Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 16, Книжка 2 (2013)

Етнонационално разнообразие и колективна идентичност
Й. Зографова
Абстракт:
Представен е анализ върху проблемите на колективната идентичност и в частност, на европейската идентичност. Чрез идеите на парадигмата на разнообразието и концепцията за комплексност на социалната идентичност на Брюър и Рокас са дискутирани данни от проведени кръгове на Евробарометър в няколко европейски страни. Доказан е ефект на фактор като национална принадлежност спрямо формирането на нагласи към Европейската общност и тенденцията да се развиват общи демократични ценности в социалната психика на европейските граждани като основен компонент на европейска идентичност. Очертана е тенденция на формиране и утвърждаване на положителни нагласи спрямо европейската колективна идентичност. Комбинацията от национална и европейска идентичност представя развитието на комплексност в социалната идентичност.
*Език на статията: Български
Образът за eтническия „друг” в работна среда: Взаимни оценки за трудовите качества на българи, турци и роми
Е. Таир, Е. Риза, В. Недева-Атанасова, К. Попова
Абстракт:
Настоящото изследване има за цел да установи различията в оценките на трите основни етнически групи в България по базови качества, характеризиращи отношението към труда и изпълнението на служебните задължения. Резултатите представят, че са налице специфични профили за трудовите качества на трите групи, като най-позитивни са оценките за собствения етнос на турците, а най-негативни, с малки изключения – на българите. Етническата принадлежност оказва съществено влияние върху оценката за качествата, особено при малцинствата. Най-консенсусно трите групи оценяват трудовите качества на българите, по-разнородно – качествата на турците, докато качествата на ромите са оценени най-негативно и от двете групи.
*Език на статията: Български
Консервативни нагласи и поведение в България
А. Христова
Абстракт:
Статията представя изследване върху профила на консервативните нагласи в България. В нея са разгледани основополагащите понятия за политическа идеология, ляво, дясно и свързаните с тях консерватизъм и лебeрализъм. Предполага се, че десния консерватизъм е мотивиран отчасти от психологическата потребност да се намали несигурността и заплахата (Wilson,1973). Разгледани са трите основни психологични предиктори на традиционализма и приемането на неравенството: (1) Потребност от правила за следване; (2) Потребност от сигурност; и (3) Отвореност към нови преживявания. Целта на представените данни и резултати в настоящата статия е да очертае специфики в психологичния анализ на десния консерватизъм в България като представител на източно европейските посткомунистически страни. В изследването са включени 374 изследвани лица. Резултатите от изследването очертават специфична картина на консервативното поведение и консервативните нагласи в България. 82,30% от изследваните лица са се определили мижду център и дясно, което противоречи на разпостраненото мнение у нас за политическите нагласи. Описаната картина се влияе най-силно от възрастта на изследваните лица, от тяхното образованието и активността при провеждане на избори. Изразеността на консерватизмът, измерен с метода на Уилсън и Петерсън, се свързва и се влияе от крайното позиционилане в политическото пространство, т.е. и от ляво самоопределилите се изследвани лица, и от тези в дясно.
*Език на статията: Български
Особености в отразяването на събитията в Катуница в румънски вестници (в. Адевърул и www.evzo.ro)
М. Френкева
Абстракт:
В статията е направен сравнителен контент анализ на статиите, отразяващи събитията в Катуница в румънските вестници Адевърул и www.evzo.ro в едномесечен период от възникването на конфликта 24.09 – 24.10.2011 г. Проучени са моделът на разпределение на статиите в изследвания период, особеностите на медийния език, очертан е обхватът на основните теми и са анализирани паралелите с историческите събития от настоящата и миналата история. В румънските вестници се подчертава междуетническият характер на събитията в Катуница. Направени са паралели между българската и румънската история, свързани със сходни проблеми на ромските малцинства.
*Език на статията: Български
Влияние на демографски променливи върху организационния климат
М. Митевска-Енчева
Абстракт:
Изследването регистрира влиянието на редица организационни и демографски показатели върху проявите на типовете организационен климат, установява причините, които подтикват към висока ангажираност в работата и надвишаване на описаните по длъжностната характеристика задачи. В настоящето изследване като променливи се приема организационният климат, тъй като позволява да бъде адекватно измерен и да бъдат отчетени влиянияния върху редица организационни фактори. Прилагат се както количествени методи за изследване, така и издържани в психометрично отношение инструменти за измерване. Резултатите от изследването дават възможност да се разкрият тенденции за развитието и промяната на организационния климат в различни сфери на дейност. Проверката на хипотезите се извършва чрез дисперсионен и корелационния анализ. Данните са обработени със стандартния пакет статистически програми SPSS-16.
