Vol. 23 No. 2 (2020)
Articles

The reception of Erich Fromm’s ideas in Bulgaria – Part 1

Published 09/10/2020

Keywords

 • Erich Fromm,
 • Marxism-Leninism,
 • criticism,
 • psychoanalysis

How to Cite

MINCHEV, P. (2020). The reception of Erich Fromm’s ideas in Bulgaria – Part 1. Psychological Research (in the Balkans), 23(2). Retrieved from https://journalofpsychology.org/index.php/1/article/view/51

Abstract

This article presents a research on the reception of Erich Fromm’s ideas in Bulgaria. The criticism of Fromm’s ideas is presented and an attempt is made to evaluate it according to its context – ideological, psychological and philosophical. The author aims at explaining the theoretical and substantive side of the criticism.

References

 1. Angelov, S. (1973). Savremenni krititsi na marksistkiya humanism. V: Girginov, G. (red.). Filosofiya, humanism I ideologicheska borba. [Contemporary critics of the Marxist humanism. In: Philosophy, humanism and ideological struggle. 129-156.], Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 2. Bozhkov, N. (1976). “Humaniziranoto” obshtestvo na Erih From [The “Humanized” Society of Erich Fromm. Filosofska misyl, 10, 87-95.] (In Bulgarian).
 3. Cholakov, K. (1947). Psihoanalizata na Froyda v kritichno osvetlenie. [Freud’s psychoanalysis in critical light]. Sofia: Lekop, (In Bulgarian).
 4. Ganovski, S. (1973). Filosofski problemi na naukata, tehnikata I choveka. V: Girginov, G. (red.). Filosofiya, humanism I ideologicheska borba. [Philosophical problems of science, technics and man. In: Philosophy, humanism and ideological struggle. 17-43], Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 5. Genchev, N. (2011). Sotsialno-psihologicheski tipove v bylgarskata istoriya. [Social-psychological types in the Bulgarian history.], Sofia: Iztok-Zapad, (In Bulgarian).
 6. Girginov, G. (1973). Nauka, technika, dehumanizatsiya. V: Girginov, G. (red.). Filosofiya, humanism i ideologicheska borba. [Science, technics and dehumanization. In: Philosophy, humanism and ideological struggle. 71-128.], Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 7. Danova, D. (1990). Funkstiya na ideologiyata. [Function of the ideology.], Sofia: Izdatelstvo na BAN, (In Bulgarian).
 8. Dimitrov, Hr. (1965). Psihoanalizata I neynite raznovidnosti. [Psychoanalysis and its varieties.], Sofia: Meditsina i fizkultura, (In Bulgarian).
 9. Dimitrov, Hr. (1968). Hartmanovata „filosofiya na nesyznavanoto” I froidovata „glybinna psihologiya”. [Hartmann’s ‘philosophy of the unconscious’ and Freud’s ‘depth psychology’ Filosofska misyl, 7, 98-106], (In Bulgarian).
 10. Dimitrov, Hr. (1969a). Kritika na Froidovoto uchenie za nevrozite: istoriko-teoreticheska, metodologicheska I chastno-nauchna pretsenka. [Criticism of Freud’s view about the neurosis: Evaluation from historical, theoretical and special science viewpoint. Dissertation.], Sofia:VMI, (In Bulgarian).
 11. Dimitrov, Hr. (1969b). Chastnonauchni i teoretichni strani na amerikanskiya neofroidizym [Special science and theoretical sides of the American Neofreudianism. Filosofska misyl,10, 78-88], (In Bulgarian).
 12. Dimitrov, Hr. (1973). Psihoanaliza i filosofiya. Kritichen ocherk vyrhu iztochnitsite i evolyutsiyata na psihoanalizata. [Psychoanalysis and Philosophy. Critical essay on the Sources and Evolution of Psychoanalysis.], Sofia: Nauka i Izkustvo, (In Bulgarian).
 13. Dimitrov, Hr. (1975a). Marksizmt I problemata za choveshkata agresivnost u Z. Froid i K. Lorents. [Marxism and the problem of human aggression in S. Freud and K. Lorenz. Filosofska misyl, 2, 122-124.], (In Bulgarian).
 14. Dimitrov, Hr. (1975b). Vyrhu filosofskoto „rodoslovie” na Z. Froid [On the philosophical ‘genealogy’ of S. Freud. Filosofska misyl, 3, 83-92.], (In Bulgarian).
