочат, че през последните 20 години бракът като институция се намира в сериозна криза. Все по-актуална става алтернативната форма на партнъорските взимоотношения – съвместно съжителство без брак, но такъв вид партнъорство е още по-нестабилен от брака. Изследванията показват, че до 85% от двойките се разделят в първите пет години от съвместното съжителство. Може да се каже, че в криза се намира не брачната институция, а взаимоотношенията между партньорите. И тук на помощ идват семейното консултиране или психотерапевтичната намеса, които могат да помогнат на проблемните двойки да се научат да се справят с проблемите помежду си по градивен начин и да избегнат раздялата. Позитивната психотерапия е краткосрочен и ефективен метод, който помага на двойките при справяне с кризите и подобряване на качеството на взаимоотношенията.
*Език на статията: Български
Теория за родителския стил в психология на развитието
Зорница Тоткова
Абстракт:
Статията е теоретичен анализ на подхода към родителството в психология на развитието. Проследено е развитието и въвеждането на теорията за „родителски стил” на Диана Баумринд. Представен е моделът за родителство, който Баумринд създава, състоящ се от три основни родителски стила. Разгледано е извеждането на двете основни дименсии на родителството от Маккоби и Мартин и диференцирането на четвърти родителски стил като допълнение на основните три стила. Отделено е внимание на модела, представен от Дарлинг и Стайнберг, според който от изключителна важност е определянето на ясна разлика между родителски стил и родителски практики. В заключение са изброени утвърдени и често прилагани подходи към родителството в съвременното общество.
*Език на статията: Български
Автентично присъствие на психолога по време на кризи
Надя Матеева
Абстракт:
Настоящата статия представя идеите за значимостта на автентичното присъствие на психолозите по време на кризи от различен тип, в процеса на работа с техните клиенти, основаващи се на вторичен анализ на качествените изследвания на Geller (2001). В тях, чрез използване на качествени анализи, е разработен нов работен модел, представящ автентичното присъствие на психолозите, по време на техните срещи с клиенти в процес на криза.
Този модел включва три основни момента. Първият установява подготовката на средата за автентично присъствие, които се отнася до предварителните сесии, както и цялостната житейската подготовка за автентично професионално присъствие. Вторият момент от представения модел описва самия процес на автентично присъствие, както и процесите и дейностите, в които психологът е ангажиран по време на автентичното си присъствие. Третият момент отразява действителните преживявания по време на консултативна сесия.
От гледна точка на този модел, автентичното присъствие на психолозите се приема като основа на ключовите елементи в консултативния процес като емпатия, съгласуваност и безусловно внимание, а заедно с това и като най-важно условие, което им позволява да бъдат изразявани. Анализа на този модел позволява на настоящата работа да си постави за цел представянето на ключов аспект от работата по време на кризи и обособяването му като основен елемент в консултативните процеси.
*Език на статията: Български
Изследване на психичното благополучие на жени с рак на млечната жлеза
Зорница Ганева
Абстракт:
В статията е направен анализ на психичното благополучие на жени с рак на млечната жлеза в съпоставка със здрави жени. То е измерено чрез ска̀лите за ориентация в живота (Life Orientation Test (LOT–R) (Scheier, Carver & Bridges, 1994), за самооценка (Rosenberg, 1965), за самота (UCLA Loneliness Scale, Version 3) (Russell, 1996) и за контрол (Pearlin et al., 1981). Изследвани са общо 127 жени от български произход, от които 83 на средна възраст от 39.72 години са в I, II или III стадии от развитието на болестта и 44 здрави жени на средна възраст 30.64 години. Отразена е надеждността на приложените ска̀ли. Психичното благополучие на изследваните жени е анализирано по: 1) медицински характеристики (частична или цялостна операция, премахване на лимфни възли, наличие или отсъствие на метастази в тях), 2) проведени или не класически терапии (химиотерапия, лъчетерапия и хормонотерапия) и 3) по прилагане или не на алтернативни терапии (билколечение, физическо натоварване, извършване на масаж лимфен дренаж, употреба на хранителни добавки, спазване на хранителна диета).
