Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 9, Книжка 3 (2006)

ЛИЧНОСТНИ ТИПОВЕ, СЪГЛАСНО MBTI (ДОКЛАД)
Сашо Кочанковски
*Език на статията: Английски
МЕДИЙНАТА КОМУНИКАЦИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЛИЯНИЕ (ДОКЛАД)
Толя Стоицова
*Език на статията: Български
ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ КАТО ДИСЦИПЛИНА И РЕСУРСИ (”ТРЕТИЯТ ПЪТ” В ПОЛИТИКАТА, ПСИХОЛОГИЯТА И ДИСКУРСИВНИЯТ ПОДХОД) (ДОКЛАД)
Антоанета Христова
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЯ НА КРИМИНАЛНОТО ПКалин Гайдаров
*Език на статията: Български
НЕОРАЙХИАНСКИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН МОДЕЛ НА ПРОФ. Д-Р ВАЛДО БЕРНАСКОНИ И ЕТИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПСИХОТЕЛЕСНИЯ АНАЛИЗ (ДОКЛАД)
Станислава Тончева
*Език на статията: Български
КОЙ Е В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО?
Мария Сенокозлиева
Абстракт:
Телевизионните новини са по същество културен феномен. Предишни изследвания загатват, че често пъти недоглеждането на формални и имплицитни характеристики при новините може да бъде систематично свързано с културно-специфични характеристики. Изучаването на персонализацията на новините като една от тези характеристики чрез контент анализ кадър по кадър се определя като особено обещаващ методологичен подход. За да изследвам взаимоотношението между културни и избрани формални характеристики от новините (един аспект, на които е персонализацията), аз представям част от проучвателно изследване (Senokozlieva, Fischer, Bente, & Krämer, 2006), което сравнява материал от САЩ, Арабския свят и Германия. Резултатите показват, че съществуват много значими различия, някои от които потвърждават очакванията, получени от специфики в културата. По-конкретно, ние застъпваме мнението, че броят на представените лица и контекста, в който те са представени, се различава при отделните култури и може да бъде интерпретиран като индикатор за индивидуализъм/колективизъм. Тези заключения подчертават валидността на избрания методологичен подход, но също така демонстрират необходимостта от по-обхватни и теоретично обусловени категориални схеми.
*Език на статията: Английски
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ
Натали Досева
Абстракт:
Класифиционното поведение на децата е различно от това на възрастните, то не се извършва по таксономичен начин, а често се ръководи от други фактори. Редица автори се опитват да изследват този феномен, но въпреки изключително богатите емпирични резултати от множество разработки, твърденията им са противоречиви. Това предизвика изследователския ни интерес и провокира настоящето изследване на категоризация при деца на възраст от 3 до 6 години, където в два експеримента се проследява какви категории сформират децата – суперординатни, базисни или релативни. За целта на изследването са използвани макети на мебели и животни, сред които има развити базисни категории на риби, птици, столове и маси, както и суперординатни категории на мебели и бозайници. Всяко множество е съставено от 6 представителя на даден клас, три от които са прототипични и три нетипични членове на съответните категории. В единия експеримент на децата се представят макетите на мебелите, а в другият – на животните. Използва се метод на свободна класификация и инструкцията налага на децата твърде свободно и ненасочващо поведение, не се подава информация за непознатите обекти от представените им животни и мебели, не се назовават с конкретни субординатни имена отделните членове на категориите. От децата се изисква да съберат заедно онези играчки/животни, които те преценят, че трябва да са заедно на едно място в една група и така да направят няколко групи от представените им играчки/животни. Резултатите показват, че 3 и 4 годишните деца са по-склонни да формират суперординатни категории, особено ако не разпознават обектите и често се позовават на несъществени признаци като цвят и големина, докато 5 и 6 годишните сформират базисни категории, те категоризират на база съществени признаци на сходство и мебелите и животните. От друга страна 3 и 4 годишните улавят отношения на сходство при категорията мебели, докато деца на възраст от 5 и половина до 6 години сортират изцяло на база сходни признаци.
