Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 12, Книжка 3 (2009)

СТАТУСИ НА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И МОТИВИ ЗА ЕМИГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮНОШИ
Красимира Байчинска, Савка Савова
Абстракт:
Тази статия представя нов статусен подход към националната идентичност и нейното формиране в юношеска възраст, разработван от автора. То фокусира върху резултати от изследване на статусите на националната идентичност в юношеска възраст, проведено през 2004г. върху 532 юноши на възраст от 16 до 21г., ученици и студенти. Показано е, че сред българските юноши, най-често се среща статусът на мораториума (63%), следван от дифузията (16%), изградената идентичност (15%) и предрешената национална идентичност (6%). Разкриват се връзките на отделните статуси с мотивацията за емиграция. Резултатите се обсъждат в контекста на развитието на националната идентичност в съвременния свят - нейното отмиране или нейното интегриране с други типове наднационални идентичности – професионална, религиозна, идеологическа.
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И НОРМАТИВНИ РЕГУЛАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ (НА АНГЛ. ЕЗ.)
Хосе Ф. Валенсиа, Зорница Ганева
Абстракт:
В настоящата статия са представени две емпирични изследвания. В тях е разгледана ролята на централните и периферните елементи на социалните репрезентации в следните две функции: 1) индукция на импликация на Аз-а с обекта и липса на импликация и 2) рамкиране на посланието (елиминиране на дискриминацията срещу установяване на равенство) при прилагане на европейското право за равенство на половете в България. В първото изследване има два контекста, реален (твоето лично мнение) и на заместване (мнението на българското общество), които показват по-високи стойности на възприемане на правото за равенство на половете като цяло в първия случай и по-ниски във втория контекст. Във второто изследване, освен рамкирането на посланието, е добавен и тест за изследване на задръжните и възбудните процеси (BIS/BAS, Carver & White, 1994). Резултатите показват, че нито процесът на рамкиране, нито мотивационните фактори не влияят върху възприемане на общите аспекти на правото, като се прилага теорията на сходствата. В заключение е обосновано прилагането на Теорията за социалните репрезентации при обяснение на различните логики, които метасистемата оказва върху когнитивните операции.
*Език на статията: Английски
ПОГЛЕД ВЪРХУ ПСИХОЛОГИЯТА НА ВЪТРЕШНОГРУПОВИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ: АФРИКАНСКАТА ГРУПА (НА АНГЛ. ЕЗ.)
Робърт Африей
Абстракт:
Фокусът на настоящата статия е насочен към осветляването на значителни тенденции в Африканската група и нейната позиция по отношение на дългите около половин век преговори за реформиране на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН). Тези преговори за реформа включват едни от най-сложните и важни проблеми, които сами по себе си генерират серия от преговаряне за търсене на решения на различни подпроблеми, включени в генералната идея за реформиране на Съвета за сигурност.
Изследването на процеса за търсене на приемлива възможност за политическо включване на Африканската група в Съвета за сигурност се разкрива като процес на интра-групова динамика в цялостната Организация на обединените нации. Отделните държави влизат в различни роли в процеса на преговаряне – роли като „водачи”, „защитници”, „идеолози”, „последователи” и т.н.
В крайна сметка, заключенията, които се налагат, са по посока на подкрепа на разбирането, че да се мисли за процеса на преговаряне в ООН от страна на групи или обединения в организацията като за стриктно унифициран процес на гласуване е просто невъзможно. Това е така, защото всъщност, когато тези коалиции дискутират заедно проблеми от взаимен интерес, те не винаги и не обезателно стигат до консенсус по всички аспекти на обсъждане, но със сигурност се споразумяват за обща позиция на групата, която защитава определена идея в общите преговори в ООН.
*Език на статията: Английски
ЛАТЕНТНА СТРУКТУРА НА ОПИСАНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНОСТОВИ ДЕСКРИПТОРИ
Валери Тодоров
Абстракт:
Въз основа на списък от 1608 български личностови дескриптори и техните психометрични показатели (Герганов и Тодоров, 2000) е съставен представителен списък от 172 личностови прилагателни. Чрез тези прилагателни са събрани два типа личностови оценки – на себе си (n = 269) и на друг (n = 3 × 60). Двете извадки са подложени на факторен анализ по метода на главните компоненти и варимакс ротация. При оценки на себе си са извлечени от 5 до 11 главни компонента. При оценки на друг - от 5 до 9 главни компонента. Съдържанието на петфакторните решения има силно сходство с т.нар. Големи пет личностови фактора. Факторен анализ от втори ред на факторите от 11- и 9-факторните решения също води до аналогични на Големите пет факторни решения.
*Език на статията: Български
БЪРЗО АВТОМАТИЗИРАНО НАЗОВАВАНЕ ПРИ ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 -ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Катерина Щерева
Абстракт:
Скоростта на назоваване представлява комплексна интеграция на много процеси, свързани с познавателната, възприятната и лингвистичната сфери. Бързото автоматизирано назоваване (БАН) е способността бързо да се възстанови образа на представен обект и да се изговори наименованието му. В научните среди нараства съгласието относно факта, че БАН е различно с нарастване на хронологичната възраст и е свързано със способността за четене. В статията са представени собствени изследвания на скоростта на назоваване на 137 деца от 4 до 7 годишна възраст. Разкрива се, че при децата между 4 и 7 годишна възраст скоростта на назоваване на цветове и предмети не се различава съществено; потвърждава се становището, че БАН нараства с хронологичната възраст и се открояват 13 % от изследваните деца с определено ниски резултати по отношение на тази способност. Не се установяват доказателства относно предположението, че нивото на БАН при момичетата е по-високо в сравнение с това при момчетата.
*Език на статията: Български
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОТОТЕРАПИЯТА В КОНСУЛТАТИВНАТА ПРАКТИКА
Маргарита Бакрачева
Абстракт:
Материалът представлява кратко описание на арттехниката фототерапия и възможностите за приложението й в консултативната и терапевтичната практика. Представени са резултатите от пилотен проект с 15 участника с прилагане на техниките на фототерапия с цел повишаване на самооценката и усещането за лично благополучие. Включени са някои примери, които представят с илюстративен материал приложението на техниките на фототерапията.
*Език на статията: Български
ЕЗИКОВА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ И ШИЗОФРЕНИЯ: ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ ДИХОТИЧНО СЛУШАНЕ
Иванка Асенова, Йоанна Андонова
Абстракт:
Основна цел на настоящото изследване бе да се проучи функционалната хемисферна асиметрия за дихотична перцепция на срички от типа съгласен-гласен при 28 мъже с шизофрения и 28 клинично здрави мъже на същата възраст.
Резултатите показаха съществени различия между експерименталната и контролната групи. В сравнение с контролите, групата на пациентите с шизофрения демонстрира по-голяма честота на дяснохемисферно преимущество или липса на преимущество за дихотично слушане, много по-изразена хемисферна асиметрия и критично влошен перцептивен перформанс. Тези резултати подкрепят допускането, че шизофренията е свързана с нарушен патерн на хемисферните асиметрии и взаимодействия за езиковите функции.
*Език на статията: Български