*Език на статията: Български
Връзките с обществеността и ролята им в преодоляването на различен тип кризи посредством социалните мрежи
Веселина Любенова
Абстракт:
В свят на глобализъм и развити технологии, когато информацията се разпространява за секунди, се заражда една нова криза – криза на комуникациите между хората през социалните мрежи. Комуникацията опосредства човешкото поведение и е причина за активни социални промени. Целта, която се поставя в този доклад, е да се установят началните тенденции на изменението в социалните нагласи в зависимост от задоволяваните човешки потребности. Настоящият анализ си поставя задачата да проследи как интернет-пространството и социалните мрежи от информационни се превръщат в манипулационни механизми и какви форми придобиват те.
*Език на статията: Български
Динамика на съдържанието на профилните снимки във Фейсбук
Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева
Абстракт:
В този материал се представя част от изследване на различни аспекти на виртуалната идентичност, фокусирано върху изучаване на съдържанието и динамиката на профилните снимки във Фейсбук като своеобразна визитка, с която е-потребителите се представят във виртуалното пространство. Изследвани са 305 потребители на Фейсбук - 156 жени и 149 мъже на възраст между 18 – 60 г. В рамките на тримесечен период се проследява съдържанието на главните им профилни снимки, вкл. честотата и мотивите за тяхната смяна. Използвана е авторска методика за анализ на визуално съдържание. Резултатите разкриват водещото значение на главната профилна снимка за промотиране на привлекателността на Аз-образа и управлението на впечатленията за себе си. Полови различия не се установяват в съдържанието на профилните снимки и честотата на смяната им, но се откриват в мотивите за тяхната смяна.
*Език на статията: Български
Влияние на медиите върху образа за собственото тяло: резултати от национално представително изследване сред юноши
Анна Александрова-Караманова
Абстракт:
Медийното влияние е установено в множество изследвания като един от най-значимите рискови фактори за развиването на негативен образ за собственото тяло и на свързани разстройства (хранителни разстройства, мускулна дисморфия, злоупотреба с вещества като анаболни стероиди). Представени са резултати от националното представително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Василева и др., 2008), с участието на 4854 ученици на възраст 11-15 г. Анализирано е влиянието на медиите, по-конкретно ежедневната консумация на медийно съдържание (телевизия/DVD, компютърни игри и интернет), върху самооценката на теглото, общата самооценка на външния вид и чувствата и нагласите към тялото.
*Език на статията: Български
Българската съпруга в годините на преход (1989- 2000)
Йоана Павлова
Абстракт:
Статията е част от по-задълбочено изследване на институцията на брака и промяната, която настъпва в ролите и отношенията между съпрузите в годините на преход (1989-2000г.). В резултат на настъпилата политическа, социална и икономическа промяна се наблюдава тенденция на завръщане към патриархалните ценнности и нагласи за брака и семейството. За българската съпруга се изражда един комплексен хабитус. Тя трябва да изпълнява традиционно отредените й роли - по извършване на домакински задължения и отлеждането на децата, но от друга страна, трябва да работи, за да подпомага семейния бюджет. Признато е правото й на обществен живот, развитие и професионална реализация. Целта е да се проследи на какъв принцип се формират брачните отношения и какво място заема жената в тях.
*Език на статията: Български
Теорията за скръбта на Елизабет Кюблър-Рос и нейното отражение в траурната ритуалност на българите
Дончо Донев
Абстракт:
Елизабет Кюблър-Рос диференцира пет стадия при преодоляване на скръбта. Те намират широко приложение при изучаване поведението при кризи с интензивен стресогенен характер. По своята същност, загубата на близък човек поражда такъв тип преживяване. Петте етапа, описани от Кюблър-Рос могат да бъдат идентифицирани в структурно и съдържателно отношение в траурната ритуалност, практикувана от българите. Този факт провокира разбирането, че генезисът на ритуалите е силно повлиян от психологичните и социални потребности, а не от религиозните убеждения.
*Език на статията: Български
Въображаемото като отражение на полиморфната субективност на съвременния човек в романовото творчество на Юлия Кръстева
Петя Тодорова
Абстракт:
Юлия Кръстева завършва своето произведение „Чувствителното време. Пруст и литературния опит“ /Le Temps sensible. Proust et l’expérience littéraire/ с най-общ размисъл за изконно многоформената и диалогична природа на романа. Този литературен жанр е подкопал митичното и религиозно единство на значението за говорещия човек и води въображаемото на субекта в западната култура до безпрецедентна поливалентност. Тя намира, че този жанр е най-емблематичен за тази калейдоскопична многозначност, свойствена за всеки модерен индивид и най-добрата възможност да го опише с думи. Следователно задачата на писателя днес е да изобрази въображаемото, което да е отражение на тази полиморфна субективност, която характеризира съвременния човек.