*Език на статията: Български
СЕМАНТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДУМАТА “ПОЛИТИК” ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ VІ – VІІ КЛАС
Илина Начева
Абстракт:
Статията засяга проблемите на политическата социализация и е фокусирана върху понятието за „политик” при деца в ранна юношеска възраст. Представят се резултати от изследване, проведено със 109 български ученици. Проучването си постави за цел да открои предпочитаните стратегии при вербално описание на значението на думата „политик”, да проследи съдържанието на когнициите, свързани с думата, и да изясни афективната натовареност на понятието. Резултатите показват, че участниците в изследването разполагат с достатъчен обем натрупани познания и на 12-13-годишна възраст вече са в състояние свободно да дават вербално описание на категорията „политик”, да изброяват нейните основни характеристики и да изразяват лично отношение към нейните членове. Подчертано схематичният характер на описанията и предпочитаното открояване на членове прототипи в категорията определено са резултат от относителната липса на опит. Анализите на афективната натовареност на понятието насочват към предположението, че в съвременното българско общество съществува тенденция голяма част от младежите да демонстрират „политически цинизъм”.
*Език на статията: Български
ОСОБЕНОСТИ НА СИТУАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Милена Филипова
Абстракт:
Статията обяснява важността на масмедиите, които вземат участие в подреждането и организирaнето на света около нас. Разгледани са също особеностите на формиране на дневния ред, ефекта на рамкиране и ефекта на активиране.
*Език на статията: Английски
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИДЕАЛНИЯ МЕНИДЖЪР
Виктория Недева
Абстракт:
В настоящата разработка се разглежда образът на идеалния мениджър - ръководителят, който управлява, но същевременно мотивира и допринася за удовлетвореността на хората, с които работи. Следователно, за целите на емпиричното изследване се представят, както спецификите на мениджърската роля и дейност, така и класическите и съвременни подходи към проблема за лидерството. Целта на проведеното проучване е да се анализират характеристиките, описващи стереотипа за идеален мениджър, с помощта на създадена за целта оценъчна скала. Установяват се факторите, съставящи този стереотип и тяхната йерархия. Разглежда се степента, в която физическата привлекателност се счита за важна за идеалния мениджър. Представен е анализ на получените резултати.
*Език на статията: Английски
МЕДИЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МЛАДЕЖИТЕ: НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛНОСТ
Ергюл Таир
Абстракт:
Увеличеното място и роля на средствата за масова комуникация в съвременния свят обясняват и засиления изследователски интерес към тях. Настоящата работа се опитва да проследи една от най-широко изследваните теми – насилието в медиите и последствията върху младежите от една срана, а от друга да насочи внианието и към една по-малко изследвана, но също така провокираща множество дискусии тема – сексуалността. Разгледани са някои от теориите и изследователските резултати в тези две области, както и някои от нашите изследвания, свързани с влиянието на медийното насилие върху емоционалното състояние на юношите.
*Език на статията: Английски
СТРУКТУРА НА НАГЛАСИТЕ КЪМ НЕЗАКОННА ИМИГРАЦИЯ: СЪЗДАВАНЕТО НА КРОС-НАЦИОНАЛНИ КУМУЛАТИВНИ СКАЛИ
Кеес ван дер Веер а, Риидър Омундсен, Нъд С. Ларсен, Хао Ван Ли, Крум Крумов, Регина Е. Пернис, Херардо Пастор Романс
Абстракт:
Настоящото изследване разглежда възможността за създаването на кумулативни скали от типа на Mokken за измерване на нагласите към незаконните имигранти в извадка от девет нации. Първоначално общо 1 407 респонденти от национални и регионални университети участваха в изследванията, обхващащи състоящата се от 20 айтема Скала за незаконна имиграция. Скалите разкриха приемлива надеждност с коефициенти алфа, вариращи от .79 до .93. Използваният procrustes analysis (потвърждаващ факторен анализ) даде коефициенти на конгруентност на преди установеното три-факторно решение. Отчетеното количество на разсейване варираше между 33.1 и 54.7 процента, които подкрепяха наличието на други фактори в нагласите към незаконните имигранти. Анализът на скалата от типа на Mokken даде силни, надеждни и икономични скали в два клъстера от национални извадки.