 15. Dimitrov, Hr. (1976). Neofroidizmyt v syvremennata psihiatriya i meditsinska psihologiya. [The Neofreudianism in Contemporary Psychiatry and Medical Psychology.], Sofia: Meditsina I fizkultura, (In Bulgarian).
 16. Dimitrov, Hr. (1983). Kritichno razglezhdane na niakoi syvremenni burzhoazni teorii za syshnostta na nevrozite. V: Antonov, N. (red.). Nevrozi I nevrozopodobni systoyaniya. [A critical review of some contemporary bourgeois theories about the nature of neuroses. In: Neuroses and neurosis-like conditions. 71-82.]. Sofia: Meditsina i fizkultura, (In Bulgarian).
 17. Fromm, E. (1947a/1995). Chovekyt za sebe si. [Man for Himself], Sofia: Sv. Kliment Ohridski, (In Bulgarian).
 18. Fromm, E. (1947a/2005). Chovekyt za samiya sebe si. [Man for Himself], Sofia: Zaharii Stoyanov, (In Bulgarian).
 19. Fromm, E. (1955a/2008). The Sane Society. New York:Rinehart and Winston, Inc.
 20. Fromm, E. (1956a/2006). The Art of Loving. New York: Harper Perennial Modern Classics.
 21. Fromm, E. (1959f). Freedom in Work Situation In: Harrington, M. and Jacobs, P. (Eds.). Labor in a Free Society, 1960.
 22. Fromm, E. (1961a). May Man Prevail? An Inquiry into the Facts and Fictions of Foreign Policy. Garden City, NY: Doubleday
 23. Fromm, E. (1961b/2004). Marx’s Concept of a Man. New York: Frederick Ungar Publishing Co.
 24. Fromm, E. (ed.). (1965a). Socialist Humanism: An International Symposium, Garden City, NY: Doubleday.
 25. Fromm, E. (2003). Anatomiya na choveshkata destruktivnost. [The Anatomy of Human Destructiveness], Sofia: Zaharii Stoyanov, (In Bulgarian).
 26. Fromm, E. (1968а/2005). Revolutsiya na nadezhdata. [The Revolution of Hope.], Sofia: Zaharii Stoyanov, (In Bulgarian).
 27. Fromm, Е. (2010). Man’s impulse structure and its relation to culture. In: Beyond Freud: From Individual to Social Psychoanalysis, New York (American Mental Health Foundation), 17-74.
 28. Funk, R. (1982b). The Courage to Be Human. New York: Continuum.
 29. Hristozov, Hr. (1983). Syvremenen klinichen obraz na nevrozite. V: Antonov, N. (red.). Nevrozi I nevrozopodobni systoyaniya. [Modern clinical view of neuroses. In: Neuroses and neurosis-like conditions. 71-82.]. Sofia: Meditsina i fizkultura, (In Bulgarian).
 30. Lazarov, M. (1980). Psihologicheski „koreni” na nasilieto. V: Dramaliev, L. (red.). Syvremenna burzhoazna etika. [Psychological ‘roots’ of violence. In: Dramaliev, L. (ed.). Contemporary bourgeoise ethics.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 31. Marincheshka, T. (1981). „Filosofiyata na progresa” vyv vyzgledite na Zbignev Bzhezhinski. V: Dobriyanov, V. (red.). Sotsialna promyana i obshtestven progres. [‘The Philosophy of Progress’ in the views of Zbigniew Brzezinski. In: Dobriyanov, V. (1981). Social change and social progress, 292-309] Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 32. Marks, K. (1948). Kapitalyt. Tom 1, [Capital. Vol. 1], Sofia: Izd. na BKP, (In Bulgarian).
 33. Minchev, P. (2018). Ideyata za sotsialiniya harakter v mezhdukulturen kontekst. Sofiiski universitet. [The idea of social character in intercultural context]. Sofia University. Dissertation (In Bulgarian).
 34. Natev, A. (1974). Kulturna konfektsiya i hudozhestveno tvorchestvo. V: Avramov, R. (red.)
 35. „Masova kultura” i ideologiya. [Cultural clothing and artistic creativity. In: Avramov, R. (ed.). ‘Mass culture’ and ideology, 20-42.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 36. Nestorov, V. (1974). Naylonovata obvivka. V: Avramov, R. (red.) „Masova kultura” i ideologiya. [The nylon wrapper. In: Avramov, R. (ed.). ‘Mass culture’ and ideology, 99-128.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 37. Pawlow, D. (1968). Erih From i marksistkiya humanizym. [Erich Fromm and the Marxist Humanism Filosofska misyl, 24, 6, 70-78], (In Bulgarian).