*Език на статията: Български
Социални измерения на свободното време и психогеография
Иво Велинов
Абстракт:
Авторът реконструира видове мотивирани пътувания до Рилския манастир, България. С настоящия текст се прави опит за определяне на поклонничеството като форма на пътуване и необходимостта от посещението на свети места. По-нататък, идеята за поклонение пред свято място попада в полето на символните, теоретичните и културните репрезентации. Централни тук са изводите, които обобщават едно проучване на процесите на пътуване в православната българска традиция и текст. Динамиката на социалните промени и влиянието на миналото на всички нива бележат спецификата на социалната реалност и личното свободно време в ежедневието на хиперконсумиране.
*Език на статията: Български
Социалната роля на католическата църква в преодоляването на хуманитарни кризи
Десислава Дамянова
Абстракт:
Съвременните политически анализатори от католическите среди предлагат три типа стратегии за изграждане на мирен свят с устойчиво развитие. Те включват:
  • 1) Насочване на мироподдържащите усилия на Църквата към хоризонтално сътрудничество с други свързани със сигурността области като международно развитие, околна среда, хуманитарна помощ и човешки права.
  • 2) Ролята на католицизма като посредник в преодоляването на международни конфликти отвъд доминиращия милитаризъм като решаващ елемент от една ”пропедевтика на мира”.
  • 3) Необходимостта от нови идеи и подходи към междукултурния диалог, за да има геополитически напредък по линия на ненасилието и преодоляването на бедността.
*Език на статията: Български
Йов-ситуация – библейския модел за психо-социална криза
Мария Иванова
Абстракт:
Библейската история за праведника дава модел на психо-социалната криза и предизвикателствата пред религиозния човек в ситуация на крайно изпитание. Темата изследва проблема за религиозното измерение на кризата и възможностите, които открива в търсене на смисъла. Аналогията на библейската ситуация със специфичен стадий от религиозното развитие на човека - стадия на обединяващата вяра е опит т. нар. Йов-ситуация да бъде разглеждана като необходим етап от индивидуалното съзряване на личността.
*Език на статията: Български
Политическият преход в България в контекста на съвременните политически доктрини
Тошко Кръстев
Абстракт:
Докладът е опит за дешифриране на подпластовете на българския партиен живот след 1989 г., декларативно /ergo функционално/ изразен в партийно- политически платформи и програми. Център на тежестта е специфичното за държава в преход отношение на гражданството към политики и законодателство. Статията представя вижданията на автора за реалните процеси, фактори и бъдещи перспективи при развитието на публичните и политически идеологии като средство за комуникиране на политики. В качеството си на идеен продукт, политическата партия предлага решения за управление, винаги /поне вербално/ визирайки човешкото групово и персонално битуване. Всички общества в преход се намират в социални кризи, степента на които зависи от общественото възприятие за промени. Една от целите на документите на политическите партии е заявяването на намерения за упражняване на действия на власт или реализиране на опозиционни намерения, което в ситуация на социална криза означава да се покажат пътищата за преодоляването й и постигане на устойчивост в развитието.
*Език на статията: Български
Местната власт и местното самоуправление в България – между родната действителност и европейските предизвикателства
Милица Йорданова
Абстракт:
Настоящият доклад е посветен на предизвикателствата, пред които са изправени местната власт и местното самоуправление в България след присъединяването на страната към Европейския съюз. Изяснена е същността на местана власт и местното самоуправление, както и тяхното място и роля в управленската структура на държавата. Очертаните основни предизвикателства са както в процеса на вземане на решение в Европейския съюз, така и при прилагането на политиките и законодателството, изработени на ниво Еропейски съюз.
