Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 7, Книжка 3 (2004)

ПСИХОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА, НЕЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТЯХ
Веселина Русинова, Пламен Петров, Соня Жильова
Абстракт:
Изискванията за бърз растеж и ефективност на трудовата дейност налагат по-голямо внимание към организацията й и отношението на работещите към нея. Този проблем намира своето заслужено място в икономически развитите страни, където са наложени стандарти за неговото изследване. Тъй като в България този въпрос се подценява, а една от причините за това е липсата на методи за неговата оценка, ние си поставяме за цел да създадем методики за анализ на работата, нейната организация и управление и за удовлетвореността от тях. В статията е представена апробация на методиките, направен е опит за доказване на тяхната валидност и взаимовръзка. Резултатите дават основание двете методики да бъдат използвани за оценка на тези проблеми. Те ще дадат възможност на ръководствата на съответните организации за оптимизиране на работата с човешкия фактор.
*Език на статията: Български
РЪКОВОДСТВО ЗА ТРЕНИРАНЕ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ФИГУРАТИВНИЯ ЕЗИК
Толя Стоицова, Хауърд Полио
Абстракт:
До създаването на това ръководство се стигна по повод разработването на съвместен проект – между Института по психология при БАН и Департамента по експериментална психология на Университета в Тенеси, Ноксвил. Целта на проекта е да се изучи феноменологията на терористичните актове, отразени в пресата в три различни култури: българска, американска и руска. Идеята е заимствана от подобен материал на американския екип от психолози за английския език с ръководител д-р Хауърд Полио, един от най-известните в САЩ психолингвисти, който е и съавтор на българската версия.
Ръководството дава възможност за идентифицирането на 14 фигури на речта. Организирано е в пет части, включващи по две секции: дидактична секция и секция за упражнение. Накрая се предлага и процедура за повишаване надеждността на експертното оценяване. В приложение, което не е включено в този материал и е предназначено само за специално обучени специалисти, се дават таблици и схеми за изчисляване съгласуваността на експертите, идентифициращи фигурите на речта. За да може специалист да си служи с ръководството, е необходимо допълнително, сравнително продължително обучение в група.
*Език на статията: Български
ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА УЧЕНЕ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Ваня Матанова, Блага Станчева
Абстракт:
Статията е посветена на проучване на някои от основните теоретични принципи на взаимовръзката между интелектуалното развитие и потенциала за учене. В този смисъл акцентът в настоящото изследване е поставен върху осмислянето на предимствата за интегралното обучение за децата с умствена изостаналост.
В изследването участват 60 деца в начална училищна възраст от България и Испания, с диагноза ”умствена изостаналост, лека степен”. В процеса на анализирането на аспектите на темата се откриват три основни фактора, които оказват влияние върху резултатите – различията между децата, обучавани в помощни училища (в България) и в масови учебни заведениа (в Испания), възрастовата специфика и половите различия. Получените резултати свидетелстват, че типът училищно обучение влияе върху невербалния интелект и че децата на възраст 7-9 години се различават в потенциала си за учене, в сравнение с учениците на възраст 10-11 години. Не се отчитат значими различия в резултатите в зависимост от пола.
*Език на статията: Български
ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СТИЛ И РАВНИЩЕ НА КРЕАТИВНОСТ
Елиана Пенчева, Соня Василева
Абстракт:
Проучването се фокусира върху развръзката между креативен стил и равнище. Изследвани са 197 души на възраст над 18 години с въпросника на Киртън за адаптивно-иновативен стил (KAI) и индикатора на Майерс и Бригс за психологичен тип (MBTI), в т.ч. и креативния индекс (MBTI-CI). Беше установено влияние на пола върху индекса за креативност, върху дименсиите усещане-интуиция и мислене-чувстване, както и върху скалата за оригиналност. Индексът за креативност корелира в най-голяма степен с оригиналността (r = .34), което потвърждава установените данни за нейното съществено значение по отношение на творчеството. Слабата, но статистически значима връзка между общия показател за адаптивно-иновативен стил и индекса за креативност показва (r = .21, р < .01), че KAI и MBTI-CI мерят различни, но близки помежду си конструкти. Възрастта не оказва съществено влияние върху изучаваните променливи, докато избраната специалност има ефект върху тях, както и върху скалите усещане-интуиция и мислене-чувстване по MBTI.