*Език на статията: Български
Предизвикателства пред работата в етнически разнородна среда: Качествен анализ на представите на българи, турци и роми
Е. Риза, Д. Бакалова, Е. Таир, Н. Матеева
Абстракт:
В изследването са изведени и анализирани основните предимства и трудности на работата в етнически разнородна среда, заявени по време на проведени фокус-групи от представители на българския, турския и ромския етнос, които са съществен индикатор за нагласите на мнозинството и малцинствата към съвместна работа. Преобладава мнението за отсъствие на предимства на работата в етнически смесен екип. Основната трудност в работата с етнически различни според българи и турци са нетолерантността и конфликтите, докато за ромите това са организационните проблеми като неравномерно разпределение на задълженията и възнаграждението.
*Език на статията: Български
Изследване на достигнатата степен на възрастност на украинци в настъпваща зрялост
Зорница Ганева, Валентина Павленко
Абстракт:
Настъпващата зрялост (2004) е дефиниран период от развитието, който обхваща възрастта между 18 и 30 години. Подобно на други европейски държави в Украйна учените установяват, че той съществува. Очертани са основните му характеристики. Целта на проведеното изследване е да направи съпоставителен анализ в каква степен се чувстват възрастни в присъствието на родители, сиблинги, романтичен партньор, колеги и др. юноши, младежи в настъпваща зрялост и хора в период на зрялост от украински произход. Участват общо 117 изследвани лица от Украйна между 16 и 34-годишна възраст (M=22.6, SD=6.2), от които 43 са юноши (между 16 и 19 години, M=17.3, SD=1.0), 51 са в настъпваща зрялост (между 20 и 29 години, M=22.2, SD=3.0) и 23 са в период на зрялост (между 30 и 35 години, M=33.5, SD=1.4). От тях 51 са жени и 66 мъже. Направен е анализ по пол, развитиен статус и възраст. Резултатите показват, че като цяло всички изследвани лица се чувстват възрастни в по-голяма степен до своя интимен партньор и колеги и в по-ниска степен до своите родители. Мъжете в сравнение с жените се чувстват по-възрастни в присъствието както на своите родители, така и само на своите бащи.
*Език на статията: Английски
Научните компетенции на психологията на морала
Е. Маринова
Абстракт:
В статията се показва междудисциплинарния характер на психологията на морала. Формулира се питането за степента на решимост на етическите проблеми в рамките на психологическото пространство със средствата на обективния психологически анализ и с помощта на понятийния апарат на съвременните клонове на психологията.
*Език на статията: Български
Ценностни ориентации в професионалния живот на младите хора
М. Караиванова, И. Зиновиева
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Групови отношения, себерефлексия и автентичност в организационна среда
Н. Матеева
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Ефективни лидерски стилове и удовлeтвореност в организациите
Т. Лазарова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Влияние на социалния климат в организациите върху удовлетвореността от труда
Т. Лазарова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Първоначални данни за българска версия на BIS/BAS скали
М. Колчева, Г. Карастоянов, М. Куманова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Факторна структура на въпросник за измерване на нагласата „Полага ми се“
Е. Паспаланова, С. Драгова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Българска адаптация на въпросника за проактивно справяне със стреса – представяне на резултати от пилотното изследване
М. Куманова, Г. Карастоянов, Д. Димитров
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Синдромът бърнаут при социални работници и миньори
С. Дойкова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Личностна самоопределеност, функции на идентичността и стрес, свързан с поддържането на идентичността
М. Бакрачева
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Емоции и емоционална регулация – теоретични аспекти
Е. Димитрова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Баланс между професионалния и личния живот и тенденции към напускане на организацията при младите хора
М. Караиванова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Социалната подкрепа и взаимоотношения като начин за справяне със стреса сред старите хора, живеещи в институции
Л. Бабакова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Родителски стил и Привързаност. Инструменти за измерване
З. Тоткова
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Теории за ранна зряла възраст
В. Кеворкян
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Приложният анализ на данните от емпиричните изследвания върху психосоциалната идентичност
Б. Василев
Абстракт:
 
*Език на статията: Български
Полови различия в когнитивните измерения на речевото общуване в Интернет в училищна възраст (І–ХІІ клас)
Е. Головинска-Георгиева
Абстракт:
 
*Език на статията: Български