*Език на статията: Български
Анализ на социалните условия на труд при финансови служители и научни работници
Теодора Лазарова
Абстракт:
Понятието качество на социалните условия на труд се отнася до степента на обща благоприятност на трудовата среда за индивида. Основна цел, съдържаща се в повечето концепции, посветени на тази тема, е да се разработят такива параметри на длъжностите и на цялата организация, които биха били максимално добри както за хората, така и за икономическото здраве на организацията, в която те работят. Една типична програма за качество на социалните условия на труд включва много елементи: отворена комуникация, чувство за справедливост в оценката и възнаграждението, внимание към потребностите на личността за сигурност на работното място и задоволителна кариера, участие в управлението. Други характеристики могат да бъдат чувството за ограничаване, изпитвано от служителите, чувството за рискованост и предизвикателства в задаването на задачите, степента, до която конфликтът се толерира или разрешава, чувството за ”движение напред” в организацията като цяло и чувството за принадлежност.
*Език на статията: Български
Пихосоциални аспекти на стреса сред медицински работници в условията на икономическа криза
Елена Георгиева – Зашева
Абстракт:
Докладът представя резултатите от проучване върху психо-социалните аспекти на стреса при медицински работници – лекари и сестри в условията на икономическа криза.
С цел разкриване на детерминанти на напрежението при работа и психосоматичното здраве и работоспособността на болничен персонал в настоящото изследване са изследвани някои възможни източници на трудовото натоварване.
Емоционалното натоварване и изтощение вследствие на професионалната дейност, работата в условията на дефицит на време и финансови средства и постоянните обновления в здравната реформа са проблем за медицинските специалисти, който рефлектира върху цялостното им представяне.
*Език на статията: Български
Фокус групи за изследване на етническа толерантност в бизнес среда
Надя Матеева
Абстракт:
Поради сложността и деликатността си, изследването на междукултурната сензитивност от гледната точка на възможностите за получаване на задълбочена, адекватна, надеждна и валидна информация винаги е било и продължава да бъде предизвикателство за емпиричните социални изследвания. Много изследователи в тази научна област отчитат трудностите в изследването на културните и етническите различия. Въпреки множеството опити, тези от тях, които предлагат методи за задълбочено проучване на влиянията на дълбинните преживелищни и комуникативни процеси върху емпиричните индикатори за етническа толерантост /дискриминация в работна среда остават съвсем малко. Един от най-често използваните методи за научно изследване в тази област е провеждането на Фокус групи. Този метод осигурява подходяща стратегия за изучаване на голямото разнообразие от междукултурни взаимодействия, включително и на динамиката на етническата толерантност в организационна среда. Много често, когато става дума за теми от сферата на изследването на етническа толерантност, получените с обичайните методи на интервюиране и анкетиране емпирични данни са повърхностни и със съмнителна валидност и надеждност поради самозащитните и себеизтъкващи стилове на отговаряне от страна на изследваните. С развитието на процедурите за провеждане на Фокус групи, този метод се оказва сред най-ефективните при работа в мултиетническа изследователска среда. По своята същност, методът осигурява както рефлективно пространство за идентификация на колективните инсайти в хода на груповите взаимодействия, така и запазване и регистрация на имплицитните индивидуални предпочитания на участниците в груповата дискусия.
Настоящата статия има за цел да представи метода за работа във Фокус групи като разкрие основните принципи и предимства на неговото прилагане при събирането на валидни изследователски данни в изучаването на етническата толерантност/дискриминация в бизнес среда .
*Език на статията: Български
Стрес, мултикултурализъм и акултурация в съвременни организации
Стоянка Шопова
Абстракт:
Тази статия представя част от проучване, проведено сред 219 участници, което изследва взаимосвързаността между преживявания стрес на работното място и степента на мултикултурализъм и акултурация в организацията. Хипотезата, че съществуват значими взаимовръзки между нивото на възприеман професионален стрес, степента на мултикултурализъм и степента на акултурация в организациите бе потвърдена. Резултатите показват, че високите нива на стрес в организацията корелират статистически значимо както с ниската степен на мултикултурализъм, така и с ниската степен на акултурация, и обратно. Степента на организационен мултикултурализъм, от своя страна, се намира в положителна статистически значима корелация със степента на организационна акултурация.