 38. Pawlow, D. (1968). Erich Fromm und die Marxistische Philosophie des Menschen, In: Berger, D. (Ed.), Die philosophische Lehre von Karl Marx und ihre aktuelle Bedeutung. [Erich Fromm and the Marxist philosophy about Man. In: Berger, D. (Ed.), The philosophical doctrine of Karl Marx and its current meaning Philosophischer Kongreß der DDR], 170-178, (In German).
 39. Pawlow, D. (1970). Leninizmyt i nqkoi novi momenti v borbata sreshtu „marksologiyata” i revizionizma. [Leninism and some new moments in the struggle against ‘marxology’ and revisionism. Filosofska misyl, 2, 104-113], (In Bulgarian).
 40. Pawlow, D. (1971). Das Problem des Menschen in der philosophischen Anthropologie. [The problem of Man in the philosophical anthropology, Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, 6, 470-477], (In German).
 41. Rusev, P. (1972). Filosofiya na razruhata. [The Philosophy of Destruction], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 42. Saparev, O. (1974). „Masovata kultura” kato sredstvo za razvlechenie i adaptatsiya. V: Avramov, R. (red.) „Masova kultura” i ideologiya. [‘Mass culture’ as a means of entertainment and adaptation. In: Avramov, R. (ed.). ‘Mass culture’ and ideology, 181-200.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 43. Stoev, S. (1966). Marksicheskata kritika na froydizma v Bylgariya. [Marxist critique of Freudianism in Bulgaria. Izvestiya na Instituta po filosofiya pri BAN. T. 12, 165-196.], (In Bulgarian).
 44. Stoev, S. (1969). Froydizmyt i preodolyavaneto mu v Bylgariya. [Freudianism and its overcoming in Bulgaria.], Sofia: Izd. na BAN, (In Bulgarian).
 45. Stoev, S. (1972). Chovek, neofroidizam, marksizam. Kritika na kontseptsiite na Osborn, From i Markuze za choveka i integriraneto na neofroidizma s marksizma. [Man, Neo-Freudianism, Marxism. Critics of the concepts of Osborn, Fromm and Marcuse about the man and the integrating of neo-freudianism with Marxism.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 46. Stoev, S. (1973). Humanizym I neofroidizym. V: Girginov, G. (red.). Filosofiya, humanism I ideologicheska borba. [Humanism and Neo-Freudianism. In: Philosophy, humanism and ideological struggle. 341-363], Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 47. Stoev, S. (1975). The Neo-Freudianism of E. Fromm and H. Marcuse. A Critical Analysis, Darshana International, 3, 31-38.
 48. Stoyanova-Boneva, B. (1988). Osnovni shvashtaniya za lichnosten profil na etnosa v kulturalnata antropologiya ot 40-te I 5-te godini na veka. Disertatsiya. [Basic Ideas of the Ethnic Personality Profile of Cultural Anthropology in the 1940s and 1950s. Dissertation], (In Bulgarian).
 49. Tabakova, V. (1981). „Radikalna sotsiologiya” i radikalna ritorika. V: Dobriyanov, V. (red.). Sotsialna promyana i obshtestven progress. [‘Radical sociology’ and radical rhetoric. In: Dobriyanov, V. (1981). Social change and social progress, 227-246] Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 50. Todorov, A. (1973). Spekulatsii na burzhoaznite ideolozi na sotsializma. V: Mitev, D. (1973). Sotsializmyt i negovite krititsi. [The speculations of the bourgeoise ideologues of socialism. In: Mitev, D. (1973). The socialism and its critics, 40-93.] Sofia: Nauka i izkustvo, (In Bulgarian).
 51. Todorov, A. (1977). Kachestvo na zhivot. Kritichen analiz na burzhoaznite kontseptsii. [Quality of life. Critical analysis of the burgeous conceptions.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).
 52. Tsonkov, G. (1974). Gumanizm, antigumanizm i teshnicheskaya revolutsiya. [Humanism, antihumanism and technical revolution. Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy, 3, 293-296]
 53. Znepolski, I. (1974). „Masova kultura” i tsivilizatsiyata na „svobodnoto vreme”. V: Avramov,
 54. R. (red.) „Masova kultura” i ideologiya. [‘Mass culture’ and the civilization of ‘free time’. In: Avramov, R. (ed.). ‘Mass culture’ and ideology, 274-300.], Sofia: Party publisher, (In Bulgarian).