*Език на статията: Български
ВЛИЯНИЕ НА СЕБЕОЦЕНКАТА ЗА ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ НА КОМАНДИРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Светлана Райчева
Абстракт:
В ролята на фактор, субективната оценка за лична ефективност при командири от пряко равнище на командване в БА, оказва влияние върху използваните от тях лидерски стилове. Приложените методики са модифициран вариант на „управленската решетка” на Блайк & Моутън, за определяне на два типа насоченост на лидерското поведение - към задачите и към хората (взаимоотношенията) в реален и идеален (желателен) вариант; въпросник за изследване на четири лидерски стила – изпълнитески, административен, иновационен и интегративен и въпросник за лична ефективност на Шварцер и Йеросалем. Към получените данни са приложени еднофакторен дисперсионен и корелационен анализ. Резултатите ясно потвърждават, че вида на субективната оценка за лична ефективност е пряко свързана с начините и уменията на даден командир да изпълнявакомандно- лидерската си роля. Това ни дава основание да разглеждаме фактора самооценка за лична ефективност, в качеството му на предиктор на лидерското поведение в армейска среда.
*Език на статията: Български
СЕБЕПРИЕМАНЕ, ИЗБОР НА ЖИТЕЙСКИ ЦЕЛИ И ЧУВСТВО ЗА ЩАСТИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ
Борян Андреев
Абстракт:
В това изследване е проследена връзката между себеприемането и отношенията с другите от една страна и тяхното влияние върху върху избора на важни житейски цели от друга. Впоследствие е потърсен отговор на въпроса доколко личното щастие е повлияно и зависимо от спецификата и начина на себеприемане и постигането на важни житейски цели. Според получените резултати позитивното отношение към себе си и позитивните отношения с другите са в взаимозависимовлияние с алтруистичноориентираните цели, които от своя страна имат силно влияние върху върху чувството за лично щастие. Себеприемане основано на страха от успех, липса на мисия в живота и на ангажименти към другите, не оказва влияние върху избора на житейски цели и е във връзка само с конформизма, който е в отрицателна корелация с личното щастие. Целите насочени към постигането на хедонистичен начин на живот са в силна връзка само с цели, които се отнасят до реализирането на финансов успех, но и двата вида цели нямат никакво влияние върху чувството за лично щастие.
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ РАБОТА С МЕДИИТЕ
Николай Палашев
Абстракт:
Създаването на градивни отношения и изграждането на комуникационни канали с медиите са едни от най-важните моменти при провеждането на модерни корпоративни комуникации. Устойчивостта на комуникационните канали представлява факторът, който определя, дали една комуникационна политика е възможна в рамките на модерността или не. В този смисъл, устойчивостта на комуникационните канали с медиите е в пряка зависимост от адекватното разбиране на известни психологични аспекти при работата с медиите. Отчитането на зависимостите в рамките на медиите, основани върху психологически нагласи формирани от различните съвместяващи се интереси и ценности е това, което може да определи конкретната корпоративна комуникация като оптимална и адекватна. Ето защо е важно не само да се разбират, но и да се управляват процесите, свързани с двете основни психологични нива, от гледна точка на тезата за модерните корпоративни комуникации, а именно „ангажираност на медията” и „персонална ангажираност на журналистите”. Постигането на това води и до постигане на комуникационните цели на субектите, разглеждани като равнопоставени и равностойни участници вмасовия комуникационен процес.
*Език на статията: Български