*Език на статията: Български
Анализ на груповата ефективност при финансови служители и научни работници
Теодора Лазарова
Абстракт:
Въз основа на научните достижения в областта на организационната психология, както и на резултати от емпирични изследвания, са създадени множество практически модели за управление на екипи. Те могат да се използват от ръководители и консултанти, чиято цел е не само да изграждат и управляват в дадения момент трудовите групи, но и да проектират тяхното развитие в бъдещето и по такъв начин им помагат да се превърнат в успешно функциониращи екипи. Основна структурна единица на организацията са групите и това определя важността им при разглеждането им в настоящата работа. Според повечето специалисти по организационно развитие изграждането на ефективни екипи и интервенциите в трудовите групи са сърцето на организационната промяна и развитие. Техниките за изграждане на екипи имат най-висок относителен дял в програмите за организационно развитие поради перспективността им и решаващата им роля за подобряване на организацията и ефективното лидерство.
*Език на статията: Български
Ролята на връзките с обществеността за промяна на нагласите към употребата на алкохол от непълнолетни
Вилиана-Мария Николова
Абстракт:
В статията е направен сравнителен контент анализ на материалите, отразяващи събитията в Катуница в българските всекидневници – в. ”24 часа” и в. ”Стандарт”, в периода 24.09 – 24.10.2011 г. Проучени са моделът на разпределение на статиите в изследвания едномесечен период, както и особеностите на медийния език, очертан е обхватът на основните медийни теми. Проучени са използваните думи и словосъчетания за назоваване на събитията, както и синонимите за етикетиране на страните в конфликта и са анализирани паралелите с историческите събития от настоящата и миналата история.
*Език на статията: Български
Особености на отразяването на събитията в Катуница в два български всекидневника (в. ”24 часа” и в. ”Стандарт”)
Милена Френкева
Абстракт:
В статията е направен сравнителен контент анализ на материалите, отразяващи събитията в Катуница в българските всекидневници – в. ”24 часа” и в. ”Стандарт”, в периода 24.09 – 24.10.2011 г. Проучени са моделът на разпределение на статиите в изследвания едномесечен период, както и особеностите на медийния език, очертан е обхватът на основните медийни теми. Проучени са използваните думи и словосъчетания за назоваване на събитията, както и синонимите за етикетиране на страните в конфликта и са анализирани паралелите с историческите събития от настоящата и миналата история.
*Език на статията: Български
Реторическата аргументация в рамките на ПР дискурса
Кремена Георгиева
Абстракт:
Настоящото научно съобщение определя значението на реторическата аргументация като базово за ПР дискурса. То разглежда комуникационната кампания като изградена от различни ПР техники, във всяка от които е представена отделно обособена реторическа аргументация, в рамките на която са използвани както реторически, така и диалектически средства.
*Език на статията: Български
Криза и унификация – ефекти на ПР комуникацията
Лора Калагларска
Абстракт:
В темата „Криза и унификация – ефекти на ПР комуникацията” проследяваме социално-психологическите деформации в резултат на унификацията в обществото. Социалните деформации се изразяват в поведението на малките социални общности, които системно или в конкретни ситуации, могат да се противопоставят на общоприетите форми на поведение и да предизвикат напрежение или криза в обществото. Психологическите деформации водят до екстравагантно поведение, като чрез тях често пъти се влиза в противоречие с общоприетия морал. Много често този начин на себеизразяване води до драстична и провокираща публична изява.
Чрез пъблик рилейшънс комуникацията могат да се постигнат благоприятни ефекти за хармонизиране на обществената среда, както и частично преодоляване на кризата в отношенията между личности и социални общности.
*Език на статията: Български
Популяризиране на науката в училищна среда
Магдалена Мартева-Симеонова
Абстракт:
„Забавление“, „театър“ и „наука“ – звучат почти нелогично, когато са употребени в едно и също изречение. Най-често децата описват учения като мъж на средна възраст с бяла брада, мустаци и коса, с очила, работещ в прашна и тъмна стая. Нямат отговор на въпроса какво работи той. Не искат да се занимават с наука, когато пораснат. Поради тези и много други причини, говорим за криза в комуникацията между наука и деца и то именно в училищна среда. Част от процеса на преодоляване на тази криза е свързана с излизането на науката извън рамките на училището и задължителните училищни програми. Трябва думите „забавление“, „фестивал“ и „наука“ да се чувстват удобно употребени в едно и също изречение, а децата да могат да усетят и се докоснат до красотата на науката.
*Език на статията: Български