*Език на статията: Български
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ: I. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Георги Менгов, Енчо Герганов
Абстракт:
Вземането на решения в условия на риск и неопределеност става обект на изследователски интерес още през ХVIII в. Настоящата статия предлага обзор на идеите в тази област от зараждането й до наши дни. Стремежът на авторите е да представят основните научни понятия и приноси в интердисциплинарния дух, в който са възникнали. Главно внимание се отделя на психологическата Теория на перспективите на Канеман и Тверски, която през 2002 г. беше удостоена с Нобелова награда за икономика. Тя е разгледана във връзка с теориите, послужили за основа на възникването й. Представени са и други съвременни идеи с потенциал за развитие в бъдещето.
*Език на статията: Български
ИНСТРУМЕНТАЛНАТА И ЕКСПРЕСИВНАТА АГРЕСИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИ НА БЪЛГАРИТЕ
Диана Бакалова
Абстракт:
Методологична основа на настоящето изследване е теорията за социалните представи (репрезентации) на Московиси, както и дихотомното разделяне и ситематичното сравнение между диференцираните теоретични схващания за инструменталната и експресивната агресия. Цел на изследването е да се анализират представите за инструменталната и експресивната агресия на групово и колективно (културно-специфично за изследваните българи) равнище. Груповите представи се проучват и анализират в зависимост от влиянието но социално-демографски фактори, като пол и групова принадлежност, а колективните репрезентации − въз основа на съпоставка на резултатите от настоящото изследване с с данни, получени за други културни извадки. Изследването обхваща 490 мъже и жениот седем социални и професионални групи: ученици, студенти, полицаи, преподаватели, лекари, затворници и авиатори. За измерване на инструменталните и експресивните представи за агресия на лицата се използва преведен и адаптиран за български условия психологичен тест на Кембъл и сътр. (EXPAGG).
*Език на статията: Български
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ИЗБОРА НА НАЧИНИ НА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ
Станислава Стоянова
Абстракт:
В статията са представени източници на конфликти, стадиите на конфликта и резултатите от изследване на начините на решаване на конфликти с методиката на Томас-Килмън. Изследваните лица са студенти и работници. Те предпочетоха да разрешават междуличностни конфликти чрез избягване на конфликта или приспособяване. Социални и демографски фактори като образованието и възрастта на изследваните лица повлияват техния избор на начин на решаване на конфликти, но полът на изследваните лица не е значим фактор в това отношение.
*Език на статията: Български
ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В ХЕМИСФЕРНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ФОНЕМНА И ЛЕКСИКАЛНА ПЕРЦЕПЦИЯ
Иванка Асенова
Абстракт:
В тази статия се привеждат данните от собствено проучване на половите различия във функционалната специализация на мозъка за вербална перцепция при клинично здрави деца в начална училищна възраст.
Двайсет и четири момчета и същият брой момичета са изследвани с два дихотични теста – тест с думи и тест със срички. Получените резултати свидетелстват за съществуването в този възрастов период на свързани с пола различия в способността за правилна перцепция и на двата вида вербални стимули, в степента на хемисферната асиметрия, както и в преобладаването на типа хемисферно преимущество.
*Език на статията: Български
ПРОФИЛИ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Богдана Александрова, Евелина Богданова
Абстракт:
В статията е представено изследване върху компонентите на вниманието при деца с различен тип специфични обучителни затруднения. Изпълнението им е съпоставено с това на техни връстници без затруднения. Резултатите показват, че контролната група деца се справя значимо по-добре по всички задачи; най-изявени различия между двете групи се наблюдават при екзекутивните способности. Децата с различен тип специфични обучителни затруднения се отличават помежду си по отношение на краткосрочната памет, обхвата на вниманието, бързината на зрителното търсене и гъвкавостта на мисловните процеси. Тези резултати не дават достатъчно основание на този етап да говорим за съществуването на ясно обособени профили на вниманието при отделните групи деца със специфични обучителни затруднения.
*Език на статията: Български
ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ПРЕЗ ДЕТСТВОТО И ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ
Савка Димитрова
Абстракт:
Целта на статията е да представи основните тенденции в изследванията на националната идентичност в перспективата на възрастовата психология. Проследени са две основни линии на развитие на националната идентичност в детска възраст, които имат различна теоретична база: теорията за когнитивното развитие и теорията за междугруповите отношения. Направен е опит да бъде въведена нова област на изследване на националната идентичност, която я анализира в парадигмата на статусите на психосоциална идентичност, предложена от Ериксън, Маршиа и Адамс. Анализът на изследванията позволява да се опишат основните траектории на развитие на националната идентичност през детството и юношеството, както и факторите, които оказват влияние върху формирането й.
*Език на